Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolizji gazociągu oraz przyłączy...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolizji gazociągu oraz przyłączy gazowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Tel. 52 37-05-717, fax 52 37-05-716, tel. 52 37-05-740, tel. 52 37-05-736
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 52 37-05-717, f
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolizji gazociągu oraz przyłączy gazowych, dla zadania: ,,Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń -Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273".
III. Zakres:
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować:
1) Projekt wykonawczy - 4 egz.
2) Kosztorys inwestorski - 4 egz.
3) Kosztorys ofertowy - 4 egz.
4) Przedmiar robót - 4 egz.
5) SST - 4 egz.
6) Wersja elektroniczna - szt.
2. Projekt wykonawczy wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi Nr
PSGBY.ZMSM.763.017.o.21 z dnia 12.04.2021r. i w uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.
3. Zastosowane rozwiązania projektowe powinny umożliwić wykonanie robót w ramach istniejącej decyzji ZRID, lub w ramach zgłoszenia wykonania robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
4. Na podstawie wyżej wymienionych warunków technicznych, w ramach dokumentacji projektowej należy opracować rozwiązanie kolizji 10 szt. przyłączy gazu oraz przebudowę sieci gazowej wzdłuż zaprojektowanej kładki dla pieszych w km 4+945.
5. Pozostałe warunki zostały zawarte we Wzorze umowy na niniejsze zadanie, załącznik Wzór umowy nr 2 oraz w warunkach technicznych załącznik nr 3.

Dokument nr: ZDW N4.362.31.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 28.07.2021 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl na formularzu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji zamówienia:
90 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
VII. Warunki płatności:
Dane do faktury:
nabywca: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536,
Płatnik: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
Kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN5907664502008.
VIII. Inne dane:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Ceny podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy.
3. Kryteria oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się 100 %.
2
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy możliwości finansowych Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z zakresem wskazanym w pkt III niniejszego ogłoszenia, do wysokości 30 % wartości szacunkowej zamówienia, w okresie 3 lat od dnia udzjelenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usługi.
IX. Inne
1. W przypadku wykonawców działających w postępowaniu przez pełnomocnika, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, podpisane przez mocodawcę będącego osobą fizyczną lub przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu prac na maksymalnie 3
dni przed podpisaniem umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę:
o w sprawach merytorycznych: Joanna Różyczka - Kierownik Projektu, tel. 52 37-05-736, e-mail: j.rozyczka@zdw-bydgoszcz.pl
o w sprawach proceduralnych: Alicja Miklasz-Gadek - St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 52 37-05-740, e-mail:a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl, zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.