Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
4604z ostatnich 7 dni
17700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KOŚCIERZYNA
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
powiat: kościerski
58 686 59 80
zp@koscierzyna.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
Województwo: pomorskie
Miasto: Kościerzyna
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 58 686 59 80
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kościerzyna. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielkim Podlesiu.
Wymiana pokrycia dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielkim Podlesiu.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu, a następnie wykonaniu na nowym pokryciu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW/30,72 kWp. W zakresie wymiany pokrycia jest między innymi: demontaż pokrycia z blachodachówki, rozebranie rynien, rozebranie rur spustowych, rozebranie instalacji odgromowej, rozebranie obróbek blacharskich, nowe pokrycie dachu blachodachówką, nowe gąsiory, nowe obróbki blacharskie, nowe rury spustowe fi 15cm, nowe rury spustowe fi 10cm, nowe rynny dachowe 18cm, nowe rynny 12 cm, demontaż i montaż instalacji odgromowej na dachu budynku, nowe płotki przeciwśniegowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączony projekt budowlany budowy instalacji fotowoltaicznej, dokumentacja zdjęciowa dachu, rysunki dachu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
UWAGA: Projekt budowlany nie przewiduje, a Zamawiający wymaga zamontowania licznika trójfazowego do dodatkowego pomiaru instalacji fotowoltaicznej (np. w rozdzielnicy głównej).
Budynek szkoły połączony łącznikiem z salą gimnastyczną pokryty jest blachodachówką BalexMetal Spektrum, powłoka perła mat, RAL 8017. Zamawiający wymaga pokrycia z blachodachówki o takim samym kształcie, powłoce i kolorze.

We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty, źródła pochodzenia lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości produktów opisanych w SWZ.
Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkty równoważne zobowiązany jest wykazać ich równoważność, w stosunku do przedmiotu zamówienia i przedstawić w załączniku nr 2 do formularza oferty - Tabela elementów równoważnych.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiar robót, lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, ponieważ cały zakres zamówienia składa się na jedną funkcjonalną całość.
Dokonanie wymuszonego podziału zamówienia na zbyt małe części mogłoby spowodować niskie zainteresowanie tym zamówieniem nawet wśród wykonawców z sektora MŚP.
Ponadto podzielenie zamówienia na części może skutkować tym, iż wykonanie części zamówienia bez pozostałej części uniemożliwi osiągnięcie celu przedmiotu zamówienia. Tym bardziej, że cały zakres zamówienia składa się na jedną funkcjonalną całość. W takiej sytuacji podział zamówienia na części będzie nieuzasadniony.
Niniejsze zamówienie stanowi element budowlany, który stanowi niepodzielną całość i wskazane jest, aby roboty wykonywał jeden Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane roboty budowlane, stanowiące jeden element budowlany niemożliwy do rozdzielenia oraz ze względu na zachowanie rygorów technologicznych oraz udzieloną gwarancję na wykonane roboty.

CPV: 45000000-7, 09331200-0, 09332000-5, 45261210-9

Dokument nr: 2021/BZP 00125278, ZP.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest pracownik Zamawiającego pod względem merytorycznym Pan Szymon Malek i pod względem proceduralnym P. Katarzyna Wysiecka-Szamocka i P. Natalia Prądzyńska.9. Wszelkie informacje, w tym wezwania od zamawiającego zostaną przekazane wykonawcy na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści (SWZ).11. Zamawiający będzie obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
4. Zalecenia:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: ? .zip ? .7Z
3) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
7) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
8) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy Ul. Strzeleckiej 9.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor25052018@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata - przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd.10.10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 12:00
Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w niniejszej SWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
- 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2.gwarancjach bankowych;
3.3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
a) 4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 36832800072001000755160004;
z podaniem tytułu: ,,Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii"
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1.musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 uPzp.
5.2.z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3.powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4.termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5.w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6.beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
5.7.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona .
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 172991,61 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kościerzyna. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielkim Podlesiu.
Wymiana pokrycia dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielkim Podlesiu.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu, a następnie wykonaniu na nowym pokryciu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW/30,72 kWp. W zakresie wymiany pokrycia jest między innymi: demontaż pokrycia z blachodachówki, rozebranie rynien, rozebranie rur spustowych, rozebranie instalacji odgromowej, rozebranie obróbek blacharskich, nowe pokrycie dachu blachodachówką, nowe gąsiory, nowe obróbki blacharskie, nowe rury spustowe fi 15cm, nowe rury spustowe fi 10cm, nowe rynny dachowe 18cm, nowe rynny 12 cm, demontaż i montaż instalacji odgromowej na dachu budynku, nowe płotki przeciwśniegowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączony projekt budowlany budowy instalacji fotowoltaicznej, dokumentacja zdjęciowa dachu, rysunki dachu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
UWAGA: Projekt budowlany nie przewiduje, a Zamawiający wymaga zamontowania licznika trójfazowego do dodatkowego pomiaru instalacji fotowoltaicznej (np. w rozdzielnicy głównej).
Budynek szkoły połączony łącznikiem z salą gimnastyczną pokryty jest blachodachówką BalexMetal Spektrum, powłoka perła mat, RAL 8017. Zamawiający wymaga pokrycia z blachodachówki o takim samym kształcie, powłoce i kolorze.

We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty, źródła pochodzenia lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości produktów opisanych w SWZ.
Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkty równoważne zobowiązany jest wykazać ich równoważność, w stosunku do przedmiotu zamówienia i przedstawić w załączniku nr 2 do formularza oferty - Tabela elementów równoważnych.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiar robót, lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, ponieważ cały zakres zamówienia składa się na jedną funkcjonalną całość.
Dokonanie wymuszonego podziału zamówienia na zbyt małe części mogłoby spowodować niskie zainteresowanie tym zamówieniem nawet wśród wykonawców z sektora MŚP.
Ponadto podzielenie zamówienia na części może skutkować tym, iż wykonanie części zamówienia bez pozostałej części uniemożliwi osiągnięcie celu przedmiotu zamówienia. Tym bardziej, że cały zakres zamówienia składa się na jedną funkcjonalną całość. W takiej sytuacji podział zamówienia na części będzie nieuzasadniony.
Niniejsze zamówienie stanowi element budowlany, który stanowi niepodzielną całość i wskazane jest, aby roboty wykonywał jeden Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane roboty budowlane, stanowiące jeden element budowlany niemożliwy do rozdzielenia oraz ze względu na zachowanie rygorów technologicznych oraz udzieloną gwarancję na wykonane roboty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

wartość punktowa wagi w %

Cena oferty 60 %
Gwarancja na roboty budowlane 20%
Gwarancja producenta na inwertery 10 %
Gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne 10%
Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.
Sposób oceny ofert:
. Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:

PO = PK1 + PK2+PK3+PK4

PO - liczba punktów przyznanych ofercie
PK1 - liczba punktów dla kryterium ,,Cena"
PK2 - liczba punktów dla kryterium ,,gwarancja na roboty budowlane"
PK3 - liczba punktów dla kryterium ,,gwarancja producenta inwertery"
PK4 - liczba punktów dla kryterium ,,gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne"

. Dla kryterium: ,,Cena"

PK1 = (CN/CR x 60%) x 100

PK1 - liczba punktów dla kryterium ,,Cena"
CN - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert.

CR - cena oferty badanej
Termin gwarancji na roboty budowlane 20% (okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji)
Wymagane minimum 3 lata - 0 punktów, 4 lata - 5 punktów, 5 lat - 10 punktów, 6 lat- 15 punktów, 7 lat i więcej - 20 pkt
Termin gwarancji na roboty budowlane 20% (okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji)
Wymagane minimum 3 lata - 0 punktów, 4 lata - 5 punktów, 5 lat - 10 punktów, 6 lat- 15 punktów, 7 lat i więcej - 20 pkt
Informacje dotyczące okresu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
gwarancja producenta na inwertery: 10 %
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców, zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 8 lat, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:

8 lat gwarancji - 0 punktów,
10 lat gwarancji - 5 punktów,
12 lat gwarancji i więcej - 10 punktów,
Informacje dotyczące okresu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium okres gwarancji dla inwerterów w oparciu o dokument, wystawiony przez producenta oferowanych w ofercie inwerterów z informacją o udzielonej gwarancji, który Wykonawca złoży wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa wyżej, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Jeżeli dokumenty gwarancji są sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski
gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne (panele) - 10%
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców, zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 10 lat, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:

10 lat gwarancji - 0 punktów,
15 lat gwarancji - 5 punktów,
20 lat gwarancji i więcej - 10 punktów
Informacje dotyczące okresu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium okres gwarancji dla modułów fotowoltaicznych w oparciu o dokument wystawiony przez producenta oferowanych w ofercie modułów fotowoltaicznych z informacją o udzielonej gwarancji, który Wykonawca złoży wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa wyżej, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Jeżeli dokumenty gwarancji są sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
Ze względu na ograniczona liczbę znaków Zamawiający informuje, że pozostałe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdziale XII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja producenta na inwentery
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykaz robót budowlanych
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 15kW/kWp.
UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizował wymagane zamówienia w formie dostaw z montażem, a nie wyłącznie w formie robót budowlanych.

Wykaz osób
Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- Kierownik budowy w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimum 1 osoba na stanowisku kierownika budowy , posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.1186 z późn. zm), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
- kierownik robót - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - minimum 1 osoba na stanowisku kierownika budowy , posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.1186 z późn. zm), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa .
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 6 SWZ (wykaz osób, kwalifikacje).
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
Załącznik nr 5 SWZ (wykaz wykonanych robót budowlanych - doświadczenie).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
7. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 2 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakresie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, które zostały przewidziane względem wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.

6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru).

7) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
8) Wypełnione i podpisanie zestawienie rzeczowo-finansowe zadania, o treści zgodnej z załączonym wzorem - wg Załącznika nr 1 do formularza oferty
9) wypełniona i podpisana tabela urządzeń równoważnych zgodzie z załącznikiem nr 2 do formularza oferty
10) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy uproszczony
sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.

L.p. Podstawa kalkulacji Opis czynności Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto
1
2
.......

11) dowód wniesienia wadium.
12) dokument gwarancji producenta na inwertery oraz na moduły fotowoltaiczne
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
- 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2.gwarancjach bankowych;
3.3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
a) 4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 36832800072001000755160004;
z podaniem tytułu: ,,Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii"
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1.musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 uPzp.
5.2.z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3.powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4.termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5.w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6.beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
5.7.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona .
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale X ust. 7 pkt 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie
o którym mowa w Rozdziale VII ust. 11 SWZ z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 7 pkt 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
7) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych
w projekcie umowy

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) zmiana terminów wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) klęsk żywiołowych,
b) warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,
b) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
1.4) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
1.5) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
1.6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
Ze względu na ograniczona liczbę znaków Zamawiający informuje, że pozostałe zmiany do umowy znajdują się w paragrafie 16 umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

wartość punktowa wagi w %

Cena oferty 60 %
Gwarancja na roboty budowlane 20%
Gwarancja producenta na inwertery 10 %
Gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne 10%
Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.
Sposób oceny ofert:
. Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:

PO = PK1 + PK2+PK3+PK4

PO - liczba punktów przyznanych ofercie
PK1 - liczba punktów dla kryterium ,,Cena"
PK2 - liczba punktów dla kryterium ,,gwarancja na roboty budowlane"
PK3 - liczba punktów dla kryterium ,,gwarancja producenta inwertery"
PK4 - liczba punktów dla kryterium ,,gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne"

. Dla kryterium: ,,Cena"

PK1 = (CN/CR x 60%) x 100

PK1 - liczba punktów dla kryterium ,,Cena"
CN - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert.

CR - cena oferty badanej
Termin gwarancji na roboty budowlane 20% (okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji)
Wymagane minimum 3 lata - 0 punktów, 4 lata - 5 punktów, 5 lat - 10 punktów, 6 lat- 15 punktów, 7 lat i więcej - 20 pkt
Termin gwarancji na roboty budowlane 20% (okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji)
Wymagane minimum 3 lata - 0 punktów, 4 lata - 5 punktów, 5 lat - 10 punktów, 6 lat- 15 punktów, 7 lat i więcej - 20 pkt
Informacje dotyczące okresu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
gwarancja producenta na inwertery: 10 %
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców, zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 8 lat, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:

8 lat gwarancji - 0 punktów,
10 lat gwarancji - 5 punktów,
12 lat gwarancji i więcej - 10 punktów,
Informacje dotyczące okresu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium okres gwarancji dla inwerterów w oparciu o dokument, wystawiony przez producenta oferowanych w ofercie inwerterów z informacją o udzielonej gwarancji, który Wykonawca złoży wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa wyżej, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Jeżeli dokumenty gwarancji są sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski
gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne (panele) - 10%
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców, zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 10 lat, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:

10 lat gwarancji - 0 punktów,
15 lat gwarancji - 5 punktów,
20 lat gwarancji i więcej - 10 punktów
Informacje dotyczące okresu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium okres gwarancji dla modułów fotowoltaicznych w oparciu o dokument wystawiony przez producenta oferowanych w ofercie modułów fotowoltaicznych z informacją o udzielonej gwarancji, który Wykonawca złoży wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa wyżej, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Jeżeli dokumenty gwarancji są sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
Ze względu na ograniczona liczbę znaków Zamawiający informuje, że pozostałe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdziale XII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja producenta na inwentery
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.