Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
365z dziś
4927z ostatnich 7 dni
18282z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowy i remonty chodników

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowy i remonty chodników

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
powiat: golubsko-dobrzyński
566835410, faks 566835415
um@golub-dobrzyn.pl
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/pn/golub-dobrzyn/demand/notice/public/34889/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Golub-Dobrzyń
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 566835410, faks 5668
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowy i remonty chodników w Golubiu-Dobrzyniu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Budowa chodnika na Ul. Malinowskiego:
1) Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi gminnej Ul. Malinowskiego położonej w Golubiu-Dobrzyniu.
2) Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie golubsko-dobrzyńskim. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach: 634/1, 638, 639, 642 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

Część II - Budowa chodnika na Ul. Młyńskiej:
1) Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej.
2) Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie golubsko-dobrzyńskim. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na działce nr 55 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 1b do SWZ.

Część III - Budowa chodnika na Ul. Obrońców Warszawy:
1) Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi gminnej Ul. Obrońców Warszawy położonej w Golubiu-Dobrzyniu.
2) Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie golubsko-dobrzyńskim. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach: 288, 316 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 1c do SWZ.

Część IV - Budowa chodnika na Ul. Bohaterów Kosmosu:
1) Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi polegającej na budowie chodnika oraz utwardzeniu drogi.
2) Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie golubsko-dobrzyńskim. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach: 63, 71, 87, 88 obręb 8 Miasta Golubia-Dobrzynia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 1d do SWZ.

Część V - Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskim:
1) Przedmiotowa inwestycja polega na budowie chodnika i utwardzeniu parkingu.
2) Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie golubsko-dobrzyńskim. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na działce nr 664/4 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 1e do SWZ.

Część VI - Remont chodnika na Ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do Ul. Nowej:
1) Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie chodnika w ciągu drogi gminnej Ul. Kościuszki od Pl. Tysiąclecia do Ul. Nowej w Golubiu-Dobrzyniu.
2) Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie golubsko-dobrzyńskim. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na działce nr 111 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 1f do SWZ.

CPV: 45233252-0, 45100000-8, 45233000-9, 45233290-8, 45233320-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125307, WI.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Korespondencja".
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
7. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
Ze względu na ograniczenie ilości znaków pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne znajdują się w rozdziale 7 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,RODO", informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Piotr Pawłowski, e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pózn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) do usunięcia danych osobowych z uwagi na art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
2) do przenoszenia danych osobowych,
3) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz ogłoszenie pkt. 3.15) RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/pn/golub-dobrzyn/demand/notice/public/34889/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.