Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dziwnów
Szosowa 5
72-420 Dziwnów
powiat: kamieński
913275169, faks 913275164
wzp@dzinwow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dziwnów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 913275169, faks 9132
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulicy Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie zgodnie z projektem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, stanowiącym jej integralną część.
Zamawiający informuje, że:
- nawierzchnia kostki na ścieżkę rowerową musi być kostka betonowa, bezfazowa w kolorze czerwonym,
- nawierzchnia chodników: kostka bezfazowa, zgodna z wzorem i kolorystyką uzgodnioną z Zamawiającym;
- nawierzchnia dróg i skrzyżowań: kostka bezfazowa, kolor szary;
- nawierzchnia wyniesionych skrzyżowań i wyniesionego przejścia dla pieszych: kostka bezfazowa, kolor antracyt;
- kosze na śmieci należy zamontować w odległości min. 5 m od ławki.
- Oprawy LED muszą posiadać funkcję zmiennej redukcji mocy, wszystkie kable zasilające lampy muszą posiadać dodatkową żyłę YAKY 5 x16 mm

CPV: 45000000-7, 45233200-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125205, WZP.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.dziwnow.pl/zamowienia/lista/28.dhtml
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie platformy ePUAP, dostępnych w miniPortalu oraz w ePUAP.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na platformie ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (formularze dostępne są również na miniPortalu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula została określona w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula została określona w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-05-16

Wymagania:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 35 000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 p.z.p.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. I/O w Kamieniu Pomorskim
nr konta 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: ,,Przebudowa ulicy Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie".
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć kopię dokumentu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wadium zostanie zwrócone w sytuacji i na zasadach określonych w art. 98 p.z.p.
6. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
7. Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 98 ust. 6 p.z.p.
8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego
9. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczeń Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Gwarancja lub poręczenie musi obejmować cały okres związania z ofertą i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p.,
b) z jej treści powinno wynikać jednoznacznie zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
c) powinno być nieodwołane i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądania;
d) termin obowiązania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Dziwnów z siedzibą w Dziwnowie przy ul. Szosowej 5.
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie i gwarancji obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
10. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym, jest aby formy te obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, muszą zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszelkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich chyba, że coś innego wnika z przepisów prawa.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie zgodnie z projektem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, stanowiącym jej integralną część.
Zamawiający informuje, że:
- nawierzchnia kostki na ścieżkę rowerową musi być kostka betonowa, bezfazowa w kolorze czerwonym,
- nawierzchnia chodników: kostka bezfazowa, zgodna z wzorem i kolorystyką uzgodnioną z Zamawiającym;
- nawierzchnia dróg i skrzyżowań: kostka bezfazowa, kolor szary;
- nawierzchnia wyniesionych skrzyżowań i wyniesionego przejścia dla pieszych: kostka bezfazowa, kolor antracyt;
- kosze na śmieci należy zamontować w odległości min. 5 m od ławki.
- Oprawy LED muszą posiadać funkcję zmiennej redukcji mocy, wszystkie kable zasilające lampy muszą posiadać dodatkową żyłę YAKY 5 x16 mm
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-05-16
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jedno zamówienie dotyczące budowy lub przebudowy dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów, placów manewrowych itp. w technologii kostki betonowej brukowej o powierzchni min. 2 000 m2.
Zamawiający wymaga uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy:
a) jedną osobę (kierownikiem robót), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych lub posiadającą uprawnienia potwierdzone odpowiednią decyzją do kierowania robotami specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
b) jedną osobą (kierownikiem robót), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej do 1 kV lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych;
c) jedną osobą (kierownikiem robót), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdziałem V SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem V SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 35 000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 p.z.p.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. I/O w Kamieniu Pomorskim
nr konta 18 1240 3868 1111 0000 4093 6541
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: ,,Przebudowa ulicy Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie".
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć kopię dokumentu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wadium zostanie zwrócone w sytuacji i na zasadach określonych w art. 98 p.z.p.
6. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
7. Zamawiający zatrzyma wadium, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 98 ust. 6 p.z.p.
8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego
9. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczeń Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Gwarancja lub poręczenie musi obejmować cały okres związania z ofertą i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p.,
b) z jej treści powinno wynikać jednoznacznie zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
c) powinno być nieodwołane i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądania;
d) termin obowiązania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Dziwnów z siedzibą w Dziwnowie przy ul. Szosowej 5.
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie i gwarancji obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
10. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym, jest aby formy te obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, muszą zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszelkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich chyba, że coś innego wnika z przepisów prawa.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie zamówienia np.
konsorcjum, spółka cywilna. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego treści
wynikać będzie, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z § 16 projektu umowy - załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.