Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4777z ostatnich 7 dni
17872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH
ul. Bankowa 18
72-010 Police
powiat: policki
914311350
zgkimpolice@pro.onet.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Police
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 914311350
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Michała Drzymały 10 w Policach wraz
z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Michała Drzymały 10 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik 13 do swz, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 5 do swz, oraz pomocniczo z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, o których mowa
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 5 do swz. Wszelkie wyłączenia mediów Wykonawca musi wcześniej zgłosić pisemnie Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę.
4. Podane w dokumentacji nazwy własne są jedynie nazwami przykładowymi. Zamawiający dołożył należytej staranności w celu wyeliminowania z dokumentów zamówienia wszelkich nazw własnych. Jeżeli jednak
w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (nazwy własne) a zamawiający nie określił kryteriów równoważności, o których mowa w art.99 ust.6 ustawy Pzp, to należy traktować je jako niebyłe. W związku z powyższym zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów równoważnych.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy.
5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot ,,lub równoważne".
6. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych w dokumentacji. Materiały i urządzenia równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Opis rozwiązań równoważnych.
UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że mają one wyłącznie charakter przykładowy i dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
7. Możliwość złożenia oferty zawierającej rozwiązania równoważne względem funkcjonalnego opisu przedmiotu zamówienia lub względem opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm:
1) w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, wykonawca może w ofercie zaproponować rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym, ale w równoważnym stopniu spełniające wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;
2) w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, wykonawca może zaproponować w ofercie rozwiązania równoważne, pod warunkiem że są one zgodne z normami (Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny) i spełniają one wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego;
Dodatkowym wymaganiem, o którym stanowią przepisy art. 101 ust. 5 i 6 Pzp, jest wymaganie wykazania (udowodnienia) w ofercie, że zastosowane przez wykonawcę rozwiązania są istotnie równoważne (tj. spełniają wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla danego rozwiązania).
8. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i orientacyjny. Ilości i zakres prac nie są wiążące dla wykonawcy i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do przygotowania oferty.
9. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.

CPV: 45320000-6, 45262100-2, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125143

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zgkim.police.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZGKiMPolice oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zgkim.police.pl
2. Korespondencja przekazywana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.
3. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Wioletta Duży,
ul. Bankowa 18, pok. nr 317, tel. 91 43 11 350, e-mail: wduzy@zgkim.police.pl lub wwtyklo@zgkim.police.pl, w sprawach merytorycznych: Pan Tomasz Prymon tel. 695 395 408, tel. 91 43 11 350, e-mail: tprymon@zgkim.police.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
11. Zamawiający przewiduje również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: email: sekretariat@zgkim.police.pl , w przypadku jeżeli nie dotyczy to składania ofert i wniosków.
12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 11 adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U z 2020 r. poz. 2452).
13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zgkim.police.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak.
3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie dotyczy
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1. Wysokość wymaganego wadium 4000,00 zł
(słownie: cztery tysiące złotych, zero groszy)
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu (wpłacone jedynie przelewem na rachunek bankowy ZGKiM),
2) gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 57 1240 3927 1111 0010 6049 8987
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust.2
pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia - Gminy Police Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art.98 ust.6 ustawy, bez potwierdzenia tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenia gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się, aby
w treści gwarancji/ poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie
o zwolnieniu wadium.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
12. W formularzu oferty należy wpisać numer konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Michała Drzymały 10 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik 13 do swz, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 5 do swz, oraz pomocniczo z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, o których mowa
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 5 do swz. Wszelkie wyłączenia mediów Wykonawca musi wcześniej zgłosić pisemnie Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę.
4. Podane w dokumentacji nazwy własne są jedynie nazwami przykładowymi. Zamawiający dołożył należytej staranności w celu wyeliminowania z dokumentów zamówienia wszelkich nazw własnych. Jeżeli jednak
w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (nazwy własne) a zamawiający nie określił kryteriów równoważności, o których mowa w art.99 ust.6 ustawy Pzp, to należy traktować je jako niebyłe. W związku z powyższym zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów równoważnych.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy.
5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot ,,lub równoważne".
6. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych w dokumentacji. Materiały i urządzenia równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Opis rozwiązań równoważnych.
UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że mają one wyłącznie charakter przykładowy i dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
7. Możliwość złożenia oferty zawierającej rozwiązania równoważne względem funkcjonalnego opisu przedmiotu zamówienia lub względem opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm:
1) w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, wykonawca może w ofercie zaproponować rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym, ale w równoważnym stopniu spełniające wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;
2) w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, wykonawca może zaproponować w ofercie rozwiązania równoważne, pod warunkiem że są one zgodne z normami (Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny) i spełniają one wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego;
Dodatkowym wymaganiem, o którym stanowią przepisy art. 101 ust. 5 i 6 Pzp, jest wymaganie wykazania (udowodnienia) w ofercie, że zastosowane przez wykonawcę rozwiązania są istotnie równoważne (tj. spełniają wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla danego rozwiązania).
8. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i orientacyjny. Ilości i zakres prac nie są wiążące dla wykonawcy i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do przygotowania oferty.
9. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych powyżej cokołu metodą lekką mokrą z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm, D ? 0,036 W/m? K oraz tynku silikatowego barwionego w masie
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia
warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. wykonawcy, którzy posiadają polisę OC wraz z dowodem opłaty składki należnej z tytułu polisy OC. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 200 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców
w całości.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną. Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna:
- robotę polegającą na wykonaniu docieplenia na budynku o powierzchni min. 200 m2,
Zamawiający uwzględni tylko roboty zakończone.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców
w całości.
Wykonawca może spełniać ww. warunki samodzielnie lub polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
b) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa i posiadającą aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego będzie wymagana jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana - przed podpisaniem umowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7) Podmiotowe środki dowodowe:
a) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7) Podmiotowe środki dowodowe:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do SWZ:
2) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru - załącznik nr 9) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
Ww. oświadczenie, dowody i inne dokumenty należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny
ww. wykaz.
3) Wykaz osób, (wg wzoru - załącznik nr 10) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale.
Kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych, wpisu do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa o opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC, będą wymagane jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana - przed podpisaniem umowy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
8) Przedmiotowe środki dowodowe: opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 6 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności)
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oferta cenowa - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.
Ww. dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu odpowiednio (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2);
4) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Ww. oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wysokość wymaganego wadium 4000,00 zł
(słownie: cztery tysiące złotych, zero groszy)
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu (wpłacone jedynie przelewem na rachunek bankowy ZGKiM),
2) gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 57 1240 3927 1111 0010 6049 8987
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust.2
pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia - Gminy Police Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art.98 ust.6 ustawy, bez potwierdzenia tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenia gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się, aby
w treści gwarancji/ poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie
o zwolnieniu wadium.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
12. W formularzu oferty należy wpisać numer konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć do oferty.
5. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
7. Oferta wspólna, powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
8. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VII niniejszej SWZ.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 7 niniejszego rozdziału.
10. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana, przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego będą oni mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
11. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania będzie skutkowało odmową zawarcia umowy
z wybranym Wykonawcą z winy Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, a w szczególności:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych i potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, prac lub badań konserwatorskich lub innych niezbędnych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową.,
3) wystąpienia innych uzasadnionych czynników technicznych oraz organizacyjnych o obiektywnym charakterze, których nie można było wcześniej przewidzieć.
3. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony - pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych powyżej cokołu metodą lekką mokrą z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm, D ? 0,036 W/m? K oraz tynku silikatowego barwionego w masie
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.