Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku

Przedmiot:

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poznańska 9
64-915 Jastrowie
powiat: złotowski
telefon: 67/ 2662751
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jastrowie
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 67/ 2662751
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Gdańskiej 57 w Jastrowiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz
projekcie budowlanym, które stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. W kosztorysie należy uwzględnić ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego na całej
długości posesji znajdującej się przy drodze krajowej nr 11, wystąpić z wnioskiem
o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i naliczenie opłat.
4. W celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji
lokalnej.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 16.08.2021 r. o godz. 12.30, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej zarządcy Zamawiającego
pod adresem: www.zgmjastrowie.pl

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres zarządcy Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Ul. Poznańska 9, 64-915 Jastrowie pok. 3 do dnia 16.08.2021 r.
do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2021 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
(poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z p. zm.
- wartość zamówienia poniżej progów unijnych dla zamawiających subsydiowanych
określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy).
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego).
2. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowaną w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
4. Opakowanie winno być oznaczone napisem: ,,Oferta - wykonanie wymiany pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej 57
w Jastrowiu"
5. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1
VI. Opis sposobu obliczenia cen
Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem
wyceny robót brutto (formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
1. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego.
2. W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie
koszty i składniki związane z zamówieniem, które można było przewidzieć w czasie
opracowywanie oferty w tym koszty wywozu, składowania i utylizacji gruzu, zajęcia pasa
drogowego itp.
3. Nie dopuszcza się możliwości wprowadzania zmian w pozycjach przedmiaru, wszelkie
uwagi dotyczące nieprawidłowości w przedmiarze, konieczności wykonania prac nie objętych
przedmiarem należy umieścić w oświadczeniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
5. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej PLN.
VII. Oferta musi zawierać następujące dokumenty
1. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego oraz
właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (przygotowuje oferent).
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art 14 RODO1 (załącznik nr 6).
3. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniami R,M,S sporządzony na podstawie przedmiaru
robót (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
4. Formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
5. Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (co najmniej dwóch robót
budowlanych) odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem nazwy zamawiającego, wartości, daty i
miejsca wykonania (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
6. Kserokopię ważnej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
7. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników wykonawcy, o ile jest to wymagane
ze względu na charakter wykonywanych prac, w szczególności kierownika budowy
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów
z wykonawcami, jak również negocjacji dotyczących złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zgmjastrowie.pl
2
IX. OCENA OFERT
1. Kryterium wyboru oferty stanowi łączna cena brutto - 100%.
Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości prac
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich prawidłowo
sporządzonych i złożonych ofert.
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zgmjastrowie.pl
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona umowa (wzór - załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
XI. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy wszystkie oferty zostaną
odrzucone z powodu nieusuwalnych braków lub najkorzystniejszej ceny przekraczającej
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kwota ta zostanie podana do wiadomości bezpośrednio przed otwarciem ofert.
W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda faktyczne przyczyny
unieważnienia. Zawiadomienie zostanie umieszczone na stronie internetowej znajdującej się
pod adresem www.zgmjastrowie.pl
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania do daty składania
ofert bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami - Andrzej Fortuna - specjalista ds
inwestycji i remontów pod numerem telefonu 67 266 27 51

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.