Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
203z dziś
4679z ostatnich 7 dni
18660z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad przebudową torowiska

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad przebudową torowiska

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: +48 913114147, Faks: +48 913114147
elzbul@ts.szczecin.pl
https://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl/public/postepowanie?postepowanie=18014409
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 40 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 913114147,
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nadzór inwestorski nad przebudową torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie

Numer referencyjny: 16/ZP/DZ/4/UM/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. ,,Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie" powierzonymi wykonawcy robót budowlanych (inwestycja typu ,,wybuduj"), przez trzy podmioty tj. Gminę Miasto Szczecin (dalej GMS), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie (dalej ZWIK) oraz Szczecińską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Szczecinie (dalej SEC), powiązany miejscowo, czasowo, funkcjonalnie i organizacyjnie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin, ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Al. Powstańców Wlkp. oraz pętla Pomorzany

II.2.4)Opis zamówienia:

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest usługa ,,Nadzoru inwestorskiego nad przebudową torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie" powierzona wykonawcy robót budowlanych (inwestycja typu ,,wybuduj"), przez trzy podmioty tj. Gminę Miasto Szczecin (dalej GMS), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie (dalej ZWIK) oraz Szczecińską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Szczecinie (dalej SEC), powiązanego miejscowo, czasowo, funkcjonalnie i organizacyjnie. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez wykonawcę (NI) na rzecz zamawiającego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne nad ww. zadaniem inwestycyjnym. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadań inwestycyjnych: Zadanie GMS ,,Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu Al. Powstańców Wielkopolskich, Ul. Smolańskiej, Chmielewskiego, Kolumba, Nowej, Dworcowej, oraz Nabrzeże Wieleckie wraz z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie", realizowane w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II"; Zadanie ZWIK ,,Przełożenie istniejących 2-ch magistral wodociągowych o średnicy dn 600 wraz z demontażem rurociągów i kładki w Ul. Budziszyńskiej w Szczecinie"; Zadanie SEC ,,Remont istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z wymianą na sieć preizolowaną o średnicy 2x Dn 250 mm na wiadukcie przy Ul. Budziszyńskiej w Szczecinie". Wykonawca odrębnie odpowiada przed każdym z zamawiających za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie powierzonym przez każdego z nich. Dokumentacja przetargowa (ogłoszenie, SIWZ z załącznikami, zmiany SIWZ) wraz z dokumentacją techniczną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na elektronicznej platformie Portalu e-Usług SmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl i pod ww. nazwą postępowania: ,,Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie". Wymagane jest pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego dotyczącego ww. zamówienia w następujących specjalnościach: 1) drogowej bez ograniczeń - branża wiodąca (m.in.: podbudowy, drogi i torowiska tramwajowe), 2) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (m.in.: sieć trakcyjna, zasilanie urządzeń trakcyjnych, smarownic i napędów zwrotnic, instalacje w budynkach, instalacje oświetlenia ulicznego, kolizje), 3) konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń (m.in.: fundamenty słupów trakcyjnych, mury oporowe), 4) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (m.in.: odwodnienia torowiska i dróg, instalacje w budynkach, kolizje), 5) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (ds.: instalacje i kolizje), 6) mostowej bez ograniczeń, 7) kierownik zespołu inspektorów, 8) inspektor ds. zieleni, 9) inspektor ds. rozliczeń. Szczegóły zawarto w projektowanych postanowieniach umowy - zał. nr 2 do SWZ.

PODSTAWOWE CECHY POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 129 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 1129), zwanej dalej Pzp.

2. Zamawiający na podst. art. 139 ust. 1 Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Na podst. art. 139 ust. 2 Pzp wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 39
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.06.01.00-00-016/16-00 Umowa z 26 marca 2018r. w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, beneficjent projektu - Gmina Miasto Szczecin.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. sekcji I.1: Gmina Miasto Szczecin (GMS) działając w imieniu własnym i na rzecz pozostałych zamawiających (sekcja I.1) na podst. zawartego porozumienia w 2020 r. i udzielonych pełnomocnictw, udzieliła dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia tego postępowania Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o.

Dot. sekcji I.4: rodzaj instytucji zamawiającej: GMS - organ władzy regionalnej lub lokalnej.

CPV: 71247000

Dokument nr: 374234-2021, 16/ZP/DZ/4/UM/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pełnomocnika zamawiającego (pod adresem wskazanym w sekcji I), zgodnie z zasadami podanymi w rozdz. XII SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl/public/postepowanie?postepowanie=18014409

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin, ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Al. Powstańców Wlkp. oraz pętla Pomorzany

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Gmina Miasto Szczecin
Krajowy numer identyfikacyjny: 811684232
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
70-456
Polska
E-mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Tel.: +48 913114147
Faks: +48 913114147

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.