Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika

Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Puławy, ul. Składowa 1a
24-100 Puławy
powiat: puławski
Tel.: +48 818863163, Faks: +48 818864103
rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
https://zdw-lublin.logintrade.net
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 818863163,
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa chodnika w miejscowości Zagórze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 832 Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła od km 14+951 do km 15+875

Numer referencyjny: R6.ST.371.2.2021.ap
II.1.2)Główny kod CPV
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w m. Zagórze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 832, od km 14+951 do km 15+875

2.Zakres robót obejmuje:

1) Oznakowanie miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

2) Roboty przygotowawcze.

3) Wycinkę drzew (20 szt.)

4) Roboty ziemne.

5) Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych.

6) Wykonanie podbudowy.

7) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm.

8) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm.

9) Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 8 cm.

10) Wykonanie nawierzchni poboczy (wraz z humusowaniem).

11) Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, projekcie stałej organizacji ruchu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót stanowiących część pomocniczą określenia ilości robót.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 Roboty rozbiórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 832, m. Zagórze, od km 14+951 do km 15+875

II.2.4)Opis zamówienia:

Wszystkie materiały rozbiórkowe nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, natomiast materiały nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca w ustaleniu z Zamawiającym przekaże na Obwód Drogowy w Puławach (ul. Dęblińska 27).

1. Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Jako obiekt publiczny po zrealizowaniu rozbudowy, nie będzie posiadał ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym przez osoby niepełnosprawne, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), drogowe obiekty inżynierskie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.) i budynki (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

2. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany był do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorach kosztorysu ofertowego pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

3. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu niedoszacowania w kosztorysie ofertowym wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, brak rozpoznania rynku w zakresie dostępności materiałów oraz ich cen zgodnie z wymaganiami dokumentacji i SST nie może być podstawą do żądania zmiany umownego wynagrodzenia.

4. Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym.

5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia jakości.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, stanowiącego załącznik dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie zamierza przy prowadzeniu robót korzystać z projektu organizacji ruchu stanowiącego załącznik dokumentacji projektowej zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót we własnym zakresie, zatwierdzenia go przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich i stosowania w trakcie realizacji robót.

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości dróg publicznych po których będzie się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz spełniającą wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje inspektorowi nadzoru prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45233220, 45111200, 45111300

Dokument nr: 371690-2021, R6.ST.371.2.2021.ap

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4. ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r., godz. 10.15 na platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdw-lublin.logintrade.net

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 832, m. Zagórze, od km 14+951 do km 15+875

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Puławy, ul. Składowa 1a
Puławy
Kod NUTS: PL815 Puławski
24-100
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Pijanowska, Artur Wiak
E-mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 818863163
Faks: +48 818864103

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.