Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: "Budowa dojazdowej drogi leśnej "

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

"Budowa dojazdowej drogi leśnej "

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko
Piołunek 1A
74-311 Różańsko
powiat: myśliborski
957601814
rozansko@szczecin.lasy.gov.pl
https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko/public/postepowanie?postepowanie=18020826
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Różańsko
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 957601814
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Budowa dojazdowej drogi leśnej na istniejącej drodze leśnej
gruntowej w leśnictwie Dolsk, na działce o nr ewidencyjnym gruntu
562, 543/1, 523/1, 522/2, 521/2, 542/1, 541/2, 521/1, 520, 519, 518,
538/1, 541/1, 540, 539 obręb Dolsk, 605, 606 obręb Mystki
- etap II ( od 1700mb do 2700mb) - II postępowanie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie dojazdowej drogi leśnej na istniejącej drodze leśnej gruntowej w leśnictwie Dolsk, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 562, 543/1, 523/1, 522/2, 521/2, 542/1,
521/1, 520, 519, 518, 538/1, 541/1, 540, 539 obręb Dolsk, 605, 606 obręb Mystki (od 1700mb do 2700mb) . Przedmiotowa droga leśna zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Różańsko -
Leśnictwo Dolsk, położone w gminie Dębno, powiat Myślibórz w województwie zachodniopomorskim. Długość całej drogi wynosi 3841,19mb, w ramach tego postępowania (etap II) realizowane będzie 1000mb. Pierwszy etap przedmiotowej
inwestycji dotyczył odcinka od 0,00 mb do 1700 mb.
Przedmiotowa droga przebiega po śladzie istniejącej drogi leśnej o nawierzchni gruntowej.
Zamawiający wymaga aby górna warstwa nawierzchni drogi wykonana została z tego samego rodzaju kruszywa co nawierzchnia wykonanej drogi w I etapie.

CPV: 45233120-6, 45111200-0, 45232452-5, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125387, SA.270.2.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja międzyZamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP(dalej - ,,Platforma"). Wszelkieoświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w zakładce ,,Korespondencja". W celuskorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko po kliknięciu na przycisk ,,Załóżkonto". Wykonawca rejestrując się akceptujewarunki korzystania z Platformy, określone wRegulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący.Korzystanie z Platformy jestbezpłatne.Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Maksymalnyrozmiar plikówprzesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,wycofania oferty orazdo komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wielepojedynczychplików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Ofertęorazoświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP sporządza się, podrygorem nieważności wformieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisemosobistym. złożenie, zmiana
i wycofanie oferty lub oferty następuje wyłącznie w formie elektronicznejlub w postaci elektronicznej opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zapośrednictwem Platformy. do założenia konta na Platformie niewymagany jest certyfikatkwalifikowany. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy, klikając w
zakładce,,Oferty" przycisk ,,Złóż ofertę". Po kliknięciu wykonawca zostanie przeniesiony na stronę
składaniaodpowiednio oferty, na której można załączyć formularz Oferty oraz inne pliki składające się na ofertęorazpliki nie stanowiące treści oferty, składane wraz z ofertą, aby wysłać ofertę należy kliknąć przycisk,,Wyślij ofertę".Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisamielektronicznymi.przesyłane
dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacieodpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf,.zip,.rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
wymagania sprzętowe -przeglądarkainternetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 ipóźniejsze lub Opera ver. 58i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, systemoperacyjny Windows 7 i późniejsze, zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),w przypadku przeglądarekOpera,Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,stały dostęp do sieciInternet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, oprogramowanie SzafirHost wsystemie
operacyjnym,komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GBRAM, procesor 1500 MHzlub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 iMacOS 10.12 - lub ich nowszewersje,Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania iodbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń orazinformacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
udostępnionym Regulaminie korzystaniaz Platformy.wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu ustawy z dnia 16kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniempolecenia,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".w zależności od formatu kwalifikowanegopodpisu (PAdES,XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformyuprzednio podpisane dokumentywraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lubdokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny):dokumenty w formacie ,,pdf" należy podpisywać tylkoformatem PAdES,Zamawiający dopuszczapodpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedynależy użyć formatu XAdES
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Z-cy informuje,iż administratorem danych osobowych
jestNadleśniczy Nadleśnictwa Różańsko. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią KarolinęKaczmarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie wybierając numer+48 91 432 8712.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.Z-cy udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.Dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art.
255-256 i 310 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.Odbiorcami danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu oprzepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.Dane osobowe pozyskane w związkuz prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy wsprawie zamówienia publicznego.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania oudzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i
konsultingowe.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania daneosobowe, ma prawo:dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w przypadkukorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Z-cego, z uprawnienia, o którym mowa wart.15 ust. 1 -3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji,mających
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarza danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o
którym mowa wart. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Z-cy nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.Pozostałe informacje w SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko/public/postepowanie?postepowanie=18020826
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy SMARTPZP https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2)gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
banku BNP Paribas Bank S.A. Oddział w Myśliborzu nr rachunku: 13 2030 0045 1110 0000 0126 4460 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Budowa dojazdowej drogi leśnej na
istniejącej drodze leśnej gruntowej w leśnictwie Dolsk, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 562, 543/1,523/1, 522/2, 521/2, 542/1, 541/2, 521/1, 520, 519, 518, 538/1, 541/1, 540, 539 obręb Dolsk, 605, 606 obręb Mystki - etap II ( od 1700mb do 2700mb)-II postępowanie". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj.opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub
wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu
terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Pełen i szczegółowy opis w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie dojazdowej drogi leśnej na istniejącej drodze leśnej gruntowej w leśnictwie Dolsk, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 562, 543/1, 523/1, 522/2, 521/2, 542/1,
521/1, 520, 519, 518, 538/1, 541/1, 540, 539 obręb Dolsk, 605, 606 obręb Mystki (od 1700mb do 2700mb) . Przedmiotowa droga leśna zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Różańsko -
Leśnictwo Dolsk, położone w gminie Dębno, powiat Myślibórz w województwie zachodniopomorskim. Długość całej drogi wynosi 3841,19mb, w ramach tego postępowania (etap II) realizowane będzie 1000mb. Pierwszy etap przedmiotowej
inwestycji dotyczył odcinka od 0,00 mb do 1700 mb.
Przedmiotowa droga przebiega po śladzie istniejącej drogi leśnej o nawierzchni gruntowej.
Zamawiający wymaga aby górna warstwa nawierzchni drogi wykonana została z tego samego rodzaju kruszywa co nawierzchnia wykonanej drogi w I etapie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60%, okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady -40%.
W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 2 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium ,,Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady" ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi
za wady w badanej ofercie
G/R = --------------------------------------- x 100 pkt x 40%
Najdłuższy okres gwarancji jakości oraz
rękojmi za wady
W ramach kryterium ,,Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady" ocenie podlegać będzie okres gwarancji wyrażony w miesiącach, zadeklarowany przez Wykonawcę w Ofercie (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający wskazuje, że minimalny okres gwarancji jakości wynosi 48 miesięcy, a okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, nie dłuższy jednak niż 72 miesiące. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości otrzyma najwyższą liczbę punktów. Ocenie poddana zostanie wartość wskazana w Ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. Brak wskazania w Ofercie okresu gwarancji jakości jest
równoznaczny z udzieleniem gwarancji jakości na okres 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres dłuższy niż wskazany okres maksymalny, Zamawiający na potrzeby oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert ,,Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady" uzna okres maksymalny. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca związany będzie okresem gwarancji oraz rękojmi za wady faktycznie zadeklarowanym w swojej ofercie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł); 4) zdolności technicznej lub zawodowej. a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie bądź utrzymaniu nawierzchni drogowych na kwotę nie niższą niż 300 000 zł brutto; b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) co najmniej osobą - Kierownikiem Budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub
konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potw.braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie W-cę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a)oświadczenia W-cy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym W-cą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego W-cy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia W-cy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ), b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że W-ca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Z-cy żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert W-ca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że W-ca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Z-cy żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert W-ca dokonałpłatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, d) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji W-ca nie jest zobowiązany do
złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Z-cy może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile W-ca wskazał w oświadczeniu,o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; e) oświadcz.wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 3B do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP, g) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP- (wzór oświadczenie W-cy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 9 do SWZ). Pełen i szczegółowy opis w SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych,o których mowa w lit. a),
wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót
budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w
realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert. c) dowodów określających, że
wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. d) wykazu osób,skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane) wykształcenia (jeżeli jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ). Pełen i szczegółowy opis w SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta , oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3A dot.spełnienie warunków udziału w postępowaniu i załącznik 3B dot. braku podstaw wykluczenia z postępowania do SWZ,e) odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu W-cy lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jest umocowana do jego reprezentowania,f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania W-cy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP -z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni W-cy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej),zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania W-cy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że W-ca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli W-ca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3C i załącznik 3D do SWZ - podmiotu, który udostępnia zasoby. Pełen i szczegółowy opis w SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2)gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
banku BNP Paribas Bank S.A. Oddział w Myśliborzu nr rachunku: 13 2030 0045 1110 0000 0126 4460 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Budowa dojazdowej drogi leśnej na
istniejącej drodze leśnej gruntowej w leśnictwie Dolsk, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 562, 543/1,523/1, 522/2, 521/2, 542/1, 541/2, 521/1, 520, 519, 518, 538/1, 541/1, 540, 539 obręb Dolsk, 605, 606 obręb Mystki - etap II ( od 1700mb do 2700mb)-II postępowanie". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj.opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub
wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu
terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Pełen i szczegółowy opis w SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 1) w formularzu Oferty (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SWZ) należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treścipełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ)oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy zwykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3.obowiązany będzie złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia5) wszyscy W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;6) W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego
(lidera),upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu
każdego, jak też dla wszystkich partnerów;7) Z-cy może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawcówwspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 8)Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust.3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym W-ca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni W-cy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i Z-cy zaleca złożyć to oświadczenie właśnie na tym formularzu, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP - z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (Z-cy zaleca złożenie tego oświadczenia w treści formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ). Pełen i szczegółowy opis w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: (1)w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych robót określonych w Harmonogramie oraz Terminu Wykonania, stosownie do przypadku: (a)o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności w zakresie obowiązku wydania Terenu Budowy oraz obowiązku dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części;
(b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,(c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do
zmienionego stanu prawnego,(d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy
(e)o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,(f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy,g)o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany, - przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw;(2)w zakresie zmiany kolejności wykonywania lub zmiany terminów wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w stosunku do kolejności i terminów określonych w Harmonogramie jednakże bez dokonywania
zmiany Terminu Wykonania. Przedmiotowa zmiana będzie mogła być wprowadzona w szczególności w
przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt (1).(3) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
(a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, (b)w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,(c)w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione; (d)jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt (1) i (2) powyżej. Pełen i szczegółowy opis w załączniku nr 4 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60%, okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady -40%.
W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 2 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium ,,Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady" ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi
za wady w badanej ofercie
G/R = --------------------------------------- x 100 pkt x 40%
Najdłuższy okres gwarancji jakości oraz
rękojmi za wady
W ramach kryterium ,,Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady" ocenie podlegać będzie okres gwarancji wyrażony w miesiącach, zadeklarowany przez Wykonawcę w Ofercie (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający wskazuje, że minimalny okres gwarancji jakości wynosi 48 miesięcy, a okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, nie dłuższy jednak niż 72 miesiące. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości otrzyma najwyższą liczbę punktów. Ocenie poddana zostanie wartość wskazana w Ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. Brak wskazania w Ofercie okresu gwarancji jakości jest
równoznaczny z udzieleniem gwarancji jakości na okres 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres dłuższy niż wskazany okres maksymalny, Zamawiający na potrzeby oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert ,,Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady" uzna okres maksymalny. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca związany będzie okresem gwarancji oraz rękojmi za wady faktycznie zadeklarowanym w swojej ofercie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.