Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku

Przedmiot:

Wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
46 830 91 51, 830 91 52, 46 830 91 60, 46/ 830-91-48, 46/ 830-91-54, 46/ 830-91-53
k.modrzejewska@um.lowicz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: 46 830 91 51, 830 91
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zamówienia: Wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku socjalnym na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu przy Ul. Katarzynów 113, zgodnie z projektem budowlanym zawierającym zmiany do projektu budowlanego dla zadania pn. ,, Nadbudowa i przebudowa budynku zlokalizowanego na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu przy Ul. Katarzynów 113", zatwierdzonego pozwoleniem na budowę Nr 550/2017 zdn. 28.09.2017 r., znak AB.6740.532.2017, wydanym przez Starostę Łowickiego.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ww. projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, oraz kosztorysie nakładczym, stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, które są również dostępne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, w budynku C, w pok. 49.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia, o których mowa powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -
1
Prawo budowlane oraz powinny odpowiadać standardom i wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zastosowane materiały, o których mowa, powinny być nowe, nieużywane.
4. Wykonawca jest obowiązany do konsultowania z Zamawiającym zastosowania wybranych materiałów i urządzeń, w szczególności elementów wyposażenia pomieszczeń.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia, obejmującej zarówno zastosowane materiały i urządzenia, jak i robociznę.

CPV: 45400000-1

Dokument nr: SK.271.1.9.2021.KM2

Składanie ofert:
V. Miejsce i czas składania ofert:
Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1 na parterze w budynku ,,A", do dnia 09.08.2021 r. do godz. 930.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: do 12.11.2021 r.

Wymagania:
Tryb: zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów w/w ustawy.
Zamawiający, tj. Miasto Łowicz, adres: Plac Stary Rynek 1, 99 - 400 Łowicz, reprezentowane przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia pisemnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu.
Termin związania oferta: 40 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
II. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) dysponują osobą/osobami, skierowaną/skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, która/które posiada/posiadają stosowne uprawienia, tj. prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą", lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2) oraz posiada/posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).
III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Do oferty - wg Załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, należy dołączyć:
1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w dz. II niniejszego zapytania ofertowego - wg Załącznika Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa, w szczególności:
1) uprawnienia budowlane potwierdzające prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
2) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z ze zm.), aktualne na dzień składania oferty.
Uwagi do dz. III niniejszego zapytania ofertowego:
1. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w dz. III niniejszego wykazu oświadczeń lub dokumentów muszą zawierać aktualne informacje o okolicznościach w nim zawartych na dzień złożenia oferty.
2
2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (kopii każdej strony) - zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze, kodeksie cywilnym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, dla którego dołączono do oferty upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy.
IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję, a jej treść musi odpowiadać niniejszemu zapytaniu ofertowemu. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego - wg Załącznika Nr 1, do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Formularz ofertowy powinien być sporządzony ściśle według postanowień niniejszego zapytania ofertowego, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
4. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze przedsiębiorców, kodeksie cywilnym lub w ewidencji działalności gospodarczej (wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę).
5. W przypadku podpisania oferty oraz stanowiącymi jej integralną część załączników przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub ewidencyjnym Wykonawcy, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Złożona w wymaganym terminie, jedna pisemna kompletna oferta w języku polskim, musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg Załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) imię, nazwisko i adres Wykonawcy lub nazwę i siedzibę firmy, jeśli Wykonawcą jest osoba prawna,
3) oferowaną jedną cenę ryczałtową ogółem brutto podaną cyfrowo i słownie, z podaniem stawki i kwoty podatku VAT,
4) termin wykonania przedmiotu zamówienia (nie przekraczający terminu wymaganego, tj. od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 12.11.2021 r.),
5) komplet oświadczeń i dokumentów określonych w dz. III niniejszego zapytania ofertowego,
6) kosztorys robót stanowiących przedmiot zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona hasłem: ,,Wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu".
9. Dodatkowo ofertę, która składana jest do Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej należy przesłać w kopercie zewnętrznej zaadresowanej jak wyżej z dopiskiem "Nie otwierać przed terminem....................(podać termin składania ofert)".
3
Kopertę/koperty, o których mowa w pkt 8-9 należy zaadresować według poniższego wzoru:
- Nazwa Wykonawcy -
- Adres Wykonawcy -
Miasto Łowicz
PI. Stary Rynek 1
99 - 400 Łowicz
,,Wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku
na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu'''
Nie otwierać przed terminem godz. 9-- dnia 09.08.2021 r.
Wskazane jest, aby:
1) oferta opatrzona była datą jej sporządzenia,
2) wszystkie stronice oferty były ponumerowane,
3) oferta była trwale zszyta lub spięta w sposób uniemożliwiający dekompletację,
4) oferta zawierała dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym.
Uwagi:
1. W przypadku złożenia oferty z terminem wykonania przedmiotu zamówienia przekraczającym termin wymagany, tj. od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 12.11.2021 r., oferta nie będzie rozpatrywana przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. 09.08.2021 r. do godz. 93", oferta zostanie otwarta, jednakże nie będzie rozpatrywana przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
VI. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
1) najniższa cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego - 100%
2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.
VII. Sposób oceny ofert:
1. Obliczenie punktów w ramach kryterium ,,najniższa cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego", nastąpi według wzoru:
Cmin
c,= -x 100
Cx
gdzie:
Ci = liczba punktów za kryterium ,,najniższa cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia publicznego",
Cmi = najniższa cena ryczałtowa brutto wynikająca ze złożonych ofert, Cx = cena ryczałtowa brutto oferty badanej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Oferta zawierająca najniższą cenę ryczałtową brutto otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach kryterium ,,najniższa cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego", tj. 100 pkt. Pozostałym Wykonawcom, których oferty zawierają wyższe ceny ryczałtowe brutto przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg powyższego wzoru.
2. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, tj. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów, o których mowa w ust. 1.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w dz. III niniejszego zapytania ofertowego, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w dz. II i III niniejszego zapytania ofertowego, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzjelenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana przy wyborze oferty najkorzystniejszej albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw (upoważnień) albo złożył wadliwe pełnomocnictwa (upoważnienia), Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana przy wyborze oferty najkorzystniejszej albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w dz. III niniejszego zapytania ofertowego.
VIII. Możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez wybrania którejkolwiek z ofert:
Zamawiający, tj. Miasto Łowicz, Pl. Stary Rynek 1, 99 -400 Łowicz, reprezentowane przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, niniejszym zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi niniejszego zapytania ofertowego;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wykonanie zamówienia publicznego nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz w języku polskim.
2. Zamawiający ustala, że oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania, Zamawiający i Wykonawcy składają przekazują pisemnie.

Uwagi:
XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - dalej RODO uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łowiczu jest Burmistrz Miasta Łowicza w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy (w przypadku gdy oferta będzie najkorzystniejsza) na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu związanym z prowadzeniem postępowania z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - dokumentacja zamówień publicznych, przetwarzane będą w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
5. Dane osobowe, uzyskane w związku z umową zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a następne w celach archiwalnych przez okres 10 lat.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym, m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania:
- dostępu do treści swoich danych osobowych;
- sprostowania swoich danych osobowych {skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
6
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie pod uwagę przedstawionej oferty oraz zawarcie i realizacja umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt:
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Przewodniczący Komisji - Podinspektor Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Łowiczu - p. Klaudia Modrzejewska, siedziba Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, budynek ,,C", pok. 49, tel. 46/ 830-91-53, e-mail: k.modrzejewska@um.lowicz.pl.
2. Sekretarz Komisji - Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Łowiczu -p. Izabela Banaszkiewicz, siedziba Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, budynek ,,C", pok. 43, tel. 46/ 830-91-54, e-mail: i.banaszkiewicz@um.lowicz.pl.
3. Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Łowiczu - p. Paweł Gawroński, siedziba Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, budynek ,,C", pok. 48, tel. 46/ 830-91-48, e-mail: paweł.gawronski@um.lowicz.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.