Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu budynku komunalnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont dachu budynku komunalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Radymno
Lwowska 20
37-550 Radymno
powiat: jarosławski
planowanie@radymno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Radymno
Wadium: 1000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachu budynku komunalnego Ul. Lwowska 54
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę pokrycia dachu wraz niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi, wykonanie ocieplenia stropów od strony strychów, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym.

1) Opis projektowanych robót budowlanych:
a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
b) Roboty zabezpieczające drewnianą konstrukcję więźby dachu,
c) Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachu.
d) Ocieplenie komina na poddaszu,
e) Montaż wyłazu na dach,
f) Ocieplenie stropu poddasza.
g) Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę .
h) Wykonanie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.
i) Remont balkonu.
j) Montaż schodów strychowych
k) Wykonanie instalacji odgromowej budynku wg odrębnego opracowania.
2) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
a) zdjęcie dachówki z dachu i muru ogniowego,
b) demontaż łacenia krokwi,
c) demontaż wszystkich skorodowanych rynien i rur spustowych, demontaż obróbek blacharskich,
d) oczyszczenie krokwi, płatwi, tramów, rozpór i zastrzałów i słupów szczotkami,
e) demontaż schodów drabiniastych na poddasze,
f) uprzątnięcie poddasza z zalęgającego sprzętu domowego, mebli itp,
g) usunięcie polepy ze stropu,

3) Roboty budowlane:
a) wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego elementów więźby dachu nakładkami z drewna iglastego klasy C30,
b) zabezpieczenie przeciwogniowe i biologiczne wszystkich elementów więźby dachu do stopnia niepalności ( NRO)
c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstępnego krycia,
d) mocowanie kontr łat do krokwi gwoździami stalowymi,
e) montaż pasów pod rynnowych, haków rynnowych, pasów nadrynnowych, obróbek blacharskich kominów i ściany w granicy działki
f) montaż łat w odstępach wg technologii producenta blacho dachówki,
g) montaż wyłazu na dach i schodów na poddasze,
h) krycie dachu blacho dachówką,
i) montaż gąsiorów dachowych kalenic i narożników,
j) montaż rynien, rur spustowych, ław, stopni kominiarskich i , stoperów przeciwśnieżnych od strony północno wschodniej i północno zachodniej budynku,
k) ułożenie na stropie izolacji z folii paro przepuszczalnej,
l) ocieplenie stropu piętra matami z wełny mineralnej o grubości 15 cm współczynniku =0,035 W/m2 K,
m) ułożenie dwóch płyt OSB o gr.12,5 mm nad ociepleniem stropu,
n) ocieplenie komina na poddaszu płytami z wełny mineralnej o grubości 10 cm.
o) wykonanie tynków renowacyjnych na dolnej stronie balkonu oraz malowanie balustrady
p) wykonanie instalacji odgromowej na dachu.

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają:
1) projekt budowlany :
a) ,,Wymiany pokrycia dachu wraz niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi, wykonanie ocieplenia stropów od strony strychów, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym"
b) Wymiana pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym na działce nr .ewid. 2092 obr.180402_ 1.0001 Radymno - Instalacja odgromowa.
- załącznik nr 9a do SIWZ.
2) przedmiar robót - załącznik nr 9b do SIWZ.
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9c do SIWZ.

Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 45262500-6, 45312311-0, 45321000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00125275, RG.I.271.8-2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu: 1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: /0um0oss01x/SkrytkaESP , 3) Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: planowanie@radymno.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu. 3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125ust.1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: planowanie@radymno.pl. 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 10. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Radymna z siedzibą w Radymnie, Ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno;2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod adresem e-mail: iod@radymno.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont dachu budynku komunalnego Ul. Lwowska 54" znak postępowania RG.I.271.8-2.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych uwaga 1;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO uwaga 2;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Uwaga 1:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Uwaga 2: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RG.I.271.8-2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę pokrycia dachu wraz niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi, wykonanie ocieplenia stropów od strony strychów, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym.

1) Opis projektowanych robót budowlanych:
a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
b) Roboty zabezpieczające drewnianą konstrukcję więźby dachu,
c) Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachu.
d) Ocieplenie komina na poddaszu,
e) Montaż wyłazu na dach,
f) Ocieplenie stropu poddasza.
g) Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę .
h) Wykonanie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.
i) Remont balkonu.
j) Montaż schodów strychowych
k) Wykonanie instalacji odgromowej budynku wg odrębnego opracowania.
2) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
a) zdjęcie dachówki z dachu i muru ogniowego,
b) demontaż łacenia krokwi,
c) demontaż wszystkich skorodowanych rynien i rur spustowych, demontaż obróbek blacharskich,
d) oczyszczenie krokwi, płatwi, tramów, rozpór i zastrzałów i słupów szczotkami,
e) demontaż schodów drabiniastych na poddasze,
f) uprzątnięcie poddasza z zalęgającego sprzętu domowego, mebli itp,
g) usunięcie polepy ze stropu,

3) Roboty budowlane:
a) wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego elementów więźby dachu nakładkami z drewna iglastego klasy C30,
b) zabezpieczenie przeciwogniowe i biologiczne wszystkich elementów więźby dachu do stopnia niepalności ( NRO)
c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstępnego krycia,
d) mocowanie kontr łat do krokwi gwoździami stalowymi,
e) montaż pasów pod rynnowych, haków rynnowych, pasów nadrynnowych, obróbek blacharskich kominów i ściany w granicy działki
f) montaż łat w odstępach wg technologii producenta blacho dachówki,
g) montaż wyłazu na dach i schodów na poddasze,
h) krycie dachu blacho dachówką,
i) montaż gąsiorów dachowych kalenic i narożników,
j) montaż rynien, rur spustowych, ław, stopni kominiarskich i , stoperów przeciwśnieżnych od strony północno wschodniej i północno zachodniej budynku,
k) ułożenie na stropie izolacji z folii paro przepuszczalnej,
l) ocieplenie stropu piętra matami z wełny mineralnej o grubości 15 cm współczynniku =0,035 W/m2 K,
m) ułożenie dwóch płyt OSB o gr.12,5 mm nad ociepleniem stropu,
n) ocieplenie komina na poddaszu płytami z wełny mineralnej o grubości 10 cm.
o) wykonanie tynków renowacyjnych na dolnej stronie balkonu oraz malowanie balustrady
p) wykonanie instalacji odgromowej na dachu.

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają:
1) projekt budowlany :
a) ,,Wymiany pokrycia dachu wraz niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi, wykonanie ocieplenia stropów od strony strychów, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym"
b) Wymiana pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym na działce nr .ewid. 2092 obr.180402_ 1.0001 Radymno - Instalacja odgromowa.
- załącznik nr 9a do SIWZ.
2) przedmiar robót - załącznik nr 9b do SIWZ.
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9c do SIWZ.

Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, lub remoncie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda robota
UWAGA I: Nie dopuszcza się sumowania ilości / wartości usług zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
UWAGA II: Warunek ten ma być spełniony:
o samodzielnie przez wykonawcę, lub
o przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane, Iub
o w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2020.1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz.U.2020.220 z późn. zm.), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U.2019.1117) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
b) Wykaz osób (załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według propozycji Zamawiającego którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się
o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie VII SWZ, składa każdy z wykonawców.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie według załącznika nr 3 do SWZ, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podwykonawcy.
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w formularzu oferty, według załącznika nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już znane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Charakter i zakres wprowadzonych zmian określa zał nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.