Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Budziszewice
ul.J.Ch.Paska, 66
97-212 Budziszewice
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
447102389, faks 447102389
ug@budziszewice.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Budziszewice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 447102389, faks 4471
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi gminnej nr 116057E Józefów Stary - Adamów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje odcinek drogi wynoszący 990 m, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 47, 49 obrębu Mierzno II oraz nr 4 obrębu Adamów. Jest to odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 116052E (działka nr 21) do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4300E (działka nr 64). Zakresem swym obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m.in.roboty pomiarowe, karczowanie krzaków i podszyć gęstych, rozebranie nawierzchni bitumicznych i podbudowy z kruszywa łamanego, demontaż pionowych znaków wraz ze słupkami); likwidacja przełomu (m.in.wykopy koparkami, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wzmocnienie podłoża gruntem(piaskiem) stabilizowanym cementem; podbudowa zasadnicza z kruszywa i skropienie jej emulsją asfaltowa) podbudowa jezdni (m.in.oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i skropienie jej emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącego podłoża betonem asfaltowym, skropienie asfaltem warstwy wyrównania bitumicznego); nawierzchnia jezdni (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego); pobocza z kruszywa łamanego (m.in.koryto poboczy, wzmocnienie gruntem(piaskiem) stabilizowanym cementem, pobocza z kruszywa łamanego); oznakowanie pionowe (pionowe znaki drogowe-słupki i montaż tarcz); roboty uzupełniające (profilowanie i plantowanie skarp nasypów i wykopów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym jego zakres zawierają stanowiące integralną część SWZ dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robót) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

CPV: 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00125342, RG.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.budziszewice.net oraz https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: ug@budziszewice.com.pl ;budziszewice@wp.pl z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami do oferty składana jest pod rygorem odrzucenia tylko za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularz do komunikacji".Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania . Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wraz z załącznikami do oferty) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortal lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@budziszewice.com.pl; budziszewice@wp.pl Korespondencja ta nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.z2020r. poz.2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): punkt 22 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): punkt 22 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje odcinek drogi wynoszący 990 m, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 47, 49 obrębu Mierzno II oraz nr 4 obrębu Adamów. Jest to odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 116052E (działka nr 21) do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4300E (działka nr 64). Zakresem swym obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m.in.roboty pomiarowe, karczowanie krzaków i podszyć gęstych, rozebranie nawierzchni bitumicznych i podbudowy z kruszywa łamanego, demontaż pionowych znaków wraz ze słupkami); likwidacja przełomu (m.in.wykopy koparkami, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wzmocnienie podłoża gruntem(piaskiem) stabilizowanym cementem; podbudowa zasadnicza z kruszywa i skropienie jej emulsją asfaltowa) podbudowa jezdni (m.in.oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i skropienie jej emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącego podłoża betonem asfaltowym, skropienie asfaltem warstwy wyrównania bitumicznego); nawierzchnia jezdni (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego); pobocza z kruszywa łamanego (m.in.koryto poboczy, wzmocnienie gruntem(piaskiem) stabilizowanym cementem, pobocza z kruszywa łamanego); oznakowanie pionowe (pionowe znaki drogowe-słupki i montaż tarcz); roboty uzupełniające (profilowanie i plantowanie skarp nasypów i wykopów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym jego zakres zawierają stanowiące integralną część SWZ dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robót) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert polegać będzie na poddaniu każdej oferty indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej przy zastosowaniu przyjętych kryteriów. W ramach tych kryteriów każdej ofercie przyznana zostanie określona liczba punktów.Dla kryterium cena - liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób:C = Cn/Cb x 10 pkt., gdzie:Cn- jest najniższą spośród cen wszystkich ofert,Cb - jest ceną badanej oferty. Następnie, suma punktów tak obliczonych przez każdego członka Komisji Przetargowej dla danej oferty zweryfikowana o znaczenie tego kryterium (60%) będzie liczbą punktów uzyskaną przez tę ofertę w kryterium cena. Dla kryterium okres gwarancji-punkty zostaną przyznane na poniższych zasadach:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, Wykonawca za każde zaoferowane dodatkowe 12 miesięcy uzyska 2 punkty, z tym, że maksymalnie może uzyskać 4 punkty.Za okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy (minimalny okres gwarancji)- 0 pkt; za okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy - 2 pkt; za okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy - 4 pkt.Następnie, suma punktów tak przyznanych przez każdego członka Komisji Przetargowej danej ofercie zweryfikowana o znaczenie tego kryterium (40%) będzie liczbą punktów uzyskanych przez tę ofertę w kryterium okres gwarancji. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót. Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji to 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach, tj.36, 48 lub 60.W przypadku podania innego okresu zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez wykonawcę okres gwarancji, zgodnie z punktacją przewidzianą wyżej. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o długości minimum 500 m.
UWAGA: Nie dopuszcza się sumowania mniejszych cząstkowych długości.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej .
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty . UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Inne, w przypadkach jak niżej - jeśli dotyczy:1) gdy oferta została złożona przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy;2) gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - jak niżej w sekcji VI pkt.6.6.;
4)gdy wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne-odpowiednio wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem i normami i/lub zgodnie z art.101 ust.5 Pzp; 5)gdy wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 11.1.7 i 11.3.4 swz
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.
3. Oświadczenia o których mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wraz z ofertą).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Spełnienie warunku doświadczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1)przedłużenie terminu o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: będących następstwem okoliczności/działań za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca , w szczególności: konieczności usunięcia błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; opóźnienia, zaniechania właściwych organów; warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac; siły wyższej; robót zamiennych; robót dodatkowych; innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od żadnej ze stron umowy.
2) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub stwierdzone wady dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy; wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, np. niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiektów budowlanych lub warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych; siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; gdy zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy uzasadnione jest zbędnością wykonania robót objętych tym zakresem i nie zagraża należytemu wykonaniu przedmiotu umowy lub roboty zostały ujęte w dokumentacji projektowej omyłkowo lub w wyniku błędu lub zaistniała inna okoliczność uzasadniająca zmniejszenie zakresu, w szczególności niewystarczające środki finansowe, a zmiana nie zagraża należytemu wykonaniu i użytkowaniu przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie-przy czym minimalna wartość zamówienia wyniesie co najmniej 70% wartości zamówienia podstawowego brutto ujętego w zawartej umowie; wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem, jeśli są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy . Strony sporządzają protokół konieczności określający zakres prac do wykonania. Łączna wartość zmiany umowy w przypadku robót dodatkowych nie może przekroczyć 30% wartości pierwotnej umowy. Żadne zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy. 3) w zakresie wynagrodzenia: w przypadku zmniejszenia umownego zakresu robót, wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych
4) zmiany w zakresie podwykonawstwa w następujących sytuacjach:
a) możliwość dopuszczenia podwykonawców dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie w umowie; gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby powierzyć część zamówienia podwykonawcy b)rezygnacja z podwykonawstwa.
5) zmiany osobowe: zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniać wymagania określone w SIWZ
6) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie w celu jednoznacznej interpretacji postanowień umownych przez Strony. Ciąg dalszy w sekcji IX-Pozostałe informacje.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert polegać będzie na poddaniu każdej oferty indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej przy zastosowaniu przyjętych kryteriów. W ramach tych kryteriów każdej ofercie przyznana zostanie określona liczba punktów.Dla kryterium cena - liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób:C = Cn/Cb x 10 pkt., gdzie:Cn- jest najniższą spośród cen wszystkich ofert,Cb - jest ceną badanej oferty. Następnie, suma punktów tak obliczonych przez każdego członka Komisji Przetargowej dla danej oferty zweryfikowana o znaczenie tego kryterium (60%) będzie liczbą punktów uzyskaną przez tę ofertę w kryterium cena. Dla kryterium okres gwarancji-punkty zostaną przyznane na poniższych zasadach:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, Wykonawca za każde zaoferowane dodatkowe 12 miesięcy uzyska 2 punkty, z tym, że maksymalnie może uzyskać 4 punkty.Za okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy (minimalny okres gwarancji)- 0 pkt; za okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy - 2 pkt; za okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy - 4 pkt.Następnie, suma punktów tak przyznanych przez każdego członka Komisji Przetargowej danej ofercie zweryfikowana o znaczenie tego kryterium (40%) będzie liczbą punktów uzyskanych przez tę ofertę w kryterium okres gwarancji. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót. Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji to 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach, tj.36, 48 lub 60.W przypadku podania innego okresu zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez wykonawcę okres gwarancji, zgodnie z punktacją przewidzianą wyżej. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.