Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
4466z ostatnich 7 dni
19354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno
powiat: opoczyński
+48 (044) 755 18 50, +48 (044) 755 18 51
sekretariat@ugslawno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sławno
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 (044) 755 18 50,
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U.z 2021r. poz.1129 ze zm.)ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł. netto
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary na działkach o nr. ewid. Janków Psary dz. nr 1193 - Gmina Sławno.
2. Przebudowywana droga znajduje się w miejscowości Psary na działce o nr. ewid. Janków Psary dz. nr 1193, Gmina Sławno.
Obecnie jest to droga o nawierzchni asfaltowej.
1) Odcinek 990mb długości poszerzenie szerokości jezdni o 0,4mb
- wykonanie koryta głębokości 20cm na długości całego odcinka
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 0/63,0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie na długości całego odcinka
-wykonanie skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej na długości całego odcinka .
2) Odcinek 990mb
-wykonanie skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej oraz istniejącej nawierzchni asfaltowej
- wykonanie wyrównania nawierzchnią z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna)
- pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Łączna grubość projektowanej nawierzchni wynosi 26cm.
3. Zakres rzeczowy

3
4. Wykaz obowiązków i zakresu czynności związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
Zadania i obowiązki dotyczą kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, w tym organizowania, realizacji i koordynacji robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im czytelnymi zakresami obowiązków i odpowiedzialności.
Pełniący w/w funkcję działa w imieniu Zamawiającego i odpowiada za realizację Inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót.
5.Realizacja zadania inwestycyjnego:
1) Koordynacja wykonania robót;
2) Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową;
3) Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporządzanie i przekazywanie wykonawcom list wad i usterek;
4) Koordynacja działań nadzoru inwestorskiego z odpowiednimi pracownikami ze strony Zamawiającego;
5) Ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego;
6) Kontrola harmonogramu wykonawcy robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy;
7) Przeprowadzanie odbiorów robót zanikających /ulegających zakryciu/ i odbiorów etapowych/;
8) Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramu wykonawcy robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa miejscowego, uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizacje inwestycji;
9) Obecność przy dostarczeniu kompletu świadectw, atestów, oraz innych dokumentów odbioru uzyskanych od wykonawcy;
10) Organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowywanie dokumentacji odbioru oraz list wad i usterek z terminami ich usunięcia;
11) Nadzór nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot;
L.p.
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
1.
Roboty przygotowawcze
2.
Nawierzchnia
3.
Pobocza
4.
Roboty wykończeniowe

4
12) Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzoną inwestycją.
6. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: stosownie do art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.); 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Dokument nr: OśiP 2151.27.2021

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi dnia 30.07.2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
sala konferencyjna

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE, SPOSÓB
1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 30.07.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 Sławno
z dopiskiem:
Oferta na nadzór inwestorski realizacji zadania pn.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary
Nie otwierać przed 30.07.2021 r. do godz. 11.30"
Oraz nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy ( dopuszcza się odcisk pieczęci).

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja przedmiotu zamówienia - do dnia 15.09.2021 r. do czasu zakończenia robót budowlanych

Wymagania:
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5
? zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
? uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
? sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
? zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Potencjał kadrowy
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującą osobą, które po stronie Wykonawcy będzie nadzorować wykonanie zamówienia posiadająca uprawnienia i doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji co najmniej 3 letnie
1) 1 osoba posiadająca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej
Wyżej wymieniona osoba powinna legitymować się uprawnieniami budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) ( lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami we właściwej branży i zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 01.01.1995 r. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831).
Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie. Powyższe zagadnienie reguluje Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.)
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie

6
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
2. Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.
4. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - do niniejszego zapytania ofertowego.
3. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- najniższa cena - Z- waga - 100 %
4. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- najniższa cena - Z- waga - 100 %
5. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNINIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wg kryterium ceny:
Px = N : W x Z
Px - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( brutto )
N - najniższa cena ( brutto ) z zaoferowanych
W - cena ( brutto ) z badanej oferty
Z - znaczenie czynnika (100 %)
Kryterium oceny oferty jest obowiązująca wykonawcę cena brutto.
2. Cena za wykonanie usługi obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją.
3. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 4. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
5. Forma płatności -jedna faktura po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert lub opisana niezgodnie z opisem powyżej zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
7. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
8. Formularz ofertowy musi być opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji wykonawcy.
9. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
10. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 7. OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA:
Łukasz Jakóbczyk tel. (44) 755 - 18 - 57 w godz. od 9.00 - 14.00 - sprawy techniczne
Alina Rajska tel. (44) 755 - 18 - 67 w godz. od 9.00 - 14.00 - sprawy formalne
8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego wraz z najniższą ceną.
2. Wynik postępowania ( zawiadomienie o wyborze oferty ) zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.