Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY w PRZYBIERNOWIE
ul. Cisowa 3
72-110 Przybiernów
powiat: goleniowski
Telefony: 914186451, 914667530, Fax: 914186622
budownictwo@przybiernow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Przybiernów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefony: 914186451,
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
(Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto).
III. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa mini parku
rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie"
Działka nr 500/4, część działki nr 496/8 obr. geod. Przybiernów - 4
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej tj.
Projekt budowlany - 4 egz.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 4 egz.
Przedmiar robót - 4 egz.
Kosztorys inwestorski - 4 egz.
Wersja CD ww. opracowania - 1 egz.
Planuje się posadowienie w szczególności: linaria (park linowy ze zjeżdżalnią), małego
urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnia oraz trampoliny naziemnej. Możliwość częściowego
ogrodzenia.
Po stronie Wykonawcy jest obowiązek uzyskanie mapy do celów projektowych.

Dokument nr: GPB.7013.12.2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z
dopiskiem:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa mini parku
rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie".
w siedzibie Zamawiającego:
GMINA PRZYBIERNÓW
ul. Cisowa 3
72-110 Przybiernów
(sekretariat lub w skrzynce podawczej umieszczonej w przedsionku Urzędu Gminy przy wejściu
głównym)
Do dnia: 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Lub drogą mailową na adres budownictwo@przybiernow.pl w temacie: ,,Dokumentacja mini
park"

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenia niniejszego zamówienia prowadzone jest do kwoty nie przekraczającej
130.000,00 zł netto i nie obejmuje go ustawa Prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia stosowne do zakresu robót objętych przedmiotową
inwestycją. Do oferty należy załączyć kserokopię uprawnień w ww. specjalności i aktualne
zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
VI. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4) oferta jest niezgodna z prawem.
VII. Warunki wykluczenia:
Zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VIII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 100,00 %
IX. Termin wykonania zadania:
rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy
zakończenie - do końca października 2021 r.
X. Gwarancja:
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace projektowe licząc od dnia odbioru.
XII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu
ofertowym załącznik nr 1.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy.
3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej.
XIII. Kategoria ogłoszenia
Usługi
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
XVI. Inne postanowienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty Polski.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
Strona 3 z 5
ZAMAWIAJĄCY - GMINA PRZYBIERNÓW
złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania firmy.
8. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów, oferta podlega
odrzuceniu.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złozonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
10.Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.

Uwagi:
XVII. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Przybiernów,www.przybiernow.pl/rodo
o inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przybiernów jest
Pan Bartosz Kaniuk, tel. 608 442 652, e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl
o kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Przybiernów: e-mail:
informatyk@przybiernow.pl lub pisemnie na adres siedziby Gminy
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym
z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego,
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne - zgodnie z JRWA:
dokumentacja z niniejszego postępowania posiada kategorię archiwalną B5 (okres
przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku niniejszego postępowania posiada
kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat),
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
Strona 4 z 5
ZAMAWIAJĄCY - GMINA PRZYBIERNÓW
o posiada Pani/Pan:
-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
--- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
--- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

Kontakt:
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest:
Marta Mazurowska, tel. 91 466 75 30,
e-mail: budownictwo@przybiernow.pl,
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną email: budownictwo@przybiernow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.