Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŚWINICE WARCKIE
ul. Szkolna 1
99-140 Świnice Warckie
powiat: łęczycki
632881021
ug@swinicewarckie.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Świnice Warckie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 632881021
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104456E W MIEJSCOWOŚCI STEMPLEW, GMINA ŚWINICE WARCKIE" CZĘŚĆ I
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew gmina Świnice Warckie" - część I
1. Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew gmina Świnice warckie" - część I zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.
2. Zakres robót, czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności wykonanie:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem
- wykonanie oznakowania pionowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ.
Załącznik nr 8 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 9 do SWZ Przedmiar robót
Załącznik nr 10 Projekt budowlany
(Przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.)
Budowa kanału technologicznego będzie przedmiotem realizacji na późniejszym etapie inwestycji jako część II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień.

Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy;
2) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;
3) właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż w trakcie wykonywania robót;
4) zapewnienie sprzętu do wykonywanych robót spełniającego normy techniczne;
5) pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby i urządzenia oraz badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów i wykonanych robót;
6) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, jeśli będzie konieczny;
7) zapłata opłat za składowanie odpadów;
8) przygotowanie obiektu i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanego zakresu robót do dokonania odbioru przez Zamawiającego;
9) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu wszystkich prac, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;
10) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania odbioru, w niezwłocznym terminie.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45233120 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233200- Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały - minimum 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). Okresy rękojmi i gwarancji jakości stanowią kryterium oceny ofert
6. Równoważność w odniesieniu do norm i specyfikacji technicznych.
1) W dokumentacji zamówienia, we wszystkich pozycjach, w których występują znaki towarowe, patenty lub źródła pochodzenia materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów lub urządzeń równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych, a wskazane produkty lub urządzenia należy traktować jako przykładowe rozwiązania.
2) W przypadku użycia w SWZ odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Użycie w SWZ znaków towarowych oznacza, że zostały one podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach jakościowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, których zastosowanie nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie przyjętych rozwiązań, stanowiących kryteria równoważności. Wykonawca, który zastosuje materiały lub urządzenia równoważne, będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3) Jeżeli zastosowane rozwiązania równoważne wymagać będą dopełnienia strony formalnej np. zmiany zgłoszeń lub decyzji zezwalający na realizację robót budowlanych, zmiany lub wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowiązek czynności te dopełnić i uwzględnić w cenie oferty.
7. Uwagi dodatkowe:
1) Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Wszystkie zastosowane materiały muszą spełnić wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
2) Finansowanie realizacji zamówienia: Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego należy wyliczyć m.in. w oparciu o dokumentację stanowiącą załączniki do SWZ.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4) Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia wynagrodzenia (ryczałtowego) za realizację przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający będzie wymagał złożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy w wersji co najmniej uproszczonej wraz z podaniem wskaźników do kosztorysowania oraz zestawieniem cen czynników produkcji (robocizna, materiał, sprzęt).
Kosztorys ofertowy opracowany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389)
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Stosownie do treści art. 91 ust. 2 Pzp wskazuję, że Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ zamówienie, udzielane w całości, jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Ponadto zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia stanowią nierozerwalną całość, objęte jedna dokumentacją projektową. Zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż ubiegają się o takie zamówienia głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

CPV: 45233120-6, 45100000-8, 45200000-9, 45233141-9, 45233200-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125357, ZPR.271.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIII SWZ adres strony internetowej- https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt XIV), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: urzad@swinicewarckie.com.pl
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Szczegóły w Rozdziale XIII i XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Świnice Warckie z siedzibą w Świnicach Warckich, Ul. Szkolna 1 99 - 140 Świnice Warckie;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złozyć przez platformę https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPR.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew gmina Świnice Warckie" - część I
1. Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew gmina Świnice warckie" - część I zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.
2. Zakres robót, czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności wykonanie:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem
- wykonanie oznakowania pionowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ.
Załącznik nr 8 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 9 do SWZ Przedmiar robót
Załącznik nr 10 Projekt budowlany
(Przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.)
Budowa kanału technologicznego będzie przedmiotem realizacji na późniejszym etapie inwestycji jako część II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień.

Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy;
2) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;
3) właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż w trakcie wykonywania robót;
4) zapewnienie sprzętu do wykonywanych robót spełniającego normy techniczne;
5) pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby i urządzenia oraz badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów i wykonanych robót;
6) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, jeśli będzie konieczny;
7) zapłata opłat za składowanie odpadów;
8) przygotowanie obiektu i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanego zakresu robót do dokonania odbioru przez Zamawiającego;
9) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu wszystkich prac, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;
10) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania odbioru, w niezwłocznym terminie.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45233120 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233200- Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały - minimum 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). Okresy rękojmi i gwarancji jakości stanowią kryterium oceny ofert
6. Równoważność w odniesieniu do norm i specyfikacji technicznych.
1) W dokumentacji zamówienia, we wszystkich pozycjach, w których występują znaki towarowe, patenty lub źródła pochodzenia materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów lub urządzeń równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych, a wskazane produkty lub urządzenia należy traktować jako przykładowe rozwiązania.
2) W przypadku użycia w SWZ odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Użycie w SWZ znaków towarowych oznacza, że zostały one podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach jakościowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, których zastosowanie nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie przyjętych rozwiązań, stanowiących kryteria równoważności. Wykonawca, który zastosuje materiały lub urządzenia równoważne, będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3) Jeżeli zastosowane rozwiązania równoważne wymagać będą dopełnienia strony formalnej np. zmiany zgłoszeń lub decyzji zezwalający na realizację robót budowlanych, zmiany lub wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowiązek czynności te dopełnić i uwzględnić w cenie oferty.
7. Uwagi dodatkowe:
1) Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Wszystkie zastosowane materiały muszą spełnić wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
2) Finansowanie realizacji zamówienia: Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego należy wyliczyć m.in. w oparciu o dokumentację stanowiącą załączniki do SWZ.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4) Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia wynagrodzenia (ryczałtowego) za realizację przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający będzie wymagał złożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy w wersji co najmniej uproszczonej wraz z podaniem wskaźników do kosztorysowania oraz zestawieniem cen czynników produkcji (robocizna, materiał, sprzęt).
Kosztorys ofertowy opracowany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389)
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Stosownie do treści art. 91 ust. 2 Pzp wskazuję, że Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ zamówienie, udzielane w całości, jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Ponadto zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia stanowią nierozerwalną całość, objęte jedna dokumentacją projektową. Zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż ubiegają się o takie zamówienia głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany został w Rozdziale XIX SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub/i remoncie lub/i przebudowie drogi, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych 00/100) za każdą robotę. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót (zamówień) o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
b) Osób:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i minimum 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy oraz doświadczenie w kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi, jako kierownik budowy, polegającymi na budowie lub przebudowie drogi kategorii o nawierzchni bitumicznej i długości minimum 2 km każda. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.2020 r., poz. 1333 ze zm.). W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

WAŻNE:
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia ( art. 116 ust.2 ustawy Pzp).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. W zakresie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Szczegóły w Rozdziale X SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: II. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 10 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
Szczegóły w Rozdziale X SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Szczegóły w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany został w Rozdziale XIX SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.