Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana źródeł ciepła

Przedmiot:

Wymiana źródeł ciepła

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sochaczew
ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
Tel.: +48 468642633, Faks: +48 468642602
gminasochaczew@sochaczew.org.pl
https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/pn/gminasochaczew/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 468642633,
Termin składania ofert: 2021-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Sochaczew

Numer referencyjny: D.271.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
44621210 Wodne kotły grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 16 kotłów gazowych oraz 15 kotłów na biomasę (pellet) w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. ,,Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Sochaczew". Każda instalacja będzie produkowała energię cieplną na potrzeby własne budynku, w którym zostanie zainstalowana. Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV przejście na gospodarkę niskoemisyjną działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1 ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zadania znajduje się Programie funkcjonalno-użytkowym w formacie PDF (dalej: PFU) - stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sochaczew

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem16 kotłów gazowych oraz15kotłów na biomasę (pellet)w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. ,,Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew". Każda instalacja będzie produkowała energię cieplną na potrzeby własne budynku, w którym zostanie zainstalowana. Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020OśPriorytetowaIVPrzejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie4.3.Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zadania znajduje się Programie funkcjonalno-użytkowym w formacie PDF(dalej: PFU)-stanowiący załącznik nr1 do SWZ. Wykonawca w ramach zamówienia wykona w szczególności następujące prace:

1) wykonanie projektów budowlanych (szczególnie w przypadku kotłów na pellet) wykonawczych i powykonawczych branży sanitarnej;

2) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych i montażowych;

3) przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

4) dostarczenie niezbędnych urządzeń, przewodów, armatury i materiałów;

5) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach;

6) prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach przeprowadzonych prac;

7) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy; zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.);

8) wykonanie szczegółowego planu testów i rozruchu systemów;

9) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie kotłowni, rurociągów i sieci cieplnych do eksploatacji;

10) dokonanie przeszkolenia przyszłych użytkowników instalacji niezwłocznie po ich uruchomieniu;

11) wykonanie instrukcji obsługi zmodernizowanej kotłowni, sieci i rozdzielni cieplnych;

12) wykonywanie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym;

13) wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone te roboty;

14) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę urządzeń oraz sieci technicznych w budynku;

Przewiduje się następujące zestawy do instalacji, w ilościach:

1) zestaw I: kocioł gazowy jednofunkcyjny z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody o mocy minimum15kW-1zestaw;

2) zestaw II: kocioł gazowy jednofunkcyjny z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody o mocy minimum20kW-3zestawy;

3) zestaw III: kocioł gazowy jednofunkcyjny z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody o mocy minimum25kW-3zestawy;

4) zestaw IV: kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy minimum 25kW-1 zestaw;

5) zestaw V: kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy minimum 20 kW-2 zestawy;

6) zestaw VI: kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy minimum 25 kW-4 zestawy;

7) zestaw VII: kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy mini 30 kW-1 zestaw;

8) zestaw VIII: kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy minimum 35kW-1 zestaw;

9) zestaw IX :kocioł na biomasę (pellet) podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o mocy minimum10 kW-2 zestawy;

10) zestaw X: kocioł na biomasę (pellet) z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytk o mocy minimum 15 kW-1 zestaw;

11) zestaw XI: kocioł na biomasę (pellet) o mocy min 15 kW-1 zestaw;

12) zestaw XII: kocioł na biomasę (pellet) z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o mocy minimum 18 kW-3 zestawy;

13) zestaw XIII: kocioł na biomasę (pellet) o mocy minimum18 kW-1 zestaw;

14) zestaw XIV: kocioł na biomasę (pellet) z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o mocy minimum 20 kW-2 zestawy;

15) zestaw XV: kocioł na biomasę (pellet) o mocy minimum 20 kW-2zestawy;

16) zestaw XVI: kocioł na biomasę (pellet) z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o mocy minimum 25 kW-1 zestaw o mocy minimum 30 kW-1 zestaw;

17) zestaw XVII: kocioł na biomasę (pellet)o mocy minimum 30 kW 1 zes;

18) zestaw XVIII: kocioł na biomasę pellet) z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytk. o mocy min 30 kW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV przejście na gospodarkę niskoemisyjną działanie 4.3. redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1 ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

3 (trzy) miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą - nie później niż do 30.11.2021.

CPV: 44621210, 45300000, 45311200, 45330000, 45331000, 45331110, 45333000, 71320000

Dokument nr: 372416-2021, D.271.12.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sochaczew

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Gmina Sochaczew
Krajowy numer identyfikacyjny: 750148526
ul. Warszawska 115
Sochaczew
Kod NUTS: PL Polska
96-500
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Szlaga
E-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl
Tel.: +48 468642633
Faks: +48 468642602

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.