Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz elementów złącznych

Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz elementów złącznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie
ul. Konecka 46
97-330 Sulejów
powiat: piotrkowski
tel. 797 712 504, tel. 517-130-935
sekretariat@mzk.sulejow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sulejów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 797 712 504, te
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na ,,Zakup wraz z dostawą wodomierzy dla Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie".
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa fabrycznie
nowych wodomierzy oraz elementów złącznych dla Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie.
Ilość wodomierzy według zapotrzebowania.
Zakres rzeczowy obejmuje:
Dostawę do Zamawiającego n/w wodomierzy do wody zimnej:
1.1. Wodomierze DN15, DN20 z kompletem łączników z uszczelkami:
? Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
? Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne,
? Przepływ nominalny:
- Q3=2,5 nvVh dla DNI5, R>80-H
- Q3=4,0 m3/h dla DN20, R>160-H
? Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie powłoką chromo -
niklową,
? Oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,
? Liczydło wodomierza ośmiopozycyjne z dokładnością odczytu 1 litr,
? Niezmienna praca w 100% wilgotności otoczenia i odporne na zaparowania liczydła,
? Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło
magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),
? Dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,
? Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez
uszkodzenia cech legalizacyjnych,
? Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub
awarii modułu radiowego,
? Możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków
odczytu (głębokie, zalane wodą studnie).
? Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PNEN 14154
? Elementy łączące wodomierz z instalacją muszą:
a) spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną;
b) posiadać niezbędną odporność na korozję;
c) nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz
zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji.
1.2. Wodomierze DN25, DN40 z kompletem łączników z uszczelkami:
? Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
? Przepływ nominalny:
Q3=6,3 m3/h dla DN25, R>160-H
- Q3=16,0 m3/h dla DN40, R>160-H
? Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,
? Niezmienna praca w 100% wilgotności otoczenia i odporne na zaparowania liczydła,
? Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło
magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),
? Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez
uszkodzenia cech legalizacyjnych,
? Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub
awarii modułu radiowego,
? Możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków
odczytu (głębokie, zalane wodą studnie).
? Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PNEN 14154
? Elementy łączące wodomierz z instalacją muszą:
a) spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną;
b) posiadać niezbędną odporność na korozję;
c) nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz
zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji
1.3 Wodomierze przemysłowe:
a) DN65 - wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 63,00 m3/h, długość zabudowy 200
mm, kołnierz PN 10/16.
b) DN80 - wodomierz kątowy, Q3 = 100,00 m3/h, kołnierz PN 10/16
c) DN100 - wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 160,00 m3/h, kołnierz PN 10/16
d) DN150 - wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 250,00 m3/h, kołnierz PN 10/16
? Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
? Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną,
? Możliwość elektronicznego sprawdzania,
? Szeroki zakres pomiarowy, niski próg rozruchu,
? Udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła,
? Liczydło wskazówkowo-bębenkowe umieszczone w hermetycznej osłonie,
? Wkład pomiarowy umożliwiający wymianę w miejscu instalacji bez konieczności kalibracji,
? Odporne na zaparowanie hermetyczne liczydło w obudowie miedzianej zamkniętej szkłem
mineralnym,
? Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez
uszkodzenia cech legalizacyjnych,
? Możliwość zdalnego zliczania objętości i pomiaru strumienia objętości,
? Zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728,
? Zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar.
5. Inne istotne warunki realizacji zamówienia {należy! wymienić jakie)
a) Ilość wodomierzy według zapotrzebowania Zamawiającego.
b) Zamawiający w czasie trwania umowy dopuszcza możliwość zakupu innych niż wymienione
w zapytaniu wodomierzy. W takiej sytuacji wodomierze będą wyceniane przez Dostawcę według
stawek określonych w jego aktualnym cenniku, przy czym dopuszcza się możliwość udzjelenia
rabatu od tych cen.
c) Dostawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów,
charakteryzujących je poprzez wskazanie np. na konkretny wyrób: nazwy, marki, znaku
towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jeśli nie były
wskazane przez Zamawiającego.
d) Zaoferowane wodomierze winny posiadać odpowiednie normy, atesty, aprobaty techniczne,
świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.
e) Wodomierze wraz z elementami złącznymi będące przedmiotem zamówienia muszą być
fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy.
f) Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych co
do rodzaju i ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia (e-mailem lub telefonicznie) w
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dla wodomierzy DNI5 i DN20, a dla pozostałych
w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, liczonym od momentu złożenia zamówienia.
g) Cena jednostkowa powinna obejmować wszelkie koszty łącznie z transportem do siedziby
Zamawiającego tj. Ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów.
h) Dopuszcza się wodomierze z terenu Unii Europejskiej.
i) Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Dostawcy transportem gwarantującym
zachowanie jego należytej jakości.
j) W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braku ilościowego lub/i wady produktów bądź
niezgodności dostawy z zamówieniem Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub/i
wymiany dostarczonego towaru na pełnowartościowy, nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Dostawcy.
k) Termin zapłaty należności liczony będzie od dnia uzupełnienia niedoborów w towarze lub/i
dostarczenia produktów wolnych od wad, bądź produktów zgodnych z umową.
l) Dostawca zobowiązany jest do odbioru produktów niezgodnych z zamówieniem bądź
wadliwych elementów przedmiotu zamówienia na własny koszt z miejsc wskazanego/nych
przez Zamawiającego.
m) Rzeczywiste ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
n) Podane ceny jednostkowe, ofertowe nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
o) Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w załączniku.
p) Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione
każdorazowo przez Dostawcę na dostawę danej części zamówienia, potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiającego.
q) Zapłata za dostarczony towar zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek
Dostawcy wskazany na fakturze. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia
rachunku Zamawiającego.

CPV: 38421100 - 3

Dokument nr: MZK.BO.271.19.2021.WK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 29.07.2021r., godz. 14;00

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie, Ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów, sekretariat do dnia
29.07.2021r. do godz. 13.30
8. Oferta powinna zawierać opis:
,,Zakup wraz z dostawą wodomierzy dla Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie"
9. Ofertę należy złożyć:
B pisemnie, tj. przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby
zamawiającego (w zamkniętej kopercie)
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie
ul. Konecka 46
97-330 Sulejów
i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Dostawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019)
- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130.000 złotych netto.
4. Okres gwarancji i rękojmi (jeśli dotyczy) 24 miesięcy
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został w projekcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone
również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą. Cena musi być podana w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Za naliczenie właściwej stawki podatku VAT
odpowiedzialny jest Dostawca.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek i przedpłat.
Zastosowanie innej stawki VAT niż ta, która wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie może być zakwalifikowana jako
oczywista omyłka w tekście oferty.
Jeżeli zaoferowana cena umowna, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
spoczywa na Dostawcy.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty
dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).
Dostawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
13. Załączniki do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2) wzór umowy
15. Dodatkowe informacje:
a. Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - załącznik nr l do niniejszego zapytania
ofertowego.
b. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
c. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opublikowania zapytania
ofertowego zostanie dołączona informacje o zmianie, która zawierać będzie co najmniej: datę
upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, jego numer, a także opis dokonanych zmian.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
d. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e. Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego do składania ofert.
f. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
g. Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.
h. Dla skuteczności niniejszego postępowania o zamówienie publiczne wystarczające jest
otrzymanie przez zamawiającego jednej ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
i. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub
jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
j. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z oferentem, który w trybie zapytania
ofertowego złożył najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji, gdy
najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę określoną przez Zamawiającego jako szacowana
wartość zamówienia.
k. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
- na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę,
- wg własnego uznania na stronie, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
l. Informację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty) zamawiający
upublicznia w taki sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez
skierowanie do potencjalnych wykonawców/ogłoszenie na stronie internetowej).
m. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiera umowę w sprawie
zamówienia publicznego z wyłonionym wykonawcą (udziela zamówienia).

Kontakt:
14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Sylwia Michalczyk
tel. 517-130-935

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.