Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Polsko-Niemieckiego Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa Polsko-Niemieckiego Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
powiat: białogardzki
zmigdp@parseta.org.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Karlino
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Polsko-Niemieckiego Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
- wykonanie nawierzchni z geokraty,
- budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
- wykonanie małej architektury (m.in. tablice informacyjne, ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, brama z witaczem, gry edukacyjne, hotele dla owadów),
- budowa wieży widokowej,
- wykonanie siłowni zewnętrznej,
- wykonanie ścieżki zmysłów,
- wykonanie labiryntu
- wykonanie zakątków tematycznych,
- wykonanie pozostałych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów,
- budowa przyłącza wodociągowego oraz systemu automatycznego nawadniania,
- budowa przyłącza energetycznego.

CPV: 45112710-5, 37535200-9, 45111291-4, 45112723-9, 45233161-5, 45310000-3, 45330000-9-, 45340000-2, 77310000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00124681, ZDPII.271.1.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.parseta.org.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, przy użyciu poczty elektronicznej lub ,,miniPortalu" (https://miniportal.uzp.gov.pl).
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5. Adres strony internetowej: http://bip.parseta.org.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się
jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu ,,miniPortal"
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal).
2. Korzystanie z ,,miniPortalu" jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z systemu
,,miniPortal" oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).
3. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu ,,miniPortal" oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx,
.xml, .zip, .7z (zalecane).
7. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym zaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty,
opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w systemie ,,miniPortal".
9. Zamawiający zaleca zapoznanie się z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych opinią ,,Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej":
https://www.uzp.gov.pl
10. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu
osobistego).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisany w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 5000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania.
3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
nr konta: 29 1020 2791 0000 7002 0104 0690
6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.
8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDPII.271.1.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
- wykonanie nawierzchni z geokraty,
- budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
- wykonanie małej architektury (m.in. tablice informacyjne, ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, brama z witaczem, gry edukacyjne, hotele dla owadów),
- budowa wieży widokowej,
- wykonanie siłowni zewnętrznej,
- wykonanie ścieżki zmysłów,
- wykonanie labiryntu
- wykonanie zakątków tematycznych,
- wykonanie pozostałych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów,
- budowa przyłącza wodociągowego oraz systemu automatycznego nawadniania,
- budowa przyłącza energetycznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - waga 60%;
2) okres gwarancji - waga 40%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Co x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.
4. Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
G = Go/Gn x 40 pkt, gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,
Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej,
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.
4.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.
4.2. Minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wymagana przez zamawiającego, nie może być krótsza niż 60 miesięcy.
4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4.4. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego.
4.5. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 72 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 72 miesięcy.
5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200000,00zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie kształtowania terenów zielonych o wartości co najmniej 100 000,00zł brutto każda, które obejmowały swym zakresem co najmniej: założenie zieleni wraz z elementami małej architektury. Zamawiający zastrzega, że przez pojęcie ,,tereny zieleni" zamawiający rozumie tereny zieleni w myśl definicji zawartej w art. 5 ust. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).
Zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że co najmniej dwie ww. roboty budowlane musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia
z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji ((§ 3 przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (§ 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415);
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r.
poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 5000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania.
3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
nr konta: 29 1020 2791 0000 7002 0104 0690
6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.
8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy także wspólników spółki
cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które (prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy
(art. 117 ust. 4 i 5 ustawy Pzp).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności, w przypadku:
1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności prac zamiennych;
2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego oraz gdy część prac nie może zostać zrealizowana lub będzie zastąpiona innymi;
3) gdy zachodzi konieczność zastąpienia przyjętych materiałów innymi, pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w SWZ (wraz z załącznikami), a zmiana wynika w szczególności:
a) ze zmiany producenta,
b) producent zakończył produkcję tych materiałów lub zostały one wycofane z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;
4) zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę;
5) zmiana terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez wykonawcę, w szczególności w przypadku:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z przyjętą technologią, mających bezpośredni wpływ na termin jego wykonania - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas tych niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz o czas niezbędny do usunięcia ich skutków,
b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów,
d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,
e) konieczności zmiany dokumentacji projektowej - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny na zmianę dokumentacji projektowej i ewentualne uzyskanie zezwoleń na wykonanie robót po zmianie,
f) w przypadku niezawinionego przez wykonawcę wstrzymania robót przez inspektora nadzoru - w związku
z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o udokumentowany czas wstrzymania robót w dzienniku budowy;
6) zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wówczas obniżone, stosownie do zakresu niewykonanej części prac, o wartość niewykonanego zakresu prac. Wynagrodzenie zostanie obniżone o kwotę stanowiącą iloczyn ceny oferty wykonawcy i współczynnika, będącego ilorazem wartości niewykonanego zakresu prac i wartości całego zakresu prac określonych w ustaleniu wartości zamówienia;
7) wystąpienia siły wyższej, obejmującej również istniejący stan epidemii (COVID-19), gdy skutki wystąpienia/istnienia przyczyny wpływają na terminowe wykonania umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - waga 60%;
2) okres gwarancji - waga 40%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Co x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.
4. Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
G = Go/Gn x 40 pkt, gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,
Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej,
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.
4.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.