Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
264z dziś
4691z ostatnich 7 dni
19717z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad: rozbudową zbiornika retencyjnego - 2 zadania

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad: rozbudową zbiornika retencyjnego - 2 zadania

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11
39-300 Mielec
powiat: mielecki
Tel.: +48 177476970, Faks: +48 177476971
mielec@krosno.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mielec/proceedings
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 177476970,
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nadzór inwestorski nad: 1. rozbudową zbiornika retencyjnego w leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą; 2. budową zbiornika retencyjnego w leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą

Numer referencyjny: 270.1.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad zadaniami:

-- część I: rozbudowa zbiornika retencyjnego ,,Lisi borek" w leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych,

-- część II: budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajączek" w leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

Wg zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zapisami niniejszego SWZ, oraz załączonego wzoru umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór inwestorski nad rozbudową zbiornika retencyjnego ,,Lisi borek" w leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Mielec, Leśnictwo Czajkowa, działki nr 1521, 462/2 obręb 0090 Czajkowa; gmina Tuszów Narodowy, powiat mielecki, województwo podkarpackie

II.2.4)Opis zamówienia:

Nadzór nad rozbudową zbiornika retencyjnego,,Lisi borek"w Leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą przystos.obiekt do ujęcia wody dla celów ppoż.wg.zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo Budowlane,zapisami niniejszego SWZ,oraz zał. wzoru umowy,w tym: 1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykon. robót pod względem tech., zgodności z projektem oraz przepisami.2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów bud., zapobieganie zastosowania materiałów bud. wadliwych i nie dopuszczonych do stos. w budownictwie. 3.Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach urządzeń tech. 4.Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika bud.,dot.: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów bud. 5.Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót bud. w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.6.Udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w przeglądach gwarancyjnych.7.Przybycia na każde uzasadnione wezw. Inwestora i Wykonawcy robót objętych nadzorem. 8.Udzielenia na żądanie Inwestora inf. o stanie robót. 9.Potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także weryfikacja zakresu robót, jako podstawy wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 10.Informowanie Inwestora o postępach robót bud. i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.11.Dokonania odbioru robót w terminie określonym w umowie licząc od dnia zgłoszenia gotowości odbioru, w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych.12.Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z Zamawiającym.13.Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru inwestorskiego zwłaszcza w syt.koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach.14.Zapewnienie swojej obecności na budowie w czasie, gdy będą prowadzone i rozliczane roboty co najmniej jeden raz w tygodniu.Inspektor nadzoru swoją obecność na budowie potwierdzi stosownym protokołem zawierającym wszelkie ustalenia poczynione z wykonawcą robót bud. i Zamawiającym dotyczące przebiegu nadzorowanych prac.15.Posługiwanie się wyłącznie dok. projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz zobowiązanie się do zapewnienia, aby Wykonawca robót bud. posługiwał się tożsamą dokumentacją. 16.Przeanalizowanie dok.proj.na roboty bud. oraz zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych usterek i rozbieżności pomiędzy nimi i zlecenie działań naprawczych.17.współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany dotyczące proj.bud. oraz spec.tech.,a także powiadamianie Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia wad w dok.proj.18.Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do zamawiającego wraz z pozostałą dok. potwierdzającą prawidłowość realizowania robót w ramach zadania inwestycyjnego.19.Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji, w tym przygotowanie niezbędnych dok. dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacją projektu.Szczeg.inf zawiera rozdział 3 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16. Zamawiający, zgodnie z art. 257 unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

-- cena - 60 %,

-- doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia - 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór inwestorski nad budową zbiornika retencyjnego ,,Zajączek" w Leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Mielec, Leśnictwo Ostrowy, działki nr 1340/1, 1341/1 obręb 0003 Ostrowy Baranowskie; gmina Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Nadzór nad budową zbiornika retencyjnego ,,Zajączek" w Leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą przystos.obiekt do ujęcia wody dla celów ppoż.wg.zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo Budowlane,zapisami niniejszego SWZ,oraz zał. wzoru umowy,w tym: 1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykon. robót pod względem tech., zgodności z projektem oraz przepisami.2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów bud., zapobieganie zastosowania materiałów bud. wadliwych i nie dopuszczonych do stos. w budownictwie. 3.Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach urządzeń tech. 4.Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika bud.,dot.: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów bud. 5.Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót bud. w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.6.Udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w przeglądach gwarancyjnych.7.Przybycia na każde uzasadnione wezw. Inwestora i Wykonawcy robót objętych nadzorem. 8.Udzielenia na żądanie Inwestora inf. o stanie robót. 9.Potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także weryfikacja zakresu robót, jako podstawy wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 10.Informowanie Inwestora o postępach robót bud. i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.11.Dokonania odbioru robót w terminie określonym w umowie licząc od dnia zgłoszenia gotowości odbioru, w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych.12.Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z Zamawiającym.13.Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru inwestorskiego zwłaszcza w syt.koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach.14.Zapewnienie swojej obecności na budowie w czasie, gdy będą prowadzone i rozliczane roboty co najmniej jeden raz w tygodniu.Inspektor nadzoru swoją obecność na budowie potwierdzi stosownym protokołem zawierającym wszelkie ustalenia poczynione z wykonawcą robót bud. i Zamawiającym dotyczące przebiegu nadzorowanych prac.15.Posługiwanie się wyłącznie dok. projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz zobowiązanie się do zapewnienia, aby Wykonawca robót bud. posługiwał się tożsamą dokumentacją. 16.Przeanalizowanie dok.proj.na roboty bud. oraz zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych usterek i rozbieżności pomiędzy nimi i zlecenie działań naprawczych.17.współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany dotyczące proj.bud. oraz spec.tech.,a także powiadamianie Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia wad w dok.proj.18.Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do zamawiającego wraz z pozostałą dok. potwierdzającą prawidłowość realizowania robót w ramach zadania inwestycyjnego.19.Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji, w tym przygotowanie niezbędnych dok. dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacją projektu.Szczeg.inf zawiera rozdział 3 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16. Zamawiający, zgodnie z art. 257 unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

-- Cena - 60 %

-- doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia - 40 %.

CPV: 71247000

Dokument nr: 374242-2021, 270.1.4.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2021 r., od godz. 10:30 za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_.mielec w Nadleśnictwie Mielec, Ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec, sala konferencyjna, I piętro. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mielec informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mielec

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mielec/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Mielec, Leśnictwo Czajkowa, działki nr 1521, 462/2 obręb 0090 Czajkowa; gmina Tuszów Narodowy, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Mielec, Leśnictwo Ostrowy, działki nr 1340/1, 1341/1 obręb 0003 Ostrowy Baranowskie; gmina Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11
Mielec
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
39-300
Polska
E-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl
Tel.: +48 177476970
Faks: +48 177476971

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.