Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina miasta Gdańska
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 343 13 54 606 792 780
biuro@wizan.gda.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60555
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 343 13 54 606 792
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe Nr 1/114/2021 na wykonanie remontu elewacji, odtworzenie detali, remont izolacji fundamentów w budynku mieszkalnym Ul. BLISKA 9-9A w Gdańsku
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.08.01.01-22-0004/17 - Rewiatalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku

Część 1
Zapytanie ofertowe Nr 1/114/2021

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiot Zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu elewacji, odtworzenie detali, remont izolacji fundamentów w budynku mieszkalnym Ul. BLISKA 9-9A.
2. Szczegółowy zakres prac zawiera Opis Techniczny - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Zamawiający wskazuje, że dysponuje:
1) decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 03.01.2019 r. znak BMKZ.4125.1537.2018.BW, pozwalającą Zamawiającemu na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich na obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 846, obecnie 1013 z dnia 08.06.1982 r. oraz decyzją MKiDN z dnia 25.07.2011r. DOZ-OAiK-6700/1399-4[KS] .
2) decyzją (zaświadczenie) Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14.01.2020 znak WUiA-V.6740.2226-5.2018.ZAL.434567 .
- ww. dokumenty stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

CPV: 45000000-7, 45320000-6, 45443000-4, 45453000-7

Dokument nr: 2021-7606-60555, 1/114/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu - 18 tygodni licząc od dnia protokolarnego wejścia na budowę zgodnie z zawartą umową.
2. Miejsce wykonania zamówienia: Gdańsk, Ul. BLISKA 9-9A działka nr 113 obr. 060

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie obejmującym termin realizacji zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn:
1) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
2) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej;
3) działania siły wyższej,
4) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części,
5) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia,
6) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji z dnia 03.01.2019 r. znak BMKZ.4125.1537.2018.BW, z dnia 14.01.2020 znak WUiA-V.6740.2226-5.2018.ZAL.434567, których zapisy zostały zawarte w zapytaniu ofertowym lub innych decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności,
7) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie,
8) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych,
9) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda na nie została wyrażona przez Zamawiającego,
10) działanie osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy,
11) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych,
12) COVID-19, z tym, że okoliczność ta musi wynikać z zarządzeń i komunikatów władz lub organów administracji, do których Wykonawca miał obowiązek zastosowania się.
2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie.
4. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, przy czym Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 inwestycje polegające każda na wykonaniu remontu budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami.
Dla potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to robót wykonanych w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających należyte wykonanie wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanej inwestycji są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej. Lista wykonanych przez Wykonawcę prac stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej na podstawie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą nie niższą niż 200 000,00 zł. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.). Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej/ dokumentu ubezpieczenia powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dla potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:
a) Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika - dotyczy / nie dotyczy (niepotrzebne skreślić),
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
c) Lista wykonanych prac wraz z załącznikami,
d) Kopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
1) cena oferty brutto - waga 90%
Szczegółowy opis kryterium znajduje się w zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
2) gwarancja (w skali od 60 m-cy ÷ 72 m-cy) - waga 10%
Szczegółowy opis kryterium znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Woziński
tel.: 58 343 13 54 606 792 780
e-mail: biuro@wizan.gda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.