Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
789z dziś
5312z ostatnich 7 dni
18408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Przedmiot:

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Komitetu Obrony Robotników 39G
02-148 Warszawa
powiat: Warszawa
+48600820286
beata.siwiec@phh.pl
https://phh.ezamawiajacy.pl/pn/phh/demand/notice/public/34679/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: +48600820286
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie audytu energetycznego" w obiektach hotelowych Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. oraz spółki zależnej PHH Hotele sp.zo.o., należącej do Grupy Kapitałowej PHH, w przypadku gdyby ta Spółka wyraziła wolę jej zawarcia, zgodnie z opisanymi poniżej warunkami. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych warunkach. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Dz.U. 2016 poz. 831 z późniejszymi zmianami.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym z Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016r., normami oraz postanowieniami umowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://phh.ezamawiajacy.pl/pn/phh/demand/notice/public/34679/details
Składanie ofert nastąpi do godz. 12:00 w dniu 03.08.2021 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
beata.siwiec@phh.pl oraz mariusz.dametka@renaissance.waw.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce świadczenia usługi:
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.:
Lp
Hotel
Adres
Kod
Miasto
1
Courtyard by Warsaw Airport
ul. Żwirki i Wigury 1J
00-906
Warszawa
2
Renaissance Warsaw Airport Hotel
ul. Żwirki i Wigury 1H
00-906
Warszawa
3
Hampton by Hilton Warsaw Airport
ul. Komitetu Obrony Robotników 39F
02-148
Warszawa
4
Hotel Moxy Katowice Airport
ul. Wolności 90
42-625
Pyrzowice, poczta Ożarowice
5
Moxy Poznań Airport
ul. Bukowska 303
60-189
Poznań
6
Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka
Jasionka 952
36-002
Jasionka
7
Golden Tulip Gdańsk Residence
ul. Piastowska 160
80-358
Gdańsk
8
Golden Tulip Międzyzdroje Residence
ul. Gryfa Pomorskiego 79
72-500
Międzyzdroje
9
Hotel Kopernik Olsztyn
Aleja Warszawska 39
10-081
Olsztyn
10
Hampton by Hilton Gdańsk
ul. Juliusza Słowackiego 220
80-298
Gdańsk
11
Hotel Best Western Jurata
ul. Świętopełka 11
84-141
Jurata

PHH Hotele sp. z o.o.
Lp
Hotel
Adres
Kod
Miasto
1
Hotel Royal Kraków
ul. Św. Gertrudy 26-29
31-046
Kraków
2
Hotel Wieniawa Wrocław
ul. Gajowicka 130
50-530
Wrocław
3
Hotel Mazowiecki Warszawa
ul. Mazowiecka 10
00-048
Warszawa
4
Cassubia Hel
ul. Boczna 11
84-150
Hel
5
Hotel Kopernik Toruń
ul. Wola Zamkowa 16
87-100
Toruń
6
Hotel Huzar Lublin
ul. Spadochroniarzy 9
20-043
Lublin
7
Hotel Ikar Poznań
ul. Solna 18
61-736
Poznań
8
Hotel Reymont Łódź
ul. Legionów 81
91-072
Łódź
9
Hotel Iskra Radom
ul. Planty 4
26-600
Radom
10
Hotel Kapitan Szczecin
ul. Narutowicza 17D
80-298
Szczecin
11
Hotel Rycerski Szczecin
ul. Potulicka 1A
70-230
Szczecin
12
Hotel Hetman Rzeszów
ul. Langiewicza 29b
35-035
Rzeszów

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Nie więcej niż 90 dni od dnia podpisania Umowy.

Wymagania:
IV. WYMAGANIA FORMALNE, MERYTORYCZNE I HANDLOWE
1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia w szczególności wykluczy się Wykonawców którzy nie przedłożą:
oświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS,
oświadczenie, iż w czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie będzie rejestrowany w rejestrze ,,Biała Lista Podatników"
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Odrzuceniu podlega oferta, która:
nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu,
nie zawiera formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1, podpisanego czytelnie przez oferenta,
zawiera błędy w obliczeniu ceny powodujące istotne zmiany w treści oferty,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zawiera omyłki polegające na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na których poprawienie Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otrzymania, nie wyraził zgody,
została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
3. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wszelkie dane przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu. Dane techniczne dotyczące poszczególnych nieruchomości znajdują się w zestawieniu, które stanowi Załącznik nr 1 Karty obiektów hotelowych
4. Wykonawca posiada niezbędne środki finansowe do terminowego zrealizowania przedmiotu Zamówienia.
5. Wykonawca posiada odpowiednie urządzenia i narzędzia do wykonania przedmiotu Zamówienia.
6. Wykonawca posiada liczbę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników posiadających wszelkie wymagane prawem uprawnienia do zrealizowania przedmiotu Zamówienia.
7. Wykonawca posiada doświadczenie w sporządzaniu Audytów Energetycznych na podstawie Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016r.
8. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców, pod warunkiem, że Wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy, poda nazwy podwykonawców ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich prac, a także wzory umów Wykonawcy z Podwykonawcami zaakceptowane przez każdą ze stron. Podwykonawcy zgłoszeni po powyższym terminie nie zostaną dopuszczeni.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 3 lat. W ramach Gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, błędów i braków w Przedmiotu umowy, które zostaną stwierdzone w trakcie trwania Gwarancji
10. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu, Zamawiający wyznaczy 2 dni - termin w celu ich uzupełnienia.
11. Wykonawca zaakceptuje (pisemne potwierdzenie) Ogólne Warunki Współpracy Polskiego Holdingu Hotelowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2.
12. Zaoferowane warunki cenowe muszą być jednostkową ceną netto wyrażoną w PLN
13. Wykonawca zapewni możliwości rozliczeń bezgotówkowych na podstawie faktury VAT.
14. Wykonawca zaakceptuje wzór umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
15. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
16. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.

V. INFORMACJE O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1. zaakceptowane (pisemne potwierdzenie) Ogólne Warunki Współpracy Polskiego Holdingu Hotelowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2
2. wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami
3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z policy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż 170 000,00 PLN
4. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS,
5. oświadczenie, iż w czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie będzie rejestrowany w rejestrze ,,Biała Lista Podatników"

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami:
cena 60 %
termin realizacji zamówienia 40 %
Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz powinna być :
opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
opatrzona datą ważności oferty, na okres nie mniejszy niż 60 dni., przy czym termin ważności oferty rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert a nie kończy się wcześniej niż z dniem podpisania umowy/zlecenia.
oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do działania w imieniu Oferenta, która/e powinny przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający swoje uprawnienia do działalności na rzecz Oferenta.
złożone na dokumentach podpisy należy opatrzyć czytelnym podpisem lub sygnowanie parafą łącznie z pieczątką imienną.
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się ponumerowanie stron oferty.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty.
4. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Każda zmian staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu, a w przypadku, gdy zmiana treści niniejszego Zapytania ofertowego będzie istotna, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany lub wycofania oferty należy ją opisać odpowiednio adnotacją: Oferta zmieniona albo Oferta wycofana.
IX. UWAGI DODATKOWE
1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod kątem formalno-prawnym dopuszcza przeprowadzenie negocjacji handlowych i prawnych :
a) negocjacje mogą być przeprowadzone z Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu lub których oferty nie zostały odrzucone,
b) negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt a) lub z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (lub jedyną ofertę),
c) o terminie i formie prowadzonych negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego poprzez przekazanie zaproszenia do negocjacji,
d) negocjacje mogą zostać przeprowadzone w jednej lub kilku rundach negocjacyjnych,
e) oferta złożona w trakcie negocjacji nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż oferta złożona w postępowaniu,
Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury bez udzielenia zamówienia na każdym jej etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Udzielone przez Zamawiającego Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców. Wszelkie pytania do niniejszego
6. Wykonawca, składając ofertę akceptuje treść umowy, która jest załącznikiem do niniejszego zapytania. Wszystkie ewentualne uwagi do umowy mogą być zgłaszane w trybie zadawania pytań do zamawiającego jednak nie muszą być uwzględnione przez zamawiającego w ostatecznej treści umowy.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Udzielone przez Zamawiającego Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego jak również zapisów umownych, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do godz. 16:00 w dniu 28.07.2021r.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.
9. Pytania i odpowiedzi dot. Zapytania przekazane telefonicznie lub ustnie będą nieskuteczne, tj. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, a udzielone odpowiedzi nie są wiążące.
10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
11. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie treści złożonych ofert.
13. Polski Holding Hotelowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
14. Zamawiający nie będzie udzielał przedpłat ani zaliczek na realizację Zamówienia.
15. Zamawiający wymaga od Oferenta na całym etapie realizowania zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.
16. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
17. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością PHH. Zawartość ma charakter poufny i nie może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Beata Siwiec
Telefon do osoby kontaktowej:
+48600820286
X. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Karty Obiektów hotelowych
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Wzór Umowy
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych Audytów Energetycznych, na podstawie Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.
Osoba kontaktowa:
Beata Siwiec
Telefon do osoby kontaktowej:
+48600820286

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.