Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w formule ,,zaprojektuj...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. (91) 449-11-11 fax (91) 423-24-17
amarel@zut.edu.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 449-11-11
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa podziemnej hydroforni na potrzeby instalacji hydrantowej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy Ul. Słowackiego 17"
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie
robót w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa podziemnej hydroforni na potrzeby instalacji hydrantowej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy Ul. Słowackiego 17", zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do IWZ).
1. Zakres prac projektowych.
Do zadań Wykonawcy w zakresie projektowania dwukomorowej hydroforni z węzłem wodomierzowym należy:
1) Wykonanie opinii geotechnicznej i mapy do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji istniejącej komory wodomierzowej, koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branż koniecznych do prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami oraz wytycznymi wraz z niezbędnymi warunkami technicznymi (w tym także uzgodnienie warunków ze ZWiK
w Szczecinie), decyzjami, odstępstwami, postanowieniami, pozwoleniami oraz wszelkimi innymi niezbędnymi dokumentami warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
2) Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz zestawienia kosztorysów
z podziałem na branże.
3) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4) Spis opracowań wszystkich branż wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia według przyjętej numeracji.
5) Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę w Urzędzie Miasta Szczecin oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
6) Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Urzędu Miejskiego lub PINB, należy uzyskać akceptację Zamawiającego na piśmie.
Dokumentacja projektowa w branżach sanitarnej, elektrycznej, automatyki i konstrukcji ma być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania o odpowiednich specjalizacjach.
2. Zakres robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, automatyki i konstrukcji.
1) Należy w miejsce istniejącej studni wodomierzowej wykonać podziemną dwukomorową hydrofornię z węzłem wodomierzowym oraz zestawem podnoszącym ciśnienie wody dla instalacji hydrantowej, zgodnie z załącznikami nr 1 nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
(Zał. nr 2 do IWZ).
2) Automatykę i sterowanie należy umieścić w budynku przy Ul. Słowackiego 17 w pomieszczeniu technicznym lub portierni ze stałą obsługą w uzgodnieniu z administratorem obiektu.
3) Należy wykonać zasilenie elektryczne hydroforni.
4) Należy wykonać ogrzewanie pomieszczenia komory.
5) Należy wykonać dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną.

Ze względu na zbyt niskie ciśnienie wody w sieci wodociągowej, a co za tym idzie, również
w zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej hydrant Hn1, należy przebudować istniejącą studnię wodomierzową na podziemną, dwukomorową hydrofornię z węzłem wodomierzowym.

Dokument nr: 58/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2021 r. w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się
w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 415
o godz. 1130 .

Składanie ofert:
Prawidłowo zamkniętą kopertę z napisem ,,Budowa podziemnej hydroforni na potrzeby instalacji hydrantowej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy Ul. Słowackiego 17"
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
zawierającą: formularz ofertowy + oświadczenie wypełniony załącznik nr 1 do IWZ, należy składać
w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy
al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 415 w terminie do dnia 16.08.2021 r. do godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w poniższych terminach:
1) Koncepcji, inwentaryzacji istniejącej komory wodomierzowej oraz harmonogramu realizacji zadania - w terminie do 21 dni kalendarzowych od podpisania Umowy;
2) Opinii geotechnicznej, mapy do celów projektowych i wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń i złożeniem ich Zamawiającemu celem akceptacji - w terminie do 45 dni kalendarzowych od zatwierdzenia koncepcji;
3) złożenia w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w terminie 7 dni kalendarzowych od akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego;
4) projektów wykonawczych wszystkich branż, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów z podziałem na branże, zestawienia kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - w terminie do 60 dni kalendarzowych od złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
5) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - w terminie administracyjnym do 65 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z wnioskiem (termin może zostać wydłużony w przypadku przedłużającej się procedury administracyjnej, spowodowanej wymogami wynikającymi
z przepisów prawa lub z winy organu administracji architektoniczno-budowlanej)
6) przy zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę uzyskanie jego akceptacji poprzez brak sprzeciwu;
7) nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej
bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu, zostaną zakończone wcześniej. W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje maksymalnie do 2 wizyt Projektanta na budowie przez okres realizacji robót na podstawie wykonanego projektu;
8) realizacja robót w terminie do 30 dni kalendarzowych od uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
9) dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) przy zgłoszeniu robót do odbioru.

Wymagania:
V Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Każda sporządzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa podlegała będzie odbiorowi przez Zamawiającego. Przed złożeniem wymaganej ilości egzemplarzy dokumentacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 1 egz. dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej celem jej weryfikacji. Zamawiający ma 14 dni na wniesienie uwag do złożonej dokumentacji.
Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży:
1) koncepcję, inwentaryzację, opracowania i protokoły z badań - 2 kpl. w formie papierowej oraz 2 kpl. w formie elektronicznej w formatach MPP lub XLS, PDF i DWG na płytach CD
lub pen-drivach;
2) Opinię geotechniczną, mapę do celów projektowych, projekty budowlany i wykonawcze
- po 5 kpl. w formie papierowej (niezależnie od ilości złożonej organowi administracji architektoniczno-budowlanej) oraz 2 kpl. w formie elektronicznej w formatach PDF i DWG
na płytach CD lub pen-drivach;
3) kosztorysy inwestorskie, przedmiary dla wszystkich branż oraz zestawienie kosztorysów
- 2 kpl. w formie papierowej i elektronicznej w formatach PDF, ATH i XLS na płytach CD
lub pen-drivach;
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż - 2 kpl.
w formie papierowej i elektronicznej w formatach PDF i DOC na płytach CD lub pen-drivach;
5) dokumentację powykonawczą - 2 kpl. w formie papierowej i elektronicznej na płytach CD
lub pen-drivach;
Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a podstawę wystawienia faktury stanowić będzie odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.
VI Wynagrodzenie wykonawcy.
1) 10% wartości przedmiotu zamówienia za wykonanie: opinii geotechnicznej, mapy do celów projektowych, inwentaryzacji istniejącej komory wodomierzowej, koncepcji, oceny stanu technicznego oraz niezbędnych badań, projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, zestawienia kosztorysów oraz STWiOR, przekazaniu ich Zamawiającemu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
wraz z 2 kpl. projektu budowlanego zatwierdzonymi przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;
2) 90% wartości przedmiotu zamówienia po wykonaniu robót budowlanych (po ich odbiorze bez uwag) i pełnieniu nadzoru autorskiego.
VII Warunki płatności.
Należność płatna w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz
z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego.
VIII Rękojmia i gwarancja.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 48-miesięczną gwarancję na dokumentację projektową
od odbioru dokumentacji bez uwag i 60-miesięczną gwarancję i rękojmię na roboty budowlane, których termin biegnie od dnia pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót bez uwag.
IX Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
X Informacje dodatkowe.
1) W projekcie należy przewidzieć urządzenia, materiały, instalacje i technologie, które zapewnią właściwe i bezawaryjne funkcjonowanie projektowanego obiektu oraz będą charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów obsługi
i eksploatacji.
2) Należy przewidzieć wysoki standard przyjętych rozwiązań. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć materiały I klasy jakości, które posiadają atesty i znak C lub CE.
3) Dokumentację projektową należy wykonać w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, sztuką budowlaną, innymi przepisami wykonawczymi do Prawa Budowlanego oraz obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4) Wykonawca wraz z protokołem przekazania dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna, uzgodniona między branżami i w pełni wystarczająca do całkowitej realizacji inwestycji.
5) Zamawiający przewiduje spotkania monitorujące postęp prac projektowych oraz cotygodniowe dla bieżącego przeglądu realizacji robót budowlanych i ich zgodności z harmonogramem. Spotkania odbywać się będą w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT
w Szczecinie. Notatki ze spotkań będą sporządzane przez Wykonawcę w wersji elektronicznej, drukowane na miejscu i podpisywane przez wszystkich uczestników spotkania.
6) Pierwsze spotkanie obejmujące prezentację koncepcji projektowej oraz harmonogramu realizacji zadania zaplanowano w ciągu 21 dni od podpisania umowy.
7) Wszelkie uzgodnienia z Zamawiającym należy dokonywać na piśmie, osoby do uzgodnień zostaną wskazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie
i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1) Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym,
w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od
(w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających
z tamtego zapytania ofertowego
2) Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu
z winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie
3) Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonywania.

Uwagi:
Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie;
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia ;
Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
Załącznik nr 4 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna administratora danych;
Załącznik nr 6 Wzór Umowy.

Kontakt:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:
1. Kierownik Działu Technicznego - Anna Marel-Palenica; email: amarel@zut.edu.pl
2. Specjalista - Beata Bernardelli; email: bbernardelli@zut.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.