Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
(89) 750 30 27
zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl
https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=17884392
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (89) 750 30 27
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie w ramach zadania pn. ,,Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 26A i 26B w m. Kętrzyn"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w obiektach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie w ramach zadania pn. ,,Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 26A i 26B w m. Kętrzyn". Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, w tym dla: Części nr 1 - ,,Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 26A w m. Kętrzyn":
a) załącznik nr 1a dla części nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 1b - Dokumentacja projektowa,
c) załącznik nr 1c - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w obiektach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie w ramach zadania pn. ,,Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 26A i 26B w m. Kętrzyn". Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, w tym dla: Części nr 2 - ,,Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku nr 26B w m. Kętrzyn":
a) załącznik nr 1d dla części nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 1e - Dokumentacja projektowa,
c) załącznik nr 1f - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

CPV: 45000000-7, 45262500-6, 45310000-3, 45331100-7, 45332000-3, 45410000-4, 45421100-5, 45430000-0, 45442100-8, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125076, 08/FI/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/wmosg
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielnie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej SmartPZP (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wmosg
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
2. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3. Zgodnie z art. 64 ustawy Pzp Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlone są w prawym górnym rogu Platformy.
5. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) przy czym zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf
7. Korzystanie z Platformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozilla Firefox ver.65 i późniejsze, Google Chrome ver.66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze;
2) oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- Oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
8. Szczegółowe uregulowanie kwestii związanych z komunikacją elektroniczną w postępowaniu zostało zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
9. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się za pośrednictwem Platformy w zakładce ,,Pytania do postępowania".
10. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się z pośrednictwem Platformy w zakładce ,,Korespondencja".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej jest ppłk SG Krzysztof STERNIAK, kontakt: adres e-mail: woi.wmosg@strazgraniczna.pl, tel.: +48 89 750 30 45;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a zgodnie z Porozumieniem finansowym Nr PL/2018/FAMI/BK.9.4 z dnia 20 listopada 2018 r. dotyczącego projektu 4/9-2018/BK-FAMI przez minimum kolejnych 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji Projektu, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 164 ze zm.);
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=17884392
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wmosg

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.