Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przystosowanie...

Przedmiot:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przystosowanie odwiertów"

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 363 71 00
sanok.oferty@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 22 363 71 00
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji formalno - prawnej, wykonawczej i budowlanej) na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przystosowanie odwiertów Przemyśl - 53, 7 do zatłaczania wody złożowej - KGZ Przemyśl Zachód" wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, oświadczeń, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgód niezbędnych do prawidłowego wykonania
i realizowania inwestycji, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru (w pełnym zakresie) autorskiego wielobranżowego w czasie realizacji inwestycji.

Dokument nr: NL/PGNG/21/5824/GE/DIS

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
12.08.2021 11:00
1. Termin: 12.08.2021 r., godz.: 11:00
2. Miejsce: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku, Ul. Sienkiewicza 12,
38-500 Sanok.
3. Otwarcie ofert będzie niejawne.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
12.08.2021 10:45
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 12.08.2021 r. godz. 10:45
2. Miejsce składania ofert:
a) W przypadku ofert składanych w formie pisemnej ,,papierowej":
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie
Oddział w Sanoku
Dział Bezpieczeństwa Informacji, Pokój nr 212 A
38-500 Sanok, Ul. Sienkiewicza 12
b) W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej EKZD:
Za pośrednictwem Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA, dostępnego na stronie http://www.przetargi.pgnig.pl
c) W przypadku ofert składanych w formie określonej w rozdziale XI pkt 3.2 SWZ:
Za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej, na adres e-mail: sanok.oferty@pgnig.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia - w dniu zawarcia umowy,
b) opracowanie Projektu Wstępnego wraz z niezbędnymi obliczeniami
w programach wymaganych przez Zamawiającego wraz z wstępną Kalkulacją kosztów - do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
c) opracowanie materiałów do wejść w teren - do 30 dni od pozytywnego zaopiniowania Projektu Wstępnego,
d) zakończenie prac projektowych wraz uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do 3 miesięcy - od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ukazania się uchwalonego MPZP w Dzienniku Ustaw,
e) pełnienie nadzoru autorskiego - przez pełen okres prowadzenia robót budowlano - montażowych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Wymagania:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia - w dniu zawarcia umowy,
b) opracowanie Projektu Wstępnego wraz z niezbędnymi obliczeniami
w programach wymaganych przez Zamawiającego wraz z wstępną Kalkulacją kosztów - do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
c) opracowanie materiałów do wejść w teren - do 30 dni od pozytywnego zaopiniowania Projektu Wstępnego,
d) zakończenie prac projektowych wraz uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do 3 miesięcy - od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ukazania się uchwalonego MPZP w Dzienniku Ustaw,
e) pełnienie nadzoru autorskiego - przez pełen okres prowadzenia robót budowlano - montażowych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
(z największą liczbą punktów), kierując się następującym kryterium i sposobem oceny:
Cena brutto - 100%
(najniższa cena brutto badanych ofert/cena brutto oferty badanej) x 100
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG S.A. lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za następujące przestępstwa: finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym, handel ludźmi, praca dzieci, zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w warunkach szczególnego wykorzystania, pranie brudnych pieniędzy, łapownictwo czynne, łapownictwo wyborcze, łapownictwo managerskie, płatna protekcja czynna, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, fałszowanie faktur, podawanie nieprawdy w fakturach, fałszowanie lub używanie sfałszowanej faktury z kwotą określającą mienie wielkiej wartości,
f) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za przestępstwa inne niż wymienione w lit. e), jeżeli podmiot zbiorowy nie wdrożył środków naprawczych i prewencyjnych (self-cleaning),
g) Wykonawców, będących adresatami lub zarządzanych przez adresatów lub powiązanych z adresatami sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Narodów Zjednoczonych lub Królestwa Norwegii, chyba że ustali się, iż zawarcie umowy z danym Wykonawcą nie będzie mieć negatywnego wpływu na interesy GK PGNiG,
h) Wykonawców, o których osoby biorące udział w prowadzonym Postępowaniu mają wiedzę, że:
- są pracownikami lub osobami najbliższymi pracowników PGNiG S.A. lub spółki z GK PGNiG, lub
- są podmiotami, w których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników PGNiG S.A. lub spółki z GK PGNiG są właścicielami, udziałowcami lub członkami organów zarządzających, lub
- są podmiotami, na rzecz których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników PGNiG S.A. lub spółki z GK PGNiG świadczą pracę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego,
jeśli fakt ten budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Postępowania,
i) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SWZ,
j) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
3. Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) nie spełnia wymagań określonych w SWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SWZ,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SWZ,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e) Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej pomyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w rozdz. XIII pkt 3 SWZ,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
g) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania,
h) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
i) Wykonawca na wniosek Zamawiającego nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
j) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium
4. W przypadku otrzymania oferty, co do której istnieje podejrzenie zaoferowania rażąco niskiej ceny lub ceny jednostkowej wskazanej w ofercie, Zamawiający może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione, jeżeli:
b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki;
e) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG S.A.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może zamknąć postepowanie bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Treść złożonych wyjaśnień nie może prowadzić do zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem rozdziału XIII pkt 3 SWZ.
9. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane prze Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
11. Warunki szczegółowe udziału.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednej dokumentacji projektowej, za kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 150 000,00 zł netto obejmującej prace odpowiadające swoim zakresem i rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia dla:
? przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie magazynowania lub wydobywania węglowodorów otworami wiertniczymi, lub
? przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przesyłu lub dystrybucji gazu ziemnego na ciśnienie MOP powyżej 1MPa lub
- przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie budowy urządzeń i instalacji technologicznych w branży petrochemicznej, z podaniem nazwy projektu, daty jego sporządzenia oraz wysokości otrzymanego wynagrodzenia i załączeniem poświadczenia należytego wykonania (np. referencje, protokoły odbioru zadań),
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac projektowych, odpowiedzialności cywilnej projektanta z rozszerzeniem o szkody w rzeczach zaprojektowanych przez pracowników Wykonawcy objętych ubezpieczeniem albo pod ich dozorem na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł
c) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego w projektowaniu obiektów technologicznych, liniowych i instalacji towarzyszących (w tym stacji sprężania gazu), na obiektach górniczych zajmujących się magazynowaniem lub wydobywaniem węglowodorów (gazu ziemnego, ropy naftowej) metodą otworów wiertniczych, lub na sieciach przesyłowych lub dystrybucyjnych na ciśnienie MOP powyżej 1 MPa, lub instalacji technologicznych na obiektach petrochemicznych, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) posiadanie wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą EN 9001 (lub równoważny),
e) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania niezbędnych obliczeń procesowych, rozumiane jako posiadanie uprawnień (licencji) do realizacji obliczeń procesowych w jednym ze wskazanych programów: ChemCad, Aspentech Hysys, BR&E ProMax lub równoważne programy do obliczeń procesowych. Licencja musi być wydana na Wykonawcę lub podwykonawcę realizującego ten zakres prac.
12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, usługi zostały wcześniej wykonane przez tego Wykonawcę.
14. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w oparciu o rozdz. VI pkt 2 lit. a-g oraz oświadczenia
o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 6, 7 i 8 do SWZ),
c) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu,
d) harmonogram rzeczowo - finansowy prac projektowych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
e) potwierdzona odpowiednimi (referencjami, protokołami odbioru zadań) informacja w formie wykazu z rozdziału VI pkt 11 lit. a) SWZ,
f) oświadczenie na potwierdzenie warunków z rozdziału VI pkt 11 lit. c), d), e) SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
g) oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC zgodnie z rozdziałem
VI pkt 11 lit. b) SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ).
h) potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (wzór stanowi załącznik nr 12 do SWZ).
2. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo). W przypadku dokumentu wygenerowanego automatycznie (wydruk z systemu komputerowego) nie wymaga się poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem ani jego podpisania przez Wykonawcę.
3. Oferta oraz oświadczenia złożone w postępowaniu winny być podpisane własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.
4. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski..
5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Pozostałe dokumenty/oświadczenia składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie.
6. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez spółkę cywilną, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład spółki cywilnej musi złożyć osobno dokument,
o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta 51 1240 6003 1111 0000 4940 5440.
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
1. SWZ dostępna jest na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl.
2. Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową po uprzednim zamówieniu e-mailem sanok.przetargi@pgnig.pl.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
(z największą liczbą punktów), kierując się następującym kryterium i sposobem oceny:
Cena brutto - 100%
(najniższa cena brutto badanych ofert/cena brutto oferty badanej) x 100
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG S.A. lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za następujące przestępstwa: finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym, handel ludźmi, praca dzieci, zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w warunkach szczególnego wykorzystania, pranie brudnych pieniędzy, łapownictwo czynne, łapownictwo wyborcze, łapownictwo managerskie, płatna protekcja czynna, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, fałszowanie faktur, podawanie nieprawdy w fakturach, fałszowanie lub używanie sfałszowanej faktury z kwotą określającą mienie wielkiej wartości,
f) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za przestępstwa inne niż wymienione w lit. e), jeżeli podmiot zbiorowy nie wdrożył środków naprawczych i prewencyjnych (self-cleaning),
g) Wykonawców, będących adresatami lub zarządzanych przez adresatów lub powiązanych z adresatami sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Narodów Zjednoczonych lub Królestwa Norwegii, chyba że ustali się, iż zawarcie umowy z danym Wykonawcą nie będzie mieć negatywnego wpływu na interesy GK PGNiG,
h) Wykonawców, o których osoby biorące udział w prowadzonym Postępowaniu mają wiedzę, że:
- są pracownikami lub osobami najbliższymi pracowników PGNiG S.A. lub spółki z GK PGNiG, lub
- są podmiotami, w których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników PGNiG S.A. lub spółki z GK PGNiG są właścicielami, udziałowcami lub członkami organów zarządzających, lub
- są podmiotami, na rzecz których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników PGNiG S.A. lub spółki z GK PGNiG świadczą pracę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego,
jeśli fakt ten budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Postępowania,
i) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SWZ,
j) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
3. Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) nie spełnia wymagań określonych w SWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SWZ,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SWZ,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e) Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej pomyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w rozdz. XIII pkt 3 SWZ,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
g) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania,
h) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
i) Wykonawca na wniosek Zamawiającego nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
j) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium
4. W przypadku otrzymania oferty, co do której istnieje podejrzenie zaoferowania rażąco niskiej ceny lub ceny jednostkowej wskazanej w ofercie, Zamawiający może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione, jeżeli:
b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki;
e) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG S.A.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może zamknąć postepowanie bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Treść złożonych wyjaśnień nie może prowadzić do zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem rozdziału XIII pkt 3 SWZ.
9. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane prze Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
11. Warunki szczegółowe udziału.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednej dokumentacji projektowej, za kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 150 000,00 zł netto obejmującej prace odpowiadające swoim zakresem i rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia dla:
? przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie magazynowania lub wydobywania węglowodorów otworami wiertniczymi, lub
? przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przesyłu lub dystrybucji gazu ziemnego na ciśnienie MOP powyżej 1MPa lub
- przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie budowy urządzeń i instalacji technologicznych w branży petrochemicznej, z podaniem nazwy projektu, daty jego sporządzenia oraz wysokości otrzymanego wynagrodzenia i załączeniem poświadczenia należytego wykonania (np. referencje, protokoły odbioru zadań),
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac projektowych, odpowiedzialności cywilnej projektanta z rozszerzeniem o szkody w rzeczach zaprojektowanych przez pracowników Wykonawcy objętych ubezpieczeniem albo pod ich dozorem na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł
c) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego w projektowaniu obiektów technologicznych, liniowych i instalacji towarzyszących (w tym stacji sprężania gazu), na obiektach górniczych zajmujących się magazynowaniem lub wydobywaniem węglowodorów (gazu ziemnego, ropy naftowej) metodą otworów wiertniczych, lub na sieciach przesyłowych lub dystrybucyjnych na ciśnienie MOP powyżej 1 MPa, lub instalacji technologicznych na obiektach petrochemicznych, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) posiadanie wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą EN 9001 (lub równoważny),
e) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania niezbędnych obliczeń procesowych, rozumiane jako posiadanie uprawnień (licencji) do realizacji obliczeń procesowych w jednym ze wskazanych programów: ChemCad, Aspentech Hysys, BR&E ProMax lub równoważne programy do obliczeń procesowych. Licencja musi być wydana na Wykonawcę lub podwykonawcę realizującego ten zakres prac.
12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, usługi zostały wcześniej wykonane przez tego Wykonawcę.
14. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.
INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w oparciu o rozdz. VI pkt 2 lit. a-g oraz oświadczenia
o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 6, 7 i 8 do SWZ),
c) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu,
d) harmonogram rzeczowo - finansowy prac projektowych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
e) potwierdzona odpowiednimi (referencjami, protokołami odbioru zadań) informacja w formie wykazu z rozdziału VI pkt 11 lit. a) SWZ,
f) oświadczenie na potwierdzenie warunków z rozdziału VI pkt 11 lit. c), d), e) SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
g) oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC zgodnie z rozdziałem
VI pkt 11 lit. b) SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ).
h) potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (wzór stanowi załącznik nr 12 do SWZ).
2. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo). W przypadku dokumentu wygenerowanego automatycznie (wydruk z systemu komputerowego) nie wymaga się poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem ani jego podpisania przez Wykonawcę.
3. Oferta oraz oświadczenia złożone w postępowaniu winny być podpisane własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.
4. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski..
5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Pozostałe dokumenty/oświadczenia składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie.
6. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez spółkę cywilną, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład spółki cywilnej musi złożyć osobno dokument,
o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta 51 1240 6003 1111 0000 4940 5440.
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
1. SWZ dostępna jest na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl.
2. Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową po uprzednim zamówieniu e-mailem sanok.przetargi@pgnig.pl.
Miejsce realizacji zamówienia
Odwierty Przemyśl 53 i 7 zlokalizowane są w miejscowości Żurawica, gmina: Żurawica, powiat: przemyski, województwo: podkarpackie.
Termin związania ofertą
11.10.2021

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Adam Lewek, sanok.przetargi@pgnig.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.