Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielawa
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
74 83-34-255, 74 83-35-838, 74 8328 722
um@um.bielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 74 83-34-255, 74 83-
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 117928D (ul. Legionów) i drogi gminnej nr 117927 (ul. komandora
Stefana Frankowskiego)
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. )
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
II.I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 117928D (ul. Legionów) i drogi gminnej nr 117927 (ul. komandora
Stefana Frankowskiego) .
Projektowana inwestycja obejmuje ciąg ulic: Frankowskiego (klasa L) wraz z trzema wyodrębnionymi
parkinami, Legionów (klasa D) i Wiosenną (klasa D) na odcinku o łącznej długości ok 880 m wraz
z oświetleniem, odwodnieniem i ciągami pieszymi/ pieszo-rowerowymi.
Orientacyjną lokalizację projektowanych dróg przedstawiono na załączniku do zapytania ofertowego.
Jako materiał pomocniczy przestawiono koncepcję przebudowy układu ulic komandora Stefana
Frankowskiego, Legionów i Wiosennej. Jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy do wyceny oferty.
Koncepcja nie uwzględnia odcinka od skrzyżowania Ul. Frankowskiego z Ul. Legionów do skrzyżowania
z drogą wojewódzką Ul. Waryńskiego.
UWAGA: Podany kilometraż jest orientacyjny. Szczegółowy zakres inwestycji winien być wynikową
przeprowadzonych prac projektowych z uwzględnieniem sytuacji w terenie w szczególności połączenia
z istniejącymi drogami oraz zjazdami na nieruchomości sąsiednie.
II.II. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:
1. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej,
2. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej w zakresie oświetlenia
ulicznego,
3. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży instalacyjnej w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej,
4. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży telekomunikacyjnej w zakresie budowy
kanału technologicznego w myśl przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (w przypadku takiej konieczności),
5. wykonanie przedmiaru robót dla poszczególnych branż w rozbiciu na działy,
6. opracowanie kosztorysów inwestorskich w układzie branżowym jako oddzielne opracowania dla
poszczególnych rodzajów robót,
7. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
8. opracowanie projektu podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem,
(orientacyjna ilość podziałów nieruchomości - 10. Wykonawca winien przy wycenie oferty w kwocie
wynagrodzenia ryczałtowego uwzględnić wszelkie koszty związane z podziałami. Zamawiający nie
przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku większej lub mniejszej ilości podziałów).
9. usunięcie kolizji z urządzeniami i sieciami podziemnymi, w tym uwzględnienie w projekcie ich
regulacji do projektowanych rzędnych nawierzchni (np. zasów, zaworów znajdujących się w pasie
realizowanej nawierzchni, studni telekomunikacyjnych itp.),
10. połączenie projektowanej drogi z istniejącymi sąsiadującymi ulicami, chodnikami, budynkami,
wjazdami i wejściami na posesje itp.; w przypadku ingerencji w obiekty przyległe w projekcie należy
uwzględnić ich naprawę, uzupełnienie itp. ,
11. zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym,
12. wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaniem zezwolenia na
usunięcie kolidującego drzewostanu,
13. wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej,
14. opracowanie stałej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem,
15. uzyskanie aktualnych map i podkładów geodezyjnych,
16. wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (w tym opinii, ekspertyz, operatów) wymaganych
obowiązującym prawem warunkujących uzyskanie zgody na realizację robót,
17. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zgód, ekspertyz, decyzji
administracyjnych, sprawdzeń dokumentacji technicznej, także nie wymienionych w umowie
a koniecznych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnienia
dotyczącego połączenia komunikacyjnego Ul. Legionów i Frankowskiego z drogą wojewódzką nr 384
ul. Waryńskiego.
18. uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID)
19. przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na Zamawiającego.
Zakres zadania nie jest zakresem ostatecznym. Wykonawca ma obowiązek rozszerzenia zakresu
zadania, w przypadku gdy taka konieczność będzie wynikała np. z konieczności dowiązania
projektowanych sieci do istniejącego uzbrojenia bądź dowiązania projektowanych elementów drogi do
istniejącego układu drogowego. Wykonawca winien zapoznać się z materiałami wyjściowymi
i uwarunkowaniami w terenie i przewidzieć ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu
zadania na etapie składania ofert. Wszelkie koszty związane z ewentualnym rozszerzeniem obszaru
projektowania winny być ujęte w cenie ofertowej.
Podane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotu zamówienia są informacjami
orientacyjnymi i Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do ich zmiany
w trakcie prowadzenia prac projektowych przez Wykonawcę.
II.III. Przepisy prawne i wytyczne
Dokumentacja musi spełniać wszystkie wymogi obowiązujących przepisów a w szczególności:
1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129)
2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333),
3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z późn. zm.)
4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).
5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).
7. aktami powiązanymi z ww. oraz wszystkimi innymi, niewymienionymi, a obowiązującymi w okresie
realizowania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. przepisów oraz uwzględniać, wszelkie
wchodzące w życie zmiany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
II. IV. Ilość egzemplarzy
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1. kompletną Dokumentację w formie papierowej w 3-ch egzemplarzach (niezależnie od ilości
egzemplarzy dokumentacji niezbędnej dla instytucji opiniujących i uzgadniających),
2. kompletną Dokumentację w formie elektronicznej na płycie CD w 2 wersjach - edytowalnej
i nieedytowalnej, w poniższy sposób:
a) w wersji nieedytowalnej Dokumentację należy dostarczyć w postaci plików pdf, przy czym
każde opracowanie projektowe winno stanowić oddzielny plik, będący odzwierciedleniem wersji
papierowej - Zamawiający nie przyjmie płyty CD na której jedno opracowanie projektowe
zostanie nagrane w kilku plikach (np. oddzielnie strona tytułowa, opis techniczny, rysunki,
uzgodnienia itp.),
b) w wersji edytowalnej Dokumentację należy dostarczyć w postaci:
- plików tekstowych z rozszerzeniem: doc, docx lub odt,
- plików rysunków z rozszerzeniem: dwg lub dxf,
- plików obliczeń z rozszerzeniem: xls, ath,
- plików zdjęć z rozszerzeniem: jpeg, tiff.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: IZ.271.21.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz. 9:00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne,
który dostępny jest pod adresem: https://bielawa.e-zp.finn.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
II.VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia zakresu usług polegających na powtórzeniu
tego samego zamówienia.
II.VII. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.VIII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II.IX. Dopuszcza się udziału podwykonawców.
IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Warunki udziału w postępowaniu Zmawiający określił na minimalnym poziomie w celu umożliwienia
ubiegania się o zamówienia Wykonawcom gwarantującym realizację zamówienia z należyta starannością.
WARUNEK 1
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykonawca przedłoży:
1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował:
osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe w branży drogowej, sanitarnej
i elektrycznej, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie,
Wykonawca może wskazać kilka osób - każdą posiadającą dane uprawnienia projektowe
lub dopuszcza się łączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań
określonych na poszczególnych stanowiskach.
*Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.), albo odpowiadające
równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub
w przypadku obywateli Unii Europejskiej zgodnie ze wskazaniami w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz.
220).
Na potwierdzenie Wykonawca składa wykaz osób, stanowiący załącznik do zaproszenia.
WARUNEK 2
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie znajdujące się w formularzu oferty
stanowiącym załącznik do zaproszenia.
V. Kryteria wyboru:
Zamawiający oceni złożone oferty wg następujących kryteriów:
Cena zamówienia (C) - waga 100 % oceniania w skali punktowej 1-100 pkt
Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = --------------------------------------------------------------- x 100 x waga (100%)
Cena brutto badanej oferty
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym
uzyska największą ilość punktów ww. kryteria
VI. Oferta powinna zawierać:
1. Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty
(wg załącznika nr 1 do zaproszenia).
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfra z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone ofert o tej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli oferty, do
złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
podstawowych.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
X. Istotne postanowienia umowne i warunki zmiany umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
XI. Inne informacje o zamówieniu:
1. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub
zamieści informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty, ale nie później niż w terminie związania z ofertą.
6. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zmawiającemu dokumenty
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje.
7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania
przyczyny.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych związanych z zamówieniami
publicznymi poniżej 130.000 zł.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
Administrator
Danych
Gmina Miejska Bielawa z siedzibą przy Placu Wolności 1, 58-260 Bielawa, zwana dalej
,,Zamawiającym", reprezentowana przez Burmistrza Miasta Andrzeja Hordyja.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się
z Administratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem:
74 832 87 15 lub za pośrednictwem poczty e-mail: um@um.bielawa.pl.
Inspektor Ochrony
Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować
pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.
Cele przetwarzania
danych
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu
związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, oraz późniejszą
realizacją umów, zawartych z wyłonionymi przez Zamawiającego kontrahentami, a także
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Zamawiającego oraz wykonania ciążących na nim
obowiązków prawnych; Proces postępowania i realizacji zamówień wynika z
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych,
Podstawa prawna
przetwarzania
Państwa danych
osobowych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie RODO - rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tj. art. 6 ust. 1 lit. a
stanowiącego, że podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona
poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. c stanowiącego, że
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, artykułu 6 ust.1 lit. b stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, w której są Państwo stroną, lub niezbędne jest podjęcie działań na
żądanie strony umowy, przed jej zawarciem, a także artykułu 6 ust.1 lit.f stanowiącego,
że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Zamawiającego np. dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami.
Okres
przechowywania
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres trwałości projektu.
Zamawiający przechowuje protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w konkretnych celach, odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zamawiający.
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Kontakt:
IX. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
Pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych:
1. Pani Ewa Wnuk, tel. 74 8328 722 e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.