Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja lokalu

Przedmiot:

Adaptacja lokalu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza Wydział Rozwoju
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032, tel. +48 62 7654 433
umkalisz@um.kalisz.pl
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/34582/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:+48 62 7654300
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Nazwa Zamówienia:
Adaptacja lokalu przy Ul. Warszawskiej 1/1 w ramach pomocy dla
repatriantów.
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
2) wykonanie nowych ścianek działowych,
3) wykonanie nowych otworów drzwiowych i poszerzenie istniejących,
4) obsadzenie nadproży,
5) obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
6) wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
7) wykonanie wentylacji grawitacyjnej,
8) wykonanie tynków i posadzek,
9) wykonanie płytek ceramicznych,
10) wykonanie szpachlowania i malowania ścian i sufitów,
11) wykonanie nowej instalacji wod-kan,
12) wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z montażem
pieca gazowego dwufunkcyjnego,
13) montaż armatury wod- kan,
14) montaż grzejników,
15) montaż instalacji elektrycznej, lamp i osprzętu,
16) montaż nowej rozdzielni elektrycznej,
17) dostawa i montaż rolet wewnętrznych
4.2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do
wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy,
organizacji ruchu drogowego, w przypadku potrzeby zajęcia pasa drogowego
na czas wykonania ww. inwestycji, należy wystąpić w imieniu
Zamawiającego do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu składając stosowny
wniosek, ewentualnego poniesienia kosztów za zajęcie pasa drogowego lub
podpisania umowy użyczenia drogi, przywrócenia stanu pomieszczeń
przylegających i terenu wokół budynku do stanu poprzedniego oraz innych
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.4. Zamawiający wymaga udzjelenia na wykonany przedmiot zamówienia
gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 5 lat
liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
4.5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację
powykonawczą w 2 egz.
4.6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania protokołu z przeprowadzonej
rozbiórki, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w którym winny znaleźć się
zapisy odnośnie sposobu zagospodarowania materiałów z rozbiórki.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku sprzedaży materiałów z
przedmiotowej rozbiórki na surowce wtórne, przedstawić Zamawiającemu
fakturę za ich sprzedaż, a jej równowartość przekazać w terminie 14 dni od
sprzedaży na konto wskazane przez Zamawiającego.
4.8. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady
oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45262500-6, 45430000-0, 45410000-4

Dokument nr: WRM.2710.97.2021

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2021 r. o godz. 12;15 w pokoju
nr 307 mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy
ul. T. Kościuszki 1a w Kaliszu (Wydział Rozwoju Miasta).

Specyfikacja:
zamówień publicznych.
Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane
są na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem
https://miastokalisz.ezamawiaiacy.pl (zakładka pn.: ,,Lista przetargów
wyłączonych z Pzp").

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/34582/details
11.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz.
12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania - 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
(ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp)
2. Tryb i rodzaj udzielonego zamówienia:
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku o wartości
zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł netto bez zastosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych)
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga przesyłania korespondencji,
oświadczeń oraz złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej ,,Platformą".
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Złożenie oferty za pośrednictwem Platformy wymaga założenia konta (rejestracji
Wykonawcy) na portalu ONEPLACE, która trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na dokonanie wyżej wymienionej czynności,
jak i zapoznanie się z zasadami składania oferty, złożenia oferty na Platformie
i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem
osobistym.
Warunkiem założenia konta (dokonania rejestracji Wykonawcy) na portalu
ONEPLACE jest akceptacja regulaminu portalu ONEPLACE.
W przypadku problemów z obsługą konta, korzystaniem z Platformy,
a w szczególności dotyczących: założenia konta, zalogowania się na konto,
złożenia oferty, komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie
pytania, prośby o wyjaśnienie prosimy kierować bezpośrednio do operatora
Platformy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomocą następujących kanałów
komunikacji:
1. telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23,
2. czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl,
3. e-mail: oneplace@marketplanet.pl,
lub inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie Platformy.
Ponadto na Platformie operator Platformy udostępnił opracowane przez siebie
instrukcje.
6. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres prac i
sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do niniejszego
zapytania ofertowego obejmujących:
1) projekt budowlano - wykonawczy;
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
UWAGA!
Z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający
wyłącznie pomocniczo, przekazuje jako załącznik do dokumentacji projektowej
przedmiar robót dotyczący przedmiotu zamówienia - nie stanowi on jednak
opisu przedmiotu zamówienia.
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
8.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
8.2. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium - cena 100%.
8.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8.4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Platformy, tj.
pod adresem https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl.
8.5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
8.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia
niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem
umowy bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert
bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
8.7. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto
powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej
kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.
8.8. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 10.1 zapytania
ofertowego,
2) złożonych po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 11.1
zapytania ofertowego,
3) złożone na formularzu, o którym mowa w pkt. 10.1 przy jednoczesnej,
istotnej, samowolnej zmianie/modyfikacji formularza przez wykonawcę,
4) złożonych przez osoby (osobę) nie umocowaną do reprezentacji
wykonawcy,
5) uznane za wykluczone,
6) niepodpisane, w tym podpisane błędnie (np. nieważnym podpisem
kwalifikowanym), podpisane nieczytelnie, podpisane podpisami
elektronicznymi innymi niż kwalifikowany podpis elektroniczny, przesyłane
przez system ePUAP,
7) niezgodne z treścią niniejszego Zapytania ofertowego,
8) oferujące wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób odmienny lub w
innym terminie,
9) stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji,
10) przekraczające budżet zamawiającego przeznaczony na realizację
zamówienia.
8.9. W przypadku odrzucenia oferty najkorzystniejszej cenowo z powodów
wskazanych w pkt 8.8 Zamawiający ma możliwość wyboru oferty spośród
pozostałych, ważnych ofert lub unieważnienia postępowania.
9. Opis sposobu obliczania ceny
9.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ,,Formularzu Oferty" wartości
brutto za przedmiot umowy.
9.2. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po
przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym),
dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasady matematycznej, iż
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i powyżej
0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
9.3. W przypadku, gdy Wykonawca uważa, że w przypadku konkretnego
artykułu powinna mieć zastosowanie inna niż 8% stawka podatku VAT
należy poinformować o tym Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert.
9.4. W podanej w ,,Formularzu Oferty" cenie zawierają się wszelkie koszty
i obciążenia związane z robotami budowlanymi dla adaptacji lokalu przy ul.
Warszawskiej 1/1 oraz podatek VAT.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1 .Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu Oferty", którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego
samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich złożonych ofert przez niego .
10.3.Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone
w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
10.4.Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą
stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do
oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację
podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną). Oferta złożona
za pośrednictwem Platformy może być: skanem dokumentu pisemnego
(podpisanego w sposób tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).
Oferta przesłana za pośrednictwem Platformy może być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem osobistym
(sugerowany podpis wewnętrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem
SHA-2), zgodnie z uwagami powyżej.
10.5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
10.6.Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
10.7.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Przesłanie oferty na jakikolwiek adres poczty elektronicznej, faksu lub
na adres korespondencyjny Zamawiającego będzie nieskuteczne.
Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę oraz dokładny czas
wprowadzenia oferty do systemu teleinformatycznego przy użyciu którego
zapewnione jest działanie Platformy. Decyduje data oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub osobistym przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy lub przesłana w formie skanu pisemnego dokumentu
(z pieczątką imienną lub czytelnym podpisem osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy).
Wnioski do treści niniejszego zapytania ofertowego można składać
wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (złożenie zapytania
w jakiejkolwiek innej formie jest nieskuteczne).
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i związane z nią
ograniczenia w bezpośrednim dostępie do budynków Urzędu Miasta
Kalisza prosimy, aby osoby chcące wziąć udział w publicznej sesji
otwarcia ofert stawiły się w dniu otwarcia ofert przed Biurem Obsługi
Interesanta mieszczącym się na parterze budynku Urzędu Miasta
Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1a w Kaliszu o godzinie 12:05
i stosowały się do poleceń osób pilnujących wejścia do budynku
i zamieszczonych na budynku informacji.
12.2. Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczane
będą pod adresem, o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania
ofertowego i będą miały charakter wiążący dla Wykonawców.
13. Informacja o wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Informacje o możliwości unieważnienia zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
15. Informacje dodatkowe
15.1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania
(art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp).
15.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy.
15.3. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest
decyzją ostateczną.
15.4. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów
wykonania zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji,
w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

Uwagi:
16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
16.1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
będzie działający w imieniu zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ
wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można
kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz
Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo:
umkalisz@um.kalisz.pl.
16.2. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: listownie kierując korespondencję na adres
Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub
e-mailowo: iod@um.kalisz.pl
16.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich
przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu
zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO"
oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza
"Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta
Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być
również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO.
16.4. Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom
(osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do
Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli
jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich
udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych
zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie
publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub
porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do
możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje
klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach
wszelkich danych, w tym danych osobowych.
16.5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw
z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich
nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
16.6. Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania
niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający
zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku
z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.
16.7. Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane
dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub zawartej umowy;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
16.8. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich
podania uzależniony jest udział w postępowaniu.

Kontakt:
12.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Łukasz Błaszczyk (stanowisko: Podinspektor WRM, tel. +48 62 7654 433,
adres email: lblaszczyk@um.kalisz.pl. w godzinach pracy Urzędu : 7:30 -
15:30). Korespondencję w sprawie zamówienia należy kierować za
pośrednictwem strony: https://miastokalisz.ezamawiaiacy.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.