Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wybudowanie pomieszczeń laboratoryjnych

Przedmiot:

Wybudowanie pomieszczeń laboratoryjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Celon Pharma S.A
Ogrodowa 2A
05-092 Kiełpin
powiat: warszawski zachodni
anna.zalecka@celonpharma.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60879
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kiełpin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie obejmujące uzyskanie pozwolenia na budowę , pozwolenia na użytkowanie i wybudowanie pomieszczeń laboratoryjnych klasy BSL3 wraz z całym wyposażeniem I pomieszczeniami pomocniczymi , instrukcją użytkowania , kwalifikacją pomieszczeń zgodnie z standartami GLP i wymaganiami Zamawiającego w istniejącym Centrum Badawczo-Rozwojowym.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0644/20 - Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych

Część 1
,,Zaprojektuj i wybuduj" BSL

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Zapytanie 1/BSL/COV/2021 ,,Zaprojektuj i wybuduj" - zamówienie obejmujące uzyskanie pozwolenia na budowę , pozwolenia na użytkowanie i wybudowanie pomieszczeń laboratoryjnych klasy BSL3 wraz z całym wyposażeniem I pomieszczeniami pomocniczymi , instrukcją użytkowania , kwalifikacją pomieszczeń zgodnie z standartami GLP i wymaganiami Zamawiającego w istniejącym Centrum Badawczo-Rozwojowym.
Okres gwarancji
Minimalny wymagany termin gwarancji dla instalacji to 60 miesięcy. Minimalny wymagany termin gwarancji producenta na urządzenia to 24 miesiące.

CPV: 39717000-1, 44112310-4, 45214631-2, 45300000-0, 45331000-6, 45400000-1, 71240000-2

Dokument nr: 2021-177-60879, 1/BSL/COV/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
nowodworski
Gmina
Czosnów
Miejscowość
Kazuń Nowy

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego ( przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, dotyczących zamówienia podstawowego i nieprzekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych, gdy złożenie zamówienia u innego Wykonawcy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub powodowało duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu urządzeń i instalacji. Czas trwania umowy na prace dodatkowe nie może przekroczyć 3 lat.
Warunki zmiany umowy
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
d. siły wyższej,
e. wystąpienia innej przeszkody niezależnej od Oferenta uniemożliwiającej
wykonywanie prac.
f. w przypadku wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy wykraczających poza zakres rzeczowy i/lub finansowy wskazany w Ofercie, Strony zobowiązują się, że zmiany takie zostaną wprowadzone na podstawie stosownego aneksu, oraz "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
g. zmiany terminu wykonania po uzyskaniu akceptacji Instytucji Pośredniczącej NCBR
h. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody dwóch stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (załącznik nr 2),
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
posiadają stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem, urządzeniami i kapitałem obrotowym, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych do wykonania zamówienia(załącznik nr2).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
a. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy ( wymagane: kierownik prac instalacyjnych i kierownik prac elektrycznych z doświadczeniem w farmacji minimum 3 realizacje w zakładach podlegających kwalifikacji),
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
nie są w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która nie pozwala na realizację inwestycji(załącznik nr 2),
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik 1,2, Umowa o poufności
-Wymagane jest również złożenie wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
-Kserokopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC na wartość przynajmniej 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), która potwierdzi, że Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego.
-Aktualnych tj. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty zaświadczeń o nie zaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz: Urzędu Skarbowego i ZUS.
-Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego uwzględniającego termin rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnego z wymogami zapytania o ofertę.
-oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy ( wymagane: kierownik prac instalacyjnych i kierownik prac elektrycznych z doświadczeniem w farmacji minimum 3 realizacje w zakładach podlegających kwalifikacji),
-przedłożą referencje od co najmniej trzech różnych inwestorów, dla których wykonali inwestycje porównywalne do przedmiotowej w ilości co najmniej trzech wraz z projektem i wybudowaniem z przeznaczeniem farmaceutyczno-biotechnologicznym o powierzchni nie mniej niż 200 m2 każda,
-Kosztorysy w cenach jednostkowych netto
-pozostałe dokumenty zgodnie z wymogami zapytania ofertowego
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w niniejszym postępowaniu są wykluczone podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 80 pkt (80%) (musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Długość okresu gwarancji (G) (maksymalna ilość punktów) 20 pkt (20%) (ilość miesięcy liczona od dnia odbioru przedmiotu zamówienia ),(suma ilości miesięcy gwarancji dla instalacji klimatyzacji i wentylacji i gwarancji producenta urządzeń).

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Załęcka
tel.:
e-mail: anna.zalecka@celonpharma.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.