Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie nawierzchni betonową kostką brukową

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Utwardzenie nawierzchni betonową kostką brukową

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA DĘBNO
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
powiat: myśliborski
+48 95 760 30 01
bok@debno.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dębno
Wadium: 7.000,00 zł
Nr telefonu: +48 95 760 30 01
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utwardzenie nawierzchni betonową kostką brukową na cmentarzu przy Ul. Kościuszki w Dębnie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie utwardzenia części komunikacyjnych cmentarza przy Ul. Kościuszki w Dębnie kostką betonową typu polbruk o powierzchni ok. 1504 m2 według załączonego projektu wykonawczego.

CPV: 45233161-5

Dokument nr: 2021/BZP 00125349, RI - GNiOŚ/04/1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:40

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/um_debno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/um_debno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną. Zaleca się składanie podpisu bezpośrednio na każdym dokumencie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:30
Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/um_debno

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI - GNiOŚ/04/1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie utwardzenia części komunikacyjnych cmentarza przy ul. Kościuszki w Dębnie kostką betonową typu polbruk o powierzchni ok. 1504 m2 według załączonego projektu wykonawczego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: nasiąkliwość elementów betonowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
2. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł.;
2) Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł;
4. Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał osobiście w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia; za takie będą uznane prace przy budowie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni minimum 1500m2, wykonane łącznie na jednej inwestycji;
2) narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne, jakie muszą być dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia: m.in. 1 koparka, 2 samochody samowyładowcze, samochód dostawczy, zagęszczarka oraz inne narzędzia umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;
3) Wykonawca posiada potencjał kadrowy w ilości co najmniej 6 osób, umożliwiający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;
4) wykształcenie i kwalifikacja zawodowa: osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają m.in. wymagane uprawnienia, przeszkolenie i doświadczenie np. do obsługi maszyn i sprzętu;
5) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj. uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie pełnym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 7.000,00 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
I) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z tym dołączają do oferty także oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2) Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w danym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę i załączą do oferty umowę spółki cywilnej.
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków składa każdy z Wykonawców w takim zakresie, w jakim spełnia poszczególne warunki, przy czym doświadczenie wymagane w SWZ w pełnym zakresie musi posiadać przynajmniej jeden z Wykonawców. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu każdy
z Wykonawców składa odrębnie, wykazując brak podstaw wykluczenia z postępowania w pełnym zakresie.
II) W odniesieniu do warunku posiada zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku:
1) opóźnień, przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej);
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
4) zlecenia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: nasiąkliwość elementów betonowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.