Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa dzierżawy włókien światłowodowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługa dzierżawy włókien światłowodowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Energetyczna 4
53-330 Wrocław
powiat: Wrocław
512 737 836
zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 512 737 836
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa dzierżawy włókien światłowodowych obejmującej sądy na terenie Apelacji Wrocławskiej oraz Komendy Wojewódzkie/Powiatowe Policji na okres 36 miesięcy.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest połączenie lokalizacji przez Wykonawcę oraz usługę dzierżawy łączy światłowodowych jednomodowych (ciemne włókno 2J) dla lokalizacji zgodnych z tabelą 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, na okres 36 miesięcy. Wszystkie włókna światłowodowe muszą być udostępnione i zestawione jako tzw. ,,ciemne włókna" bez jakichkolwiek ograniczeń w szybkości transmisji danych i rodzaju obsługiwanych protokołów komunikacyjnych.

CPV: 64214400-3, 32562000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00125304, Z-2502-21/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https:ezamowienia.ms.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Platformę zakupową zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostępną pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl, z zastrzeżeniem, iż ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w Postępowaniu, w szczególności w zakresie przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków w ramach Postępowania, odbywa się za pośrednictwem posiadanych w Platformie kont użytkowników.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1.oprogramowania zewnętrznego (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera (zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek),
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
2. oprogramowania wbudowanego w SmartPZP,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zamówień (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym na poziomie modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Portalu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla wykonawców.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Platformie zamówień jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Portalu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu wykonawcy.
11. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Platformy, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Portalu.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100MB. Za pośrednictwem Portalu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Portalu.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania".
Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z siedzibą przy Ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail: iod@wroclaw.sa.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy, która zawarta została z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na rzecz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych), tj.:
a. umożliwienie realizacji i rozliczenie wykonanych prac wynikających z umowy (m.in. nadanie dostępów do systemów teleinformatycznych, zapewnienie rozliczalności działań w tych systemach, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji);
b. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
c. potrzeba posiadania kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, odpowiedzialnymi za realizację umowy,
przy czym z chwilą podjęcia czynności w ramach zawarcia lub wykonywania umowy, które podlegają obowiązkowi udokumentowania, zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą od tego momentu będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze dot. m.in. archiwizowania dokumentów).
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3. Zakres danych wynika ze specyfiki przedmiotu umowy, może również wynikać z procedur oraz regulaminów obowiązujących u administratora danych, a udostępnianych wykonawcy umowy w celu jej realizacji (np. Regulaminu Ochrony Informacji dla Podmiotu Zewnętrznego).
6. Posiadają Państwo prawo:
a. na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
d. prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Nie przysługuje Państwu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Państwa dane osobowe pochodzą od podmiotu będącego stroną umowy zawieranej z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na jego rzecz.
13. Państwa dane osobowe będą przechowywane od zakończenia realizacji umowy przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji lub przez okres przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Wymagania:
1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w ust. 3 i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu nr rachunku 13 1130 1017 0021 1001 8990 0004, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu Z-2502- 21/21 " oraz NIP Wykonawcy.
5. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium w pieniądzu za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4. za spełniony, gdy wadium zostanie złożone w oryginale, nie później niż w terminie składania ofert (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz będzie zawierało co najmniej następujące elementy:
6.1 nazwę i dokładny adres gwaranta lub poręczyciela;
6.2 przedmiot zamówienia;
6.3 zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji:
a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Z-2502-21/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest połączenie lokalizacji przez Wykonawcę oraz usługę dzierżawy łączy światłowodowych jednomodowych (ciemne włókno 2J) dla lokalizacji zgodnych z tabelą 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, na okres 36 miesięcy. Wszystkie włókna światłowodowe muszą być udostępnione i zestawione jako tzw. ,,ciemne włókna" bez jakichkolwiek ograniczeń w szybkości transmisji danych i rodzaju obsługiwanych protokołów komunikacyjnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 64214400-3 - Wynajem kablowych łączy telefonicznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32562000-0 - Kable światłowodowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na dzierżawie łącza światłowodowego do przesyłu danych o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł. i okresie wykonywania przez co najmniej 12 miesięcy. Wykonywana usługa powinna trwać nie krócej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w ust. 3 i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu nr rachunku 13 1130 1017 0021 1001 8990 0004, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu Z-2502- 21/21 " oraz NIP Wykonawcy.
5. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium w pieniądzu za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4. za spełniony, gdy wadium zostanie złożone w oryginale, nie później niż w terminie składania ofert (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz będzie zawierało co najmniej następujące elementy:
6.1 nazwę i dokładny adres gwaranta lub poręczyciela;
6.2 przedmiot zamówienia;
6.3 zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji:
a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie) - do wykorzystania Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
1. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1.1.2. warunek określonym w ust. 2 musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ustawy Pzp;
2) stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
a. w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
b. w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, konieczności zmiany:
i. sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym w tym w szczególności zmiany lokalizacji łącza, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji;
ii. zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;
3) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy;
4) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową dotyczącą niniejszego postępowania, z tym, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w Umowie nie ulegnie podwyższeniu;
5) wystąpienia Siły Wyższej.
2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli jest to konieczne do uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych, technicznych.
3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia w Umowie należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi w danej umowie, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.