Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do tłoczenia wody gaśniczej

Przedmiot:

Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do tłoczenia wody gaśniczej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
tel.: (32) 207 63 16, tel. 32 359 72 54, tel. 32 605 82 01, tel.: 32 207 61 66
a-zp2.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (32) 207 63 16
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

prowadzi rozpoznanie rynku w celu realizacji
zamówienia polegającego na ,,dostawie i montażu zestawów hydroforowych w budynkach I
Urzędu Skarbowego w Katowicach oraz Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach".
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów hydroforowych do tłoczenia
wody gaśniczej na cele p.poż. w budynkach I Urzędu Skarbowego w Katowicach oraz Urzędu
Skarbowego w Czechowicach - Dziedzicach zgodnie z zapisami Formularza ofertowego -
Załącznik nr 1 do Zaproszenia, Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do
Zaproszenia oraz projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin i wizji lokalnej w celu
uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na własny koszt.
DOSTAWA i montaż zestawów hydroforowych będzie prowadzona od poniedziałku do piątku
w godz.ch od 7:00 do 15:00 na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi
uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych
zabezpieczeń, w tym w szczególności prowadzenie dostaw w taki sposób, aby nie
zanieczyszczać terenu nie objętego dostawami i nie utrudniać pracy w pozostałych częściach
budynku. Prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być odpowiednio
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sposób
kompletny, zgodnie z treścią umowy, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, standardami, normami, zaleceniami producenta
i wskazówkami Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku
nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich
pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie budynku w związku z
wykonaniem przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody
zobowiązany jest do jej naprawienia.

Dokument nr: 2401-ILZ.261.84.2021

Składanie ofert:
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 03 sierpnia 2021 r.
3. Wymagane dokumenty można:
? wysłać pocztą,
? wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na adres:
a-zp2.ias.katowice@mf.gov.pl
? złożyć osobiście w kancelarii w pokoju numer 2, w budynku ,,A" Izby Administracji
Skarbowej w Katowicach, Ul. Damrota 25.

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce realizacji zamówienia
? Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, Ul. Żwirki i Wigury, 40-063 Katowice,
? Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach, Ul. Nad Białką 1a, 43-502
Czechowice-Dziedzice.
III. Termin realizacji
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 90 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia
obowiązywania umowy w tym 30 dni kalendarzowych na opracowanie dokumentacji
technicznej.

Wymagania:
IV. Warunki płatności
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany bez zastrzeżeń przez
obie Strony protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Należność za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wyszczególniony na fakturze, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3/6
4. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 r. poz. 1666) wyłącza możliwość
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
V. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga, aby udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na wykonane
prace oraz zainstalowane elementy wynosiła minimum 24 miesiące. Wykonawca w
Formularzu ofertowym zobowiązany jest wpisać na jaki okres udziela gwarancji i rękojmi na
wykonane prace oraz zainstalowane elementy. Jeżeli do utrzymania gwarancji lub rękojmi
niezbędne jest wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do
ich wykonywania w ramach zaoferowanego wynagrodzenia, przez cały okres trwania
gwarancji. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
corocznego nieodpłatnego przeglądu hydroforów objętych niniejszą umową.
Udzielona gwarancja i rękojmia na wykonane prace oraz zainstalowane elementy będzie
liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru wykonania
przedmiotu zamówienia.
VI. Kryteria i ocena ofert
Cena oferty - 100%
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość
dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli
wartość dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych
groszy.
Cena obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera
wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu
umowy.
VII. Informacje dodatkowe dotyczące procedury
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz
do wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez
podania przyczyny.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć
Wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo
nienależycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat umowę w sprawie zamówienia
publicznego, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania, albo w tym samym okresie z przyczyn leżących po ich
stronie, po wyłonieniu Wykonawcy nie doszło do podpisania z Zamawiającym umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy
o wypełnienie i podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
(podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis
nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną)
Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Wykonawca, swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do siedziby
Zamawiającego, może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem, że ,,Nie
należy jej otwierać przed upływem terminu składania ofert". Koperta powinna być opisana
zgodnie z poniższym wzorem:
Wykonawca
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
2401-ILZ.261.84.2021 - ,,Dostawa i montaż zestawów hydroforowych w
budynkach I Urzędu Skarbowego w Katowicach oraz Urzędu Skarbowego w
Czechowicach-Dziedzicach".
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT
Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.
4. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.
5. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.slaskie.kas.gov.pl, zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne,
informację o złożonych ofertach. Po analizie ofert Zamawiający umieści na ww. stronie
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych
pism w przedmiotowym zakresie
5/6
IX. Umowa
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z wyłonionym Wykonawcą
Umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
2. Podpisanie Umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. w Izbie
Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice. Datą
rozpoczęcia obowiązywania umowy będzie data złożenia podpisu pod Umową przez
drugą ze stron.
3. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania
uzupełnionych formularzy Umowy do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione
osoby. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Umowy
odesłać ją podpisaną do Zmawiającego, jednocześnie wysyłając Zamawiającemu scan
podpisanej przez siebie Umowy mailem.
4. Datą zawarcia Umowy w przypadku o którym mowa w ust. 3, będzie data złożenia
podpisu pod Umową przez Zamawiającego, a datą rozpoczęcia obowiązywania umowy
będzie wpisana przez Zamawiającego, przed wysyłką formularzy Umów do Wykonawcy,
data wysłania scanu jednostronnie podpisanej umowy.
5. W dniu wysłania do Wykonawcy Umowy w formie papierowej Zamawiający prześle do
Wykonawcy scan jednostronnie podpisanej Umowy mailem.
6. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem Umowy
Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami.
X. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO
1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została opublikowana na
stronie Zamawiającego www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia - Zamówienia
publiczne - Profil nabywcy. Link: http://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracjiskarbowej-
w-katowicach/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO
zawarte jest w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Kontakt:
Kontakt: Natalia Chłond
Starszy Specjalista
tel.: (32) 207 63 16
email: a-zp2.ias.katowice@mf.gov.pl
https://www.slaskie.kas.gov.pl
Wizja lokalna możliwa jest w godzinach pracy urzędu tj. od
poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 14:00 po wcześniejszym telefonicznym lub
mailowym uzgodnieniu terminu jej dokonania z pracownikiem danego urzędu tj.:
2/6
- I Urząd Skarbowy w Katowicach - Pani Jolanta Mróz, tel. 32 359 72 54, e-mail:
jolanta.mroz@mf.gov.pl
- Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach - Pani Alicja Szary tel. 32 605 82 01, e-mail:
alicja.szary@mf.gov.pl
1. w sprawach przedmiotu zamówienia:
Pan Cezary Mucha, nr tel.: 32 207 61 66, e-mail.: cezary.mucha@mf.gov.pl - Izba
Administracji Skarbowej w Katowicach,
Pani Marta Jędruszek-Samelska, nr tel.: 32 207 60 39, e-mail.: marta.jedruszeksamelska@
mf.gov.pl - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
2. w sprawach wizji lokalnej:
Pani Jolanta Mróz, nr tel. 32 359 72 54, e-mail.: jolanta.mroz@mf.gov.pl - Pierwszy
Urząd Skarbowy w Katowicach,
Pani Alicja Szary, nr tel.: 32 605 82 01, e-mail.: alicja.szary@mf.gov.pl - Urząd
Skarbowy w Czechowicach -Dziedzicach
3. w sprawach formalnoprawnych dotyczących prowadzonego rozpoznania:
6/6
Pani Natalia Chłond, nr tel.: 32 207 63 16 - Izba Administracji Skarbowej w
Katowicach
Pani Ulana Krzyżanowska - Bodziony, nr tel. : 32 207 60 98 - Izba Administracji
Skarbowej w Katowicach

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.