Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
97z dziś
4553z ostatnich 7 dni
19441z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszcze

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa pomieszcze

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ANNOPOL
ul. Rynek 1
23-235 Annopol
powiat: kraśnicki
+48 15 861 30 63
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Annopol
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 15 861 30 63
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń pod działalność Klubu ,,Senior +" w Annopolu, Ul. Radomska 26.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń pod działalność Klubu ,,Senior +" w Annopolu, Ul. Radomska 26.
Zadanie obejmuje zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym część zadania opasanego szczegółowo w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, decyzji pozwolenia na budowę Nr 81/2020 z dnia 6.03.2020 r. znak: Ab.6740.8.2020.AN oraz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Nr Ab.6743.67.2019.AN z dnia 24.12.2019 r.

CPV: 45212300-9, 45111100-9, 45212000-6, 45212321-2, 45233251-3, 45262300-4, 45262500-6, 45262600-7, 45262650-2, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00125236, ZP.271.1.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.annopol.info
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP: https://zamowienia.annopol.info/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie ZETO PZP.
12.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie: https://zamowienia.annopol.info/
3) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, na który otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło.
4) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy w strefie Wykonawcy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
Informacje wpisane w ,,Strefie wykonawcy" muszą być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza.
5) Po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
12.4. Instrukcja zakładania konta na Platformie oraz ogólne zasady korzystania z Platformy opisane zostały w ,,Instrukcji obsługi systemu PZP przeznaczonej dla Wykonawcy v.2.2." dostępnej pod adresem https://zamowienia.annopol.info/#/help
12.5. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy Pzp określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
12.6. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig, oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych;
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
? plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
? oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
12.7. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy, opisane zostały w ,,Regulaminie korzystania z platformy ZETO PZP" dostępnym pod adresem https://zamowienia.annopol.info/#/help
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej ,,RODO", niniejszym informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Annopol pod adresem: Ul. Rynek 1, 23-235 Annopol, tel. 15 861 30 61.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@annopol.eurzad.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa pomieszczeń pod działalność Klubu ,,Senior +" w Annopolu, Ul. Radomska 26", numer ZP.271.1.6.2021 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu Miejskiego w Annopolu.
5) Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania wraz z załącznikami przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pozostałej dokumentacji będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
7) Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy ZETO PZP pod adresem: https://zamowienia.annopol.info

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń pod działalność Klubu ,,Senior +" w Annopolu, ul. Radomska 26.
Zadanie obejmuje zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym część zadania opasanego szczegółowo w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, decyzji pozwolenia na budowę Nr 81/2020 z dnia 6.03.2020 r. znak: Ab.6740.8.2020.AN oraz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Nr Ab.6743.67.2019.AN z dnia 24.12.2019 r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212321-2 - Roboty budowlane w zakresie audytoriów

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45313100-5 - Instalowanie wind

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wskazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej powierzone tj.:
a) Kierownika Budowy, który posiada:
? doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy - co najmniej 3 lata;
? uprawnienia budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
? wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:
1) Zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2) Zmiana jest zgodna z art.. 455 ustawy Pzp.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) Zmiany spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. W takim wypadku należy tą rozbieżność uzasadnić stanem faktycznym, opisać, udokumentować. Uzasadnienie będzie stanowiło załącznik do zmiany w umowie. Jednocześnie zasady zmiany wynagrodzenia muszą być oparte na kalkulacji cenowej sporządzonej przez wykonawcę przed zawarciem umowy.
2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadkach:
a) pojawiły się okoliczności, których Zamawiający pomimo należytej staranności nie mógł przewidzieć, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych oraz opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową,
b) opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
c) wystąpi zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu,
d) okoliczności wynikających z tzw. ,,siły wyższej" w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Wstrzymanie robót z w/w powodów musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy. Zmiana taka może nastąpić tylko na osoby, które spełniają warunki w SWZ.
4. Warunki dokonania zmian.
1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy opisze zaistniałe okoliczności i uzasadni ich zaistnienie.
3) Wniosek o dokonanie zmian postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.
5. Dokonanie zmiany w umowie muszą spełniać wymagania i ograniczenia wskazane w ustawie Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.