Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
4642z ostatnich 7 dni
19530z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja i remont pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja i remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
Pl. Wolności 12A
46-100 Namysłów
powiat: namysłowski
+48 77 410 36 95, faks +48 77 410 39 22
zamowienia@namyslow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Namysłów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 77 410 36 95, fa
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja i remont pomieszczeń PCPR w Namysłowie pod potrzeby utworzenia miejsca do pracy z rodzinami zastępczymi oraz remont pozostałych pomieszczeń PCPR w Namysłowie - II postępowanie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Adaptacja i remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie pod potrzeby utworzenia miejsca do pracy z rodzinami zastępczymi oraz remont pozostałych pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie - II postępowanie.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie adaptacji i remontu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie pod potrzeby utworzenia miejsca do pracy z rodzinami zastępczymi dotyczy realizacji projektu: ,,Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.
3. Zakres rzeczowy adaptacji i remontu pomieszczeń (pomieszczenia od nr 1.1 do nr 1.4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie pod potrzeby utworzenia miejsca do pracy z rodzinami zastępczymi:
? zakup i montaż drzwi, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, stawianie ścianek działowych, montaż urządzeń i mebli do zaplecza kuchennego, adaptacja podłóg, montaż oświetlenia,
? wykonanie oraz montaż mebli kuchennych na wymiar wraz ze sprzętem (zlewozmywak jednokomorowy - stalowy z ociekaczem i baterią; mikrofalówka, lodówka, suszarka do naczyń, zmywarka).
4. Zakres rzeczowy remontu pozostałych pomieszczeń (pomieszczenia od nr 1.9 do nr 1.19) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz remontu pomieszczeń Powiatu Namysłowskiego (pomieszczenia nr 1.7 i 1.8) na I piętrze budynku przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie:
? roboty rozbiórkowe,
? uzupełnienie tynków,
? roboty przygotowawcze,
? malowanie ścian i sufitów,
? wykonanie tynku mozaikowego na ścianach korytarza,
? montaż odbojnic i pochwytów,
? dostawa i montaż drzwi wewnętrznych,
? wymiana progów,
? roboty porządkowe.
5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 45000000-7, 45111300-1,45310000-3,45324000-4,45330000-9,45410000-4,45421000-4,45421131-1,45421151-7,45421152-4

Dokument nr: 2021/BZP 00125167, IZM.I.272.9.2021.MA

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl
www.epuap.gov.pl
zamowienia@namyslow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający podał w informacjach ogólnych niniejszej SWZ ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający oraz Starostwo Powiatowe w Namysłowie z siedzibą w Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów. Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@namyslow.pl, lub tradycyjną poczta na adres Zamawiającego lub Starostwa.
2) Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja niniejszej umowy.
3) Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, dane identyfikujące osobę, świadectwa i uprawnieninia niezbędne do wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.
4) Źródłem danych jest Wykonawca.
5) Odbiorcy danych - odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:
a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
7) Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.
9) Przekazanie danych do państwa trzeciego - nie dotyczy.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - nie jest stosowane.
11) Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych Wykonawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: https://namyslow.pl/1/strona-glowna.html (zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO). Więcej szczegółów w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZM.I.272.9.2021.MA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Adaptacja i remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie pod potrzeby utworzenia miejsca do pracy z rodzinami zastępczymi oraz remont pozostałych pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie - II postępowanie.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie adaptacji i remontu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie pod potrzeby utworzenia miejsca do pracy z rodzinami zastępczymi dotyczy realizacji projektu: ,,Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.
3. Zakres rzeczowy adaptacji i remontu pomieszczeń (pomieszczenia od nr 1.1 do nr 1.4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie pod potrzeby utworzenia miejsca do pracy z rodzinami zastępczymi:
? zakup i montaż drzwi, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, stawianie ścianek działowych, montaż urządzeń i mebli do zaplecza kuchennego, adaptacja podłóg, montaż oświetlenia,
? wykonanie oraz montaż mebli kuchennych na wymiar wraz ze sprzętem (zlewozmywak jednokomorowy - stalowy z ociekaczem i baterią; mikrofalówka, lodówka, suszarka do naczyń, zmywarka).
4. Zakres rzeczowy remontu pozostałych pomieszczeń (pomieszczenia od nr 1.9 do nr 1.19) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz remontu pomieszczeń Powiatu Namysłowskiego (pomieszczenia nr 1.7 i 1.8) na I piętrze budynku przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie:
? roboty rozbiórkowe,
? uzupełnienie tynków,
? roboty przygotowawcze,
? malowanie ścian i sufitów,
? wykonanie tynku mozaikowego na ścianach korytarza,
? montaż odbojnic i pochwytów,
? dostawa i montaż drzwi wewnętrznych,
? wymiana progów,
? roboty porządkowe.
5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane.
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45410000-4 Tynkowanie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421131-1 Instalowanie drzwi.
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar.
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych.
45431000-7 Kładzenie płytek.
45432210-9 Wykładanie ścian.
45442100-8 Roboty malarskie.
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, przedmiarami robót i załącznikiem do przedmiaru robót (Szczegółowa specyfikacja - wyposażenie zaplecza socjalnego) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów.
7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (tj. w projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach, zestawieniach, formularzach) nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił opis przedmiotu zamówienia przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o właściwościach co najmniej takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ.
Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może wykonać roboty z zastosowaniem materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego).
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniam i w następstwie podpisania umowy.
10. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji - 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.
11. Wszystkie materiały, w tym odpady powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych w ramach zamówienia muszą być zagospodarowane (ponownie użyte, przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ochrony środowiska (w sposób przyjazny środowisku). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji odpadów należy uwzględnić w cenie oferty.
12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
13. Miejsce realizacji zamówienia: budynek biurowy przy Placu Wolności 1, 46-100 Namysłów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421151-7 - Instalowanie kuchni na wymiar

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie badaniu kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty i załącznikach do formularza oferty.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w niniejszej SWZ.
5. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp: wg załącznika nr 1.1. do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SWZ.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SWZ lub Wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.
3. Sporządzony i podpisany kosztorys ofertowy.
4. Oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg załącznika Nr 1.3 do SWZ (jeśli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
6. Oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia siły wyższej,
5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,
6) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy.
2. Zmiany warunków płatności:
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,
3) konieczność zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
4) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.
3. Pozostałe zmiany:
1) rezygnacja z części zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości,
2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku),
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ i ofertą,
4) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
5) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
6) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej realizację,
7) nadzwyczajna zmiany stosunków, powodująca, że spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą,
8) zmiana obowiązującego prawa wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy,
9) zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),
10) zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
11) konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Więcej szczegółów w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie badaniu kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty i załącznikach do formularza oferty.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w niniejszej SWZ.
5. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.