Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja węzła cieplnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja węzła cieplnego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy
gen. M.C. Coopera 5
01-315 Warszawa
powiat: Warszawa
22 163 71 47
przetarg@zozbemowo.pl
https://zozbemowo.ezamawiajacy.pl/pn/zozbemowo/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 163 71 47
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja węzła cieplnego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: modernizacja węzła cieplnego trzyfunkcyjnego: centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody zasilanego z miejskiej sieci cieplnej w budynku przychodni zdrowia przy Ul. Wrocławskiej 19 w Warszawie, obejmująca w szczególności technologię, automatykę i instancje elektryczne, wykonywana poprzez demontaż istniejącej instalacji w węźle cieplnym, w tym urządzeń, wykonanie robót budowlanych, w tym instalacyjnych, z wykorzystaniem materiałów dostarczanych przez Wykonawcę, oraz dostarczenie przez Wykonawcę nowych urządzeń składających się na węzeł cieplny.

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45311000-0, 45311200-2, 45315100-9, 45321000-3, 45331000-6, 45351000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00125259, 6/TP/RB/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zozbemowo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zozbemowo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w załączniku nr 4 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zozbemowo.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: https://zozbemowo.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 6/TP/RB/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: modernizacja węzła cieplnego trzyfunkcyjnego: centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody zasilanego z miejskiej sieci cieplnej w budynku przychodni zdrowia przy ul. Wrocławskiej 19 w Warszawie, obejmująca w szczególności technologię, automatykę i instancje elektryczne, wykonywana poprzez demontaż istniejącej instalacji w węźle cieplnym, w tym urządzeń, wykonanie robót budowlanych, w tym instalacyjnych, z wykorzystaniem materiałów dostarczanych przez Wykonawcę, oraz dostarczenie przez Wykonawcę nowych urządzeń składających się na węzeł cieplny.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady(G) 40%,

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Cena (C) - waga 60%

C = cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 0,6
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto, czyli podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w pozycji ,,wartość brutto RAZEM".

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - waga 40%

Punktowanym kryterium (G) jest wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) w miesiącach powyżej wymaganych - 36 miesięcy, podane w pełnych miesiącach, maksymalnie o 24 miesiące, obliczane jest wg wzoru:
- wydłużenie o 24 miesiące (łączny okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy) = 40 pkt,
- wydłużenie o co najmniej 18 miesięcy (łączny okres gwarancji i rękojmi - 54 miesiące) =30 pkt,
- wydłużenie o co najmniej 12 miesięcy (łączny okres gwarancji i rękojmi - 48 miesięcy) = 20 pkt,
- wydłużenie o co najmniej 6 miesięcy (łączny okres gwarancji i rękojmi - 42 miesiące) = 10 pkt,
- brak wydłużenia (łączny okres gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy) = 0 pkt.

Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" będzie ofertowe wydłużenie gwarancji, czyli podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w pozycji ,,Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady".

Łączna ilość punktów badanej oferty niepodlegającej odrzuceniu (P) zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w ramach kryterium cena (C) oraz uzyskanych w ramach kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G), zgodnie z wzorem: P = C + G, przy czym maksymalna ilość punktów (P), jaką może uzyskać oferta niepodlegająca odrzuceniu, to 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający określa warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na modernizacji węzła cieplnego obejmujące instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych polegających na modernizacji węzłów cieplnych obejmujące instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - Załącznik nr 8 do SWZ, oraz dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, sporządzając ofertę wraz z załącznikami, w miejscu ,,dane na temat Wykonawcy" winni wpisać dane dotyczące członków konsorcjum lub pełnomocnika konsorcjum;
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
8. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 2 (art. 117 ust. 3 ustawy p.z.p.), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego dopuszczalne są, gdy w wyniku zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po zawarciu umowy dojdzie do zmiany wysokości stawek podatkowych dotyczących towarów lub usług będących przedmiotem umowy - w takiej sytuacji zostanie odpowiednio zmienione wynagrodzenie umowne,
2. Zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady(G) 40%,

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Cena (C) - waga 60%

C = cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 0,6
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto, czyli podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w pozycji ,,wartość brutto RAZEM".

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - waga 40%

Punktowanym kryterium (G) jest wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) w miesiącach powyżej wymaganych - 36 miesięcy, podane w pełnych miesiącach, maksymalnie o 24 miesiące, obliczane jest wg wzoru:
- wydłużenie o 24 miesiące (łączny okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy) = 40 pkt,
- wydłużenie o co najmniej 18 miesięcy (łączny okres gwarancji i rękojmi - 54 miesiące) =30 pkt,
- wydłużenie o co najmniej 12 miesięcy (łączny okres gwarancji i rękojmi - 48 miesięcy) = 20 pkt,
- wydłużenie o co najmniej 6 miesięcy (łączny okres gwarancji i rękojmi - 42 miesiące) = 10 pkt,
- brak wydłużenia (łączny okres gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy) = 0 pkt.

Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" będzie ofertowe wydłużenie gwarancji, czyli podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w pozycji ,,Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady".

Łączna ilość punktów badanej oferty niepodlegającej odrzuceniu (P) zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w ramach kryterium cena (C) oraz uzyskanych w ramach kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G), zgodnie z wzorem: P = C + G, przy czym maksymalna ilość punktów (P), jaką może uzyskać oferta niepodlegająca odrzuceniu, to 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.