Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu nawierzchni skrzyżowania

Przedmiot:

Wykonanie remontu nawierzchni skrzyżowania

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o
Komunalna 5
75-724 Koszalin
powiat: Koszalin
pgk@pgkkoszalin.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487650
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: 2.000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie remontu nawierzchni skrzyżowania przy wadze dolnej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie, Ul. Łubuszan 80 - ETAP I"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni skrzyżowania
przy wadze dolnej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie, ulica
Łubuszan 80 - ETAP I.

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe (geodezyjne),
- roboty ziemne i rozbiórkowe,
- ustawienie betonowych oporników drogowych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni dla w/ elementów,
- roboty porządkowe.
Skrzyżowanie będzie posiadało całą nową konstrukcję i nawierzchnię
z betonu asfaltowego.
Odwodnienie powierzchniowe drogi realizowane będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne w kierunku istniejących wpustów deszczowych włączonych dalej do odbiornika wód opadowych, poprzez istnieją kanalizację znajdująca się
na terenie Zakładu.

CPV: 45233200-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125067, 28

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie świadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony :
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings zwanej dalej Platformą. Wykonawcy winni
zapoznać się z regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców: link:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje , w którym zawarto wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.1.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 8.1 składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych
w Przedsiębiorstwie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
2) Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pod adresem: http://pgk.koszalin.ibip.pl/public/id=216428
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt.3.15.)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487650
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 08:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-20

Wymagania:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł.
14.2.Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem: ,,Wadium - remont nawierzchni skrzyżowania na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie - ETAP I".
14.3.Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.
14.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
1) Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według
wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
o pieniądzu;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych;
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299 z późn. zm.).
2) Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (tj. jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
o musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
o z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
o powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
o termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
o w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania oraz nr zadania, którego dotyczy;
o beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie;
o w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
4) Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona.
6) Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 28
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni skrzyżowania
przy wadze dolnej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie, ulica
Łubuszan 80 - ETAP I.

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe (geodezyjne),
- roboty ziemne i rozbiórkowe,
- ustawienie betonowych oporników drogowych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni dla w/w elementów,
- roboty porządkowe.
Skrzyżowanie będzie posiadało całą nową konstrukcję i nawierzchnię
z betonu asfaltowego.
Odwodnienie powierzchniowe drogi realizowane będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne w kierunku istniejących wpustów deszczowych włączonych dalej do odbiornika wód opadowych, poprzez istnieją kanalizację znajdująca się
na terenie Zakładu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ, tj. art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 :
a) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego
w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
o Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 tysięcy złotych przez cały okres trwania umowy.

b) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, tj.:

1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub remoncie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (netto) każda.
2) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

Uwagi dla Wykonawcy:
1.Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania przez czas trwania umowy na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem niniejszego przedmiotu umowy, tj w szczególności:
- wykonujących roboty rozbiórkowe,
- wykonujących roboty ziemne,
- wykonujących układanie warstw konstrukcyjnych drogi,
- wykonujących układanie nawierzchni drogowej.

2.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników wykonujących Przedmiot Umowy w jednolite ubranie lub kamizelkę, oznakowane emblematem (nadrukiem) zawierającym logo lub nazwę firmy oraz we wszelkie wymagane przepisami środki ochrony osobistej, niezbędnych do jego realizacji. Odzież musi posiadać elementy odblaskowe.

6.2. Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się
a. posiadaniem polisy ubezpieczeniowej prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 tysięcy złotych przez cały okres trwania umowy.
b. dysponowaniem osobami do realizacji zamówienia określonymi w punkcie 6.1. ppkt b
c. wykonaniem robót budowlanych określonych w punkcie 6.1 ppkt b
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
8.4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
UWAGA !
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.4.2., składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2., zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą,
lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
2. Wykaz osób do realizacji zamówienia,
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł.
14.2.Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem: ,,Wadium - remont nawierzchni skrzyżowania na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie - ETAP I".
14.3.Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.
14.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
1) Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według
wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
o pieniądzu;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych;
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299 z późn. zm.).
2) Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (tj. jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
o musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
o z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
o powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
o termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
o w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania oraz nr zadania, którego dotyczy;
o beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie;
o w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
4) Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona.
6) Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
10.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć do oferty.
10.3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje
do pełnomocnika.
10.4. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia został określony w punkcie 8. Rozdział I SWZ.
10.5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 4.
10.6. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
10.7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z oferta oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone we wzorze umowy zgodnie Rozdziale III SWZ oraz art. 455 ustawy Pzp.
19.4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych
we wzorze umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp. z których będzie wynikać konieczność zmiany umowy.
19.5.Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
19.6. Wprowadzenie zmian nieistotnych w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
19.7. Podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zmiany istotne powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.
19.8. Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących Podwykonawców, o których mowa w art. 462 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 462 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących osób, którymi dysponuje Wykonawca na zasadach innych niż określone
w ust.1. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż wymagane w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
4. Zamawiający może dokonać rezygnacji lub na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę
na rezygnację z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. Wartość ,,robót zaniechanych" obniża wysokość wynagrodzenia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
o działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
o braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura poniżej - 5C),
o wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub osoba trzecia,
o wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.