Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czarna Woda
Mickiewicza, 7
83-262 Czarna Woda
powiat: starogardzki
urzad@czarna-woda.pl
https://czarna-woda.ezamawiajacy.pl/pn/czarna-woda/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: pomorskie
Miasto: Czarna Woda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej Ul. Szyszkowiec wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1/ Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Ul. Szyszkowiec wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

1.2/ Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
a) budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami, przykanalikami i przepompownią ścieków PS1,
b) budowę utwardzenia ciągu pieszo-jezdnego Ul. Szyszkowiec w Czarnej Wodzie, w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych:
- wykonanie niwelacji terenu,
- korytowanie pod chodnik i jezdnię wraz z wjazdami,
- wykonanie warstwy podbudowy zjazdów mieszanką związaną cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr.10cm,
- wykonanie warstwy podbudowy zjazdów i jezdni z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr.20cm,
- wykonanie warstwy podbudowy chodnika z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr.10cm,
- wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 o gr.3cm,
- ustawienie krawężników i obrzeży wraz z oporami,
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej fazowej CZARNEJ 8cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej fazowej SZAREJ 8cm,
- wykonanie warstwy podbudowy cementowo-piaskowej 6cm,
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych ,,yomb" 12,5cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary, Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

CPV: 45200000-9, 45100000-8, 45231300-8, 45233142-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125410, ZP.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://czarna-woda.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://czarnawoda.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://umcw.bip.gov.pl/
www.czarna-woda.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem I ust. 4 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem I ust. 17 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem I ust. 17 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://czarna-woda.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: https://czarna-woda.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1/ Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ul. Szyszkowiec wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

1.2/ Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
a) budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami, przykanalikami i przepompownią ścieków PS1,
b) budowę utwardzenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Szyszkowiec w Czarnej Wodzie, w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych:
- wykonanie niwelacji terenu,
- korytowanie pod chodnik i jezdnię wraz z wjazdami,
- wykonanie warstwy podbudowy zjazdów mieszanką związaną cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr.10cm,
- wykonanie warstwy podbudowy zjazdów i jezdni z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr.20cm,
- wykonanie warstwy podbudowy chodnika z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr.10cm,
- wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 o gr.3cm,
- ustawienie krawężników i obrzeży wraz z oporami,
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej fazowej CZARNEJ 8cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej fazowej SZAREJ 8cm,
- wykonanie warstwy podbudowy cementowo-piaskowej 6cm,
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych ,,yomb" 12,5cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary, Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe
propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych
przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
opisane w rozdziale II ust. 7 SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: opisane w rozdziale II ust. 9.2 SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: opisane w rozdziale II ust. 9.2 SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
opisane w rozdziale II ust. 7 SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
opisane w rozdziale II ust. 10 SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
opisane w rozdziale I ust. 3 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
opisane w rozdziale III ust. 7 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe
propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych
przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.