Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy
powiat: kartuski
58 681-07-15, faks 58 681-15-22
przetargi@zdpk.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487640
Województwo: pomorskie
Miasto: Kartuzy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 58 681-07-15, faks 5
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do wykonywania nawierzchni drogowych oraz naprawy mostów dla ZDP w Kartuzach, w zakresie sukcesywnej dostawy mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do wykonywania nawierzchni drogowych oraz naprawy mostów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach, w zakresie sukcesywnej dostawy mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Parametry masy bitumicznej: masa mineralno-asfaltowa AC 8S, warstwa ścieralna dla ruchu KR-1 i KR-2 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.
b) Orientacyjne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: 300 Mg.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu zamówienia.
d) Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie transportem Zamawiającego.
e) Zamawiający zobowiązany jest do podstawienia środków transportowych do Wykonawcy
w terminach określonych i uzgodnionych z Wykonawcą, stosownie do zamówienia.
f) Odbiór masy będzie następował w ciągu 2 dni, w godz.ch od 7:00 do 14:00. Załadunek powinien nastąpić w przeciągu 60 minut od przyjazdu kierowcy Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
g) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco o temp. 160-175°C
h) Pomiar temperatury każdorazowo będzie dokonywany przez Wykonawcę w chwili wydania materiału w obecności pracownika Zamawiającego obecnego przy odbiorze mieszanki będącej przedmiotem zamówienia
i) Zamawiający wymaga, aby dostarczany materiał spełniał odpowiednie wymogi norm właściwe dla przedmiotu zamówienia,
j) W związku z tym, że Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia
od Wykonawcy własnym transportem, Wykonawca zobowiązany jest wydawać mieszankę mineralno - asfaltową na gorąco o temp. 160-175°C w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Obwodu Drogowego w Sierakowicach Ul. Brzozowa 1, 83-340 Sierakowice. Warunek ten podyktowany jest warunkami technologicznymi wbudowania masy.
k) Sposób wbudowania mieszanki - ręczny (siłami własnymi przez pracowników obwodów drogowych). - Z uwagi na przeznaczenie, sposób wbudowania mieszanki oraz ograniczone moce przerobowe obwodów drogowych, jednorazowa ilość odbieranego materiału nie będzie przekraczała 10,5 ton.
l) W przypadku awarii własnej lub wytwórni, którą Wykonawca dysponuje do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Zamawiającemu odbioru masy bitumicznej z innej wytwórni na warunkach co najmniej równych lub korzystniejszych niż określono w SWZ.

CPV: 44113700-2, 44113600-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125130, ZDP.4.2201.24.2021.SP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Za datę przekazania oferty na platformie przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" w kroku drugim składania oferty i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. W toku postępowania wszelka komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane będą za pomocą udostępnionego na platformie formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania oświadczeń, wniosków oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,Komunikaty". Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zalecenia odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie ,,pdf" lub ,,xml" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
Zalecenia odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml". Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2G RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), na platformie występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150MB. Zamawiający dopuszcza przysyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj.: mi.in.: .doc; .docx; .odt; .xls; .xlsx; .pdf przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf . Zamawiający dopuszcza kompresję danych: .zip, .7Z. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca może również komunikować się za pomocą e-mail: przetargi@zdpk.pl (za wyjątkiem oferty z załącznikami).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach z siedzibą przy Ul. Gdańskiej 26 w Kartuzach email: sekretariat@zdpk.pl
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdpk.pl
Cel przetwarzania
Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
Podstawa przetwarzania danych
Podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487640
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 11:30
Miejsce składania ofert: oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.4.2201.24.2021.SP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do wykonywania nawierzchni drogowych oraz naprawy mostów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach, w zakresie sukcesywnej dostawy mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Parametry masy bitumicznej: masa mineralno-asfaltowa AC 8S, warstwa ścieralna dla ruchu KR-1 i KR-2 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.
b) Orientacyjne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: 300 Mg.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu zamówienia.
d) Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie transportem Zamawiającego.
e) Zamawiający zobowiązany jest do podstawienia środków transportowych do Wykonawcy
w terminach określonych i uzgodnionych z Wykonawcą, stosownie do zamówienia.
f) Odbiór masy będzie następował w ciągu 2 dni, w godzinach od 7:00 do 14:00. Załadunek powinien nastąpić w przeciągu 60 minut od przyjazdu kierowcy Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
g) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco o temp. 160-175°C
h) Pomiar temperatury każdorazowo będzie dokonywany przez Wykonawcę w chwili wydania materiału w obecności pracownika Zamawiającego obecnego przy odbiorze mieszanki będącej przedmiotem zamówienia
i) Zamawiający wymaga, aby dostarczany materiał spełniał odpowiednie wymogi norm właściwe dla przedmiotu zamówienia,
j) W związku z tym, że Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia
od Wykonawcy własnym transportem, Wykonawca zobowiązany jest wydawać mieszankę mineralno - asfaltową na gorąco o temp. 160-175°C w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Obwodu Drogowego w Sierakowicach ul. Brzozowa 1, 83-340 Sierakowice. Warunek ten podyktowany jest warunkami technologicznymi wbudowania masy.
k) Sposób wbudowania mieszanki - ręczny (siłami własnymi przez pracowników obwodów drogowych). - Z uwagi na przeznaczenie, sposób wbudowania mieszanki oraz ograniczone moce przerobowe obwodów drogowych, jednorazowa ilość odbieranego materiału nie będzie przekraczała 10,5 ton.
l) W przypadku awarii własnej lub wytwórni, którą Wykonawca dysponuje do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Zamawiającemu odbioru masy bitumicznej z innej wytwórni na warunkach co najmniej równych lub korzystniejszych niż określono w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113600-1 - Bitum i asfalt
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ - ROZDZIAŁ V : wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.