Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku
ul. Legionów Piłsudskiego 23
32-800 Brzesko
powiat: brzeski
tel. 14 66312 82, 605049273, tel. 505163939
szkola3brzesko@poczta.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Brzesko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 14 66312 82, 60
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000, złotych, prowadzonym w formie zapytania ofertowego na wykonanie Kolejnego etapu prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku.
VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Kolejny etap prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku - poziom piwnic.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1 Roboty rozbiórkowe - demontaż: schodów wewnętrznych, części stropu, części ścian wewnętrznych, wykucie otworów drzwiowych,
2.2 Roboty konstrukcyjno-budowlane na poziomie piwnic,
2.3 Wykonanie instalacji: wod-kan, co. i gazu, p-poż, elektrycznej, wentylacyjnej na poziomie piwnic, przygotowanie do podłączenia wyżej wymienionych instalacji na poziomie parteru,
2.4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne na poziomie piwnic.
3. Zadanie należy wykonać zgodnie i na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez Architektoniczną Pracownię Autorską Grażyna Krzypkowska - architekt, 98-330 Pajęczno Ul. Poprzeczna 3, pn. ,,Projekt Budowlany dobudowy schodów zewnętrznych i przebudowy węzła kuchennego budynku szkoły podstawowej nr 3 w Brzesku", a także zgodnie z decyzją
0 pozwolenie na budowę Starosty Brzeskiego nr 137/2013 z dnia 19.03.2013r. znak AB.6740.58.2013.ZK.
4. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
4.1 Dokumentacja Techniczna (projektowa) - dostępny w siedzibie zamawiającego
4.2 Przedmiar robót, kosztorys nakładczy z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia. - załącznik nr 2 i 3.

CPV: 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: PSP3/ZP/1/2020/2021

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia 2021r. do godz. 10:30 w gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Ul. Legionów Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Ul. Legionów Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko, do dnia 5 sierpnia 2021r.do godź. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Do 31 sierpnia 2021 r. roboty rozbiórkowe oraz konstrukcyjno-budowlane, które bezpośrednio stykają się z głównym pomieszczeniem kuchni na poziomie parteru, pozostałe prace do 20 grudnia 2021 r.

Wymagania:
(postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust.l pkt. 1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
5.1 O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
5.2 Teren robót należy szczególnie dokładnie oznakować i zabezpieczyć,
5.3 Wykonawca odtworzy na własny koszt powstałe w trakcie prowadzenia robót uszkodzenia,
5.4 Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach
1 przechowywane zgodnie z instrukcją producenta,
5.5 Wykonawca w ofercie uwzględni wykonanie w przypadku zmian trzech egzemplarzy projektowej dokumentacji powykonawczej, opracowanej przez osobę odpowiedzialną za wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane obrazującej przebieg robót i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób możliwy ich identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów.
2
5.6 Po protokolarnym przekazaniu miejsca wykonywania robót Wykonawca będzie odpowiadał na zasadzie ryzyka za przekazane miejsce wykonania robót. Wymaga się bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, bieżącego usuwania odpadów i dostaw materiałów w ilości niezbędnej do bieżącego zabudowania.
5.7 Od Wykonawcy wymaga się, aby na bieżąco dokumentował realizowane prace w formie zdjęć cyfrowych.
5.8 Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
5.9 Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
5.10 Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych.
5.11 Wszędzie tam gdzie w dokumentach przetargowych przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie:
a) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub,
b) norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy,
c) należy je rozumieć jako przykładowe - w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.
5.12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:
a) charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji),
b) parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania,
c) wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego."
VII. ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia. Wszystkie roboty należy prowadzić w taki sposób, aby w miarę możliwości nie utrudniać komunikacji na drogach oraz nie utrudniać użytkowania nieruchomości przylegających, w tym szczególnie pomieszczeń kuchni właściwej na poziomie parteru.
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania określonymi przez producenta zabudowywanych materiałów, z najwyższą starannością zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.
3. Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewni i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie.
4. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
5. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3
6. Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać:
a) Polskim Normom,
b) Wymaganiom dokumentacji projektowej,
7. Szczegółowy zakres dotyczący obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności kwestii dotyczących sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań zatrudnienia określony został w Projekcie umowy - załącznik nr 4
8. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zostały szczegółowo określone w projekcie umowy - załącznik nr 4
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części zamówienia.
9.1 W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie:
a) wskazać części zamówienia (zakres prac), które zamierza powierzyć Podwykonawcom,
b) podać nazwy (firmy) tych Podwykonawców.
9.2 W przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia, Zamawiający żądał będzie, aby przed przystąpieniem do jego wykonania Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 3 września 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu zawiązania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem roboty wskazane w zamówieniu - załącznik nr IB
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
IX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny
przypisując im odpowiednią wagę procentową. Do obliczenia punktów stosowany będzie niżej podany wzór:
Kryterium - Cena. Waga kryterium -100%.
cena ofertowa brutto najniższa spośród złożonych ofert
- xl00pkt.xl00%
cena ofertowa brutto badanej oferty
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.
3. Zamawiający planuje zawarcie umowy z Wykonawcą w sierpniu 2021 roku.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
2. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim, trwałą i czytelna techniką.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie pozycje kosztorysów nakładczych z zakresu części budowlanej i instalacyjnej.
4. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, ponosi Wykonawca.
5. Oferta powinna zawierać informacje na temat:
- ceny netto i brutto oferty oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO.
6. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji, wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
8. Oferta wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
9. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej: Nazwa i adres Wykonawcy
Zamówienie nr PSP3/ZP/1/2020/2021
Oferta na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: ,,Kolejny etap prac przy przebudowie węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku".
Nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 202Ir. godz. 10:00
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej, na której dostępne było ogłoszenie o zamiarze udzjelenia zamówienia.
XII. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców występujących wspólnie ww.
dokument składa każdy z wykonawców).
2) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 1A
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie - załącznik nr IB
XIII. Warunki zmiany zawartej umowy.
Zmiana treści umowy może następować wyłącznie w formie pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: 39 8591 0007 0100 0902 0268 0001 z adnotacją zabezpieczenie na zadanie pn. Kolejny etap prac przy przebudowa węzła kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).
3. Z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz
6
zamawiającego zapłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
4.1 Z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.
4.2 Kwota, o której mowa w pkt. 4 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4.3 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
4.4 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
XV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym - załącznik nr 4
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Uwagi:
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Kontakt:
11. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) w sprawach merytorycznych:
Mariusz Machowski, tel. 505163939
b) w sprawach zapytania ofertowego: Dorota Wójcik, tel. 14 66312 82, 605049273
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.