Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
4642z ostatnich 7 dni
19530z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BOGATYNIA
ul. Ignacego Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel.: 75 77 25 364;, , tel.: 75 77 25 372.
piotr.wysocki@bogatynia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 75 77 25 364;,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów
w rejonie budynku numer 23 przy Ul. Pocztowej w Bogatyni wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (ok. 40mb) w kierunku ogródków działkowych ,,Energetyk" w Bogatyni.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w rejonie budynku numer 23 przy Ul. Pocztowej w Bogatyni wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (ok. 40mb) w kierunku ogródków działkowych ,,Energetyk" w Bogatyni wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. W ramach opracowania należy też zaprojektować niezbędne oznakowanie poziome i pionowe.
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów należy tak zaprojektować, aby umożliwić bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego z istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przez ulicę Pocztową do ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego do ogródków działkowych ,,Energetyk" w Bogatyni - w załączeniu plan sytuacyjny.
Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie:
a) projektu architektoniczno - budowlanego - 5 egz., w tym 2 egz. dla starostwa;
b) projektu technicznego - 4 egz.;
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz.;
d) projektu organizacji ruchu na czas budowy- 3 egz.;
e) projektu organizacji ruchu docelowego wraz z jego zatwierdzeniem - 3 egz.;
f) przedmiaru robót - 1 egz.;
g) kosztorysu inwestorskiego- 1 egz.;
h) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej - uzyskanie takiej decyzji w imieniu Zamawiającego;
i) całości dokumentacji na nośniku elektronicznym typu CD - 2 szt. W tym zarówno część opisowa jak i rysunkowa zapisane w dwóch rodzajach plików: do odczytu (z rozszerzeniem .pdf) oraz w wersjach edytowalnych (z rozszerzeniami .dwg, .doc lub .docx), pliki kosztorysów w wersji edytowalnej z rozszerzeniem .ath lub .kst.
Obowiązki Projektanta:
2
Projektant jest zobowiązany opracować dokumentację projektową z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, m.in. z:
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) a w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa w art. 7, ust. 1 tej ustawy;
- ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.);
- rozporządzeniem z 2 marca 1999r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 124);
- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021r. poz. 1129) w szczególności w zakresie wytycznych co do opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczający uczciwej konkurencji;
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609);
- rozporządzeniem Ministra Łifrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126);
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129);
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).
Projektant odpowiada za wady w opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Projektant zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz w wersji elektronicznej.
Dodatkowo do obowiązków Projektanta należy:
- pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych materiałów i danych wyjściowych do projektowania, w tym wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych i innych uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- uzgodnienie projektu z właścicielami istniejących sieci,
- uzgodnienie projektu z właścicielami terenu,
- opracowanie projektu likwidacji kolizji (w przypadku ich wystąpienia) projektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz uzgodnienie tej dokumentacji z właścicielami infrastruktury technicznej,
- pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację zamierzenia,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację zamierzenia (decyzja o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę),
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją,
-jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na pisemny wniosek Zamawiającego,
- przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
Wymagana treść dokumentacji projektowej:
1. Szczegółowy zakres i forma projektu architektoniczno-budowlanego winien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, a jego wykonanie powinno zostać poprzedzone wykonaniem niezbędnych pomiarów, inwentaryzacji, badań itp.
2. Projekt techniczny należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.
3. Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Dokumentacja ma być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.
5. Dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenie, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi przepisami.
6. Dokumentacja winna zawierać :
a) optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,
b) informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania informacji ,,bioz" (art. 20, ust. 1, pkt lb ustawy prawo budowlane).
Nadzór autorski
Projektant będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją. Do zadań Inspektora Nadzoru Autorskiego w ramach pełnienia funkcji należeć będzie:
a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym, będącym podstawą uzyskanych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji;
b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego ;
c) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
d) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
e) udział w komisjach i naradach technicznych;
f) uczestnictwo w odbiorach częściowych - na wniosek Zamawiającego.
Inspektor Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:
1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy, dotyczących jej realizacji,
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. Jednorazowy pobyt projektanta na budowie uwzględnia:
- przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
- czas przejazdu z miejscowości będącej siedzibą jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.
Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: IR.271.43.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Bogatyni przy Ul. Daszyńskiego 1, do Kancelarii Urzędu, z dopiskiem:
,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w rejonie budynku numer 23 przy Ul. Pocztowej w Bogatyni wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (ok. 40mb) w kierunku ogródków działkowych ,,Energetyk" w Bogatyni".
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 06.08.2021r.
Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: piotr.wysocki@bogatynia.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania dokumentacji - 150 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Projektant zobowiązany jest również do pełnienia nadzór autorskiego nad realizacją robót budowalnych do czasu zakończenia realizacji robót budowalnych objętych opracowaną dokumentacją projektowo -kosztorysową.
Za termin wykonania zadania o którym mowa w zdaniu pierwszym uznaje się datę przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzją administracyjną zezwalającą na realizację zamierzenia.

Wymagania:
3. Okres gwarancji
Projektant udzieli gwarancji na wykonane opracowanie na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, iż wykonane opracowanie jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, opracowaniami i aktami prawa wymienionymi w zaproszeniu do składania ofert, Projektant dokona stosownych korekt, poprawek i uzupełnień nieodpłatnie w ramach przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji.
3
4. Warunki płatności
4
4.1. Wynagrodzenie ryczałtowe. Płatność jednorazowa, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4.2. Projektant podaje w formularzu ofertowym całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w rozbiciu na wynagrodzenie brutto (łącznie z podarkiem VAT), wysokość podatku VAT i wynagrodzenie netto.
Projektant podaje również stawki wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, tj. stawkę za jednorazowy pobyt na budowie/w siedzibie Zamawiającego i stawkę za jednorazową czynność świadczenia nadzoru autorskiego w siedzibie Projektanta.
Całkowite wynagrodzenie, które należy podać w formularzu ofertowym, stanowi suma ww. wynagrodzeń (tj., wraz z jednostkowymi stawkami za pełnienie nadzoru autorskiego);
4.3. Wartości wynagrodzeń podanych w formularzu ofertowym oraz wysokość podatku VAT należy podać w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
4.4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Projektanta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
4.5. Cenę za prace projektowe oraz jednorazowe stawki za pełnienie nadzoru autorskiego należy ustalić jako ceny ryczałtowe.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art.632 określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco:
,,Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac".
4.6. Projektant w całkowitym wynagrodzeniu zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
4.7. Zamawiający dopuszcza zmianę całkowitego wynagrodzenia brutto Projektanta w sytuacji, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmieniona (bez zmiany wartości netto).
5. Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Projektanci, którzy wykażą że spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Projektant wykaże, że w okresie ostatnich trzech @ lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie - należycie wykonał co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, remontu lub przebudowy drogi, ulicy, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki lub drogi rowerowej. Na dowód, że opracowanie to zostało wykonane należycie Projektant przedłoży referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Projektant wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności:
- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: ,,spełnia/nie spełnia" na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.
Zamawiający będzie wymagał, aby Projektant zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na warunkach w niej określonych. W rym celu przekazuje projekt umowy stanowiący integralną część zaproszenia do składania ofert.
6. Wymagane dokumenty do oferty
1) formularz ofertowy (wg wzoru Zamawiającego - ,,załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert -wzór formularza oferty");
2) wykaz osób skierowanych przez Projektanta do realizacji zadania - (wg wzoru Zamawiającego -,,załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert");
3) wykaz wykonanych usług (wg wzoru Zamawiającego - ,,załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert") oraz referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane potwierdzające wiedzę i doświadczenie Projektanta;
4) uprawnienia budowlane osób wykazanych w załączniku nr 2;
5) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób wykazanych w załączniku nr 2, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich składania, jak również oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną liczyć się będzie data dostarczenia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego).
Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Projektanta za zgodność z oryginałem.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej, w formie cyfrowej kopii oferty pisemnej (skan oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie (własnoręczne w przypadku formy papierowej i cyfrowej kopii oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej). Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Projektanta wynikającą wprost z właściwego rejestru. Projektant może upoważnić inną osobę do reprezentowania Projektanta i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Projektanta musi być udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Uwaga
Cyfrowa kopia (skan oferty) jest uważana przez Zamawiającego za równoważną formie pisemnej postaci papierowej oferty wobec powyższego podpis elektroniczny nie jest wymagany pomimo wersji elektronicznej oferty.
9. Kryterium
9.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, zostanie dokonana ocena ofert -wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru:
Cena ofertowa (brutto) - waga 100%
9.2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego kryterium. Najtańsza cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych poniżej przez Zamawiającego, natomiast pozostałym Projektantom zostanie przyznana odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
9.3. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ------------------------------------------------------ X 100 pkt.
cena oferty badanej brutto W zakresie kryterium (cena ofertowa brutto) oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
9.4. Zamawiający udzieli zamówienia Projektantowi, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów) - oferta z najniższą ceną ofertową.
9.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie (tej samej ilości punktów), Zamawiający wezwie Projektantów, którzy złożyli te ofert, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Projektanci w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

Kontakt:
10. Osoby upoważnione do kontaktu z Projektantami
Joanna Zając - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia, tel.: 75 77 25 364; Piotr Wysocki - sprawy formalno - prawne, tel.: 75 77 25 372.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.