Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Urzędowie
ul. Rynek 26
23-250 Urzędów
powiat: kraśnicki
(81) 822-50-30, (81) 822-51-50, 81 8225 042
gmina@urzedow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Urzędów
Wadium: ---
Nr telefonu: (81) 822-50-30, (81)
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym
pn.:
,, Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów ".
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnym pn.: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów1'.
2. Zamówienie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.
3. Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad wymianą istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego i sodowego
na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED w ilości 900 szt.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy w szczególności
art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)
Wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:
1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień
(łącznie z kontrolowaniem rozliczeń przedmiotu zamówienia) wynikających z ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane
2. Udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy.
3. Reprezentowanie Zamawiającego na terenie wykonywania prac przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej,
oraz sztuką budowlaną.
4. Zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac przez okres trwania realizacji
przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy dostaw i
wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, min. raz w tygodniu i na
każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, a także organizowanie i prowadzenie narad
koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia
problemów.
5. Sprawdzanie jakości dostarczanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów
wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
6. Nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
dostaw.
7. Kontrola terminowości i zgodności przebiegu procesu dostaw i montażu opraw oświetleniowych
zgodnie z zawartą umową z wykonawcą dostaw' oraz z obowiązującym harmonogramem, niezwłoczne
powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji robót, a zwłaszcza o zagrożeniach
związanych z niedotrzymaniem terminu zakończenia zadania.
8. Nadzorowanie dostaw' i montażu opraw oświetleniowych, w takich odstępach czasu aby zapewniona
była skuteczność nadzoru.
9. Egzekwowanie od Wykonawcy dostaw dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac.
10. Opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego ewentualnych zmian wnioskowanych
przez wykonawcę dostaw.
11. Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji prac oraz niezwłoczne informowanie
Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu
dostaw
12. Informowanie Inwestora o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
13. Udzielanie Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu
umowy.
14. Czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych
realizacją inwestycji, proponowanie działań minimalizujących ich negatywny wpływ' na realizację
zadania.
15. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę dostaw' zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania
porządku w miejscu wykonywania prac.
16. Kontrolowanie zgodności zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
17. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę dostaw reguł bhp.
18. Ocena użytych przez Wykonawcę materiałów, w tym nadzorowanie badań materiałów, kontrola sposobu
składowania i przechowywania, zatwierdzenie przed montażem dostarczonych materiałów' oraz
dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm. Egzekwowanie
od Wykonawcy przedstawienia dokumentów / dowodów' dopuszczenia do stosowania materiałów -
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty aprobaty techniczne świadectwa jakości
materiałów.
19. Wstrzymanie części lub całości dalszych dostaw i montażu w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z
dokumentacją projektową.
20. Potwierdzenie wykonania prób, pomiarów, sprawdzeń zamontowanych opraw, w szczególności w
zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i p.poż
21. Egzekwowanie/ sprawdzanie realizacji warunków' i zaleceń wydanych przez Zakład Energetyczny w
sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego.
22. Potwierdzenie zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie i
zatwierdzenie kompletności i poprawności dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
23. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
24. Przygotowanie dla zamawiającego danych do protokołu odbioru.
25. Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń wykonanych i odebranych dostaw z montażem, zgodnie z umową
z Wykonawcą dostaw a w szczególności kontrola i weryfikacja faktur.
26. Sprawdzenie zgodności montowanych urządzeń ze złożoną ofertą i SWZ.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. o godz. 10;15.

Składanie ofert:
VIII. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy składać na adres: Gmina Urzędów, Ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, pok. nr 6 do dnia
30.07.2021 r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga aby usługa została zrealizowana w terminie od podpisania umowy do zakończenia
realizacji i odbioru końcowego zadania inwestycyjnego objętego nadzorem.
Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na okres 21 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
dostaw.
Termin wykonania zamówienia może być przedłużony za zgodą Zamawiającego w przypadku przedłużenia
terminu realizacji inwestycji przez Wykonawcę dostaw.

Wymagania:
II. Określenie trybu zamówienia:
Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. póz. 2019 z późn. zin.) tj. kwoty równej lub przekraczającej
wartość 130 000 złotych. Zapytanie ofertowe przeprowadzone zostanie według Rozdziału VII Zarządzenia
Wewnętrznego nr 3/2021 Burmistrza Urzędowa z dnia 04.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Urzędowie.
Treść niniejszego zapytania nie stanowi treści oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U z
2020r. poz. 1740 z późn. zm.)
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę doświadczenia ( wykaz usług) W wykonaniu co najmniej
1 nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w' tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju (przedmiotu), wartości, daty i miejsca ich
wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów
określających, czy usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została
wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej jeden nadzór inwestorski w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie nad robotą budowlaną/ dostawą w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia
ulicznego, o wartości tej roboty budowlanej nie mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto - według załącznika
nr 3 do niniejszego zapytania
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy z 07.07.1994
Prawo budowlane ( Dz.U.2020 póz. 1333 ze zm.) w zakresie kierowania i nadzorowania robót w
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń - minimum 1 osoba, według załącznika nr 2 do zapytania
ofertowego. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i przynależność do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy.
VI. Kryteria wyboru oferty
1. Kryterium oceny złożonej oferty cenowej stanowić będzie najniższa cena - 100 %
2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi pełnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich czynności określonych w opisie
przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, przez okres i na
warunkach określonych przez Zamawiającego.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
3. Cenę należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi wymagane uprawnienia budowlane.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisania umowy i płatności:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej (
strona internetowa BIP)
2. Termin płatności za wykonaną usługę do 30 dni po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia.

Kontakt:
X. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Pan Stanisław Tompolski tel. 81 8225 042

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.