Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie fragmentu testowej sieci trakcyjnej tramwajowej w hali technicznej

Przedmiot:

Wykonanie fragmentu testowej sieci trakcyjnej tramwajowej w hali technicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: MLabs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kaliska 21
61-131 Poznań
powiat: Poznań
oferty@mlabs.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60588
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie fragmentu testowej sieci trakcyjnej tramwajowej w hali technicznej.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.02-00-0190/16 - Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury

Część 1
Wykonanie fragmentu testowej sieci trakcyjnej tramwajowej.

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Wykonanie fragumentu testowej sieci trakcyjnej tramwajowej w hali technicznej wyłącznie dla potrzeb testowych urządzeń diagnostycznych wchodzących w skład pojazdu realizowanego w ramach POIR.01.02.00-00-0190/19 pt. ,,Tramwaj pomiarowy do pomiarów i oceny stanu infrastruktury" DiTram.
I. Założenia techniczne
a. wysokość zawieszenia sieci trakcyjnej od PGS: 5,5m
b. brak zasilania (bez podawania napięcia) brak wymogu stosowania podwójnej izolacji
c. siec musi być wyposażona m.in. w elementy:
- izolator sekcyjny (typowy tramwajowy),
- przewód jezdny Djp 100 (nominał- nowy),
- przewód jezdny Djp 100 (dwa odcinki z różnym zużyciem eksploatacyjnym),
- przewód jezdny Djp150 (nominał- nowy)
d. wykorzystanie konstrukcji hali do zawieszenia sieci trakcyjnej
e. możliwość demontażu (przywrócenia do stanu pierwotnego) bez znaczących nakładów finansowych
f. możliwość wykonania regulacji sieci trakcyjnej w zależności od potrzeb testowych
II. Konstrukcja wsporcza:
Zawieszenie przewodu jezdnego i liny nośnej powinno być wykonane przy użyciu ośmiu mocowań krótkich do kotwień typu KOLMET (nr kat. 4510). Mocowania powinny być przyspawane pachwinowo do zewnętrznej powierzchni ceownika C220 (symetrycznie w osi podłużnej), który stanowi konstrukcje hali.
III. Prace montażowe:
W ramach montażu sieci należy:
- na filarach wyznaczyć miejsce montażu oraz usunąć wierzchnią wartę farby i oczyść mechanicznie element konstrukcyjny hali (filar/wiązar).
- wykonać spaw pachwinowy po obwodzie każdego z elementów z zachowaniem ostrożność przed przepaleniem lub przegrzaniem elementu konstrukcyjnego hali. Powierzchnia kątownika musi dolegać na całej powierzchni do powierzchni ceownika. Mocowanie pokryć farbą o kolorze zbliżonym do kolorystyki konstrukcji stalowej hali (element nie będzie demontowany). W każdym uchwycie zamontować dwie śruby M16x90 wraz z zabezpieczeniem przed samoczynnym odkręceniem (długość śrub może być modyfikowana według potrzeb, standardowa długość stosowana przez producenta wynosi 180-220 mm). Zastosować śruby o zwiększonej wytrzymałości (zgodnie z wymaganiami producenta).
- zamontować osprzęt sieci trakcyjnej,
- zamontować przewód jezdny do linek wieszakowych. Wysokość znamionowa zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego zamontowania zgodnie z normą powinna wynosić 5,5 m od PGS. Dopuszczalne odchyłki wysokości znamionowej powinny wynosić +0,10 m i - 0,25 m. Zmiana wysokości zawieszenia przewodu jezdnego powinna być przeprowadzona stopniowo z pochyleniem nie większym niż 1,5 %,
- przeprowadzić pomontażową regulację sieci.
IV. Materiały:
lp. - Nazwa - Ilość - Masa - Łączna masa - Uwagi
1. Uchwyt do kotwień krótki (typu KOLMET nr. kat. 4510) - 8 szt. - 4,5 kg/szt. - 36 kg - Bez ocynkowania, śruby krótsze M16x90
2. Lina stalowa ocynkowana O7, 35mm2, zawieszenie przewodu jezdnego - 18 mb - 0,3 kg/m - 6 kg - Wartość szacunkowa
3. Lina stalowa ocynkowana O7, 35mm2 zawieszenie liny nośnej - 13 mb - 0,3 kg/m - 3,9 kg - Wartość szacunkowa
4. Śruba rzymska otwarty oko-widełki, 15kN (L 285-390 mm) - 2 (4) szt. - 0,9 kg/ szt. - (3,6) kg - Różne rozwiązania w zależności od producenta
5. Uchwyt krańcowy do Djp100 - 2 szt. - 0,7 kg/szt. - 1,4 kg - Różne rozwiązania w zależności od producenta
6. Uchwyt krańcowy do liny nośnej L95 - 2 szt. - 0,7 kg/szt. - 1,4 kg - Różne rozwiązania w zależności od producenta
7. Djp100 (nominał) - 9,3 mb - 890 kg/1000m - 8,3 kg - Bez uwzględnienia naddatków montażowych i naddatku na zwis
8. Djp100 (używany dwa odcinki o różnym zużyciu eksploatacyjnym) - 5 mb - 890 kg/1000m - 4,5 kg - Bez uwzględnienia naddatków montażowych i naddatku na zwis
9. Djp150 (nominał) - 1,7 mb - 1335 kg/1000m - 2,3 kg - Bez uwzględnienia naddatków montażowych i naddatku na zwis
10. Lina nośna L95 - 10,4 mb - 857 kg/1000m - 8,9 kg - Bez uwzględnienia naddatków montażowych i naddatku na zwis
11. Izolator sekcyjny teramitowy - 1 szt. - 10,5 kg/szt. - 10,5 - Używany lub nowy
12. Łącznik okrągły/ trójkątny - 4 szt. - 0,8 kg/szt. - 3,2 kg - Zabezpieczenie zawleczkowe
13. Złączka śrubowa Djp100 /Dj150 - 4 szt. - 0,9 kg/ szt. - 3,6 kg - Różne typy i stan techniczny
14. Linka wieszakowa (komplet) - 5 szt. - 0,5 kg/szt. - 2,5 kg - Zalecane różne wykonanie
15. Inne (drobny osprzęt jak: chomątka, zaciski, okucia, sworznie, itp.) - kpl. - 15 kg - Wartość szacunkowa
Uwaga:
Podane ilości są szacunkowe i mogą być modyfikowane na etapie realizacji w zależności od posiadanego asortymentu typowego dla trakcji tramwajowej lub wprowadzonych lepszych rozwiązań konstrukcyjnych niż przedstawiono w opracowaniu. Przykładowe materiały przedstawione są w części III opracowania (preferowane są lekkie typowe rozwiązania).
UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkie prace przy montażu (i późniejszym demontażu) nowej sieci trakcyjnej należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP oraz polskiej normy PN-K-92002. Zalecane do wykonywania prac jest zastosowanie podnośnika koszowego.
2. Należy dokonać pomiarów geometrycznych sieci trakcyjnej po montażu (wysokość zawieszenia, zużycie przewodu jezdnego w odstępie co 1 m), wyniki pomiarów należy przedstawić w formie kart z pomiarów.
3. Prace montażowe należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane elektryczne do wykonywania robót związanymi z sieciami tramwajowymi (kolejowymi). Prace spawalnicze należy wykonywać przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się szereg obiektów, stanowiących wyposażenie hali oraz urządzenia techniczne, przyrządy specjalistyczne pomiarowe.
Zakres prac to: - Montaż sieci trakcyjnej
2. W zakresie zagrożenia upadku z wysokości z tytułu montażu elementów kotwień sieci i montażu sieci i upadu z wysokości przy prowadzeniu prac montażowych, regulacyjnych i pomiarowych.
3. W zakresie zagrożeń od porażenia elektrycznego od instalacji oświetlenia hali, przebiegającej w poprzek zaprojektowanej sieci trakcyjnej.
4. W zakresie pożaru od prowadzenia prac spawalniczych. Wykonawca zobowiązany jest posiadać podstawowy sprzęt p.poż w miejscu wykonywania prac spawalniczych.
Szczegółowy opis zamówienia oraz rysunki znajdują się w załączniku "Projekt sieci trakcyjnej tramwajowej".
Okres gwarancji
-

CPV: 45234121-0, 45234126-5

Dokument nr: 2021-10086-60588

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-31

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Nowe Miasto
Miejscowość
Poznań

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferenci ubiegający się o zamówienie powinni posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferenci ubiegający się o zamówienie powinni posiadać udokumentowaną realizację montażu trakcyjnej sieci tramwajowej.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferenci ubiegający się o zamówienie powinni znajdować się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wobec Oferenta nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- podpisany formularz ofertowy, z kwotą wyrażoną w PLN,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, gdy nie wynika z innych dokumentów,
- podpisane oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 1).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykluczenia
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
c. przekracza przewidziany budżet na przedmiot zamówienia,
d. oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
e. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego,
f. oferent nie posiada udokumentowanego doświadczenia realizacji budowy sieci trakcyjnych.
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - Załącznik nr 1.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100 % - cena
Sposób przyznawania punktacji:
Cena - cena brutto
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt
Gdzie:
Pc - liczba otrzymanych punktów
Cn - najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co - cena brutto oferty ocenianej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Oferty MLabs Sp. z o.o.
tel.:
e-mail: oferty@mlabs.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.