Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Filtr mechaniczny wody tech., Stacja uzdatniania wody

Przedmiot:

Filtr mechaniczny wody tech., Stacja uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Skórzewska 37/11
62-081 Wysogotowo
powiat: poznański
601591106
tomek@za-miastem.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60912
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wysogotowo
Wadium: ---
Nr telefonu: 601591106
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 12/2021 na:
o Filtr mechaniczny wody technologicznej (1 szt.)
o Stacja uzdatniania wody (1 szt.)
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-1590/18 - Wdrożenie technologii otrzymywania piwa z wykorzystaniem naturalnych zamienników słodu browarnianego.

Część 1
Filtr mechaniczny wody tech., Stacja uzdatniania wody

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
A. Filtr mechaniczny wody technologicznej (1 szt.)
Wymagania minimalne:
o wstępne czyszczenie wody technologicznej całego zakładu
o wydajność 100 hl/ godzinę (10 m3/ godzinę)
o usunięcie zawiesiny do poziomu 200 mikrometrów
o strata ciśnienia przy przepływie 10 m3/ godzinę maksymalnie 0,2 bar
o system pracy - jeden filtr w instalacji
o automatyczne płukanie wsteczne, programowane
o średnica przyłącza 1 1/4 cala
B. stacja uzdatniania wody do rozlewu (1 szt.), w której skład wchodzą:
a) filtr mechaniczny, 1 szt.
Wymagania minimalne:
o wydajność 5 hl/ godzinę (0,5 m3 / godzinę)
o usunięcie zawiesiny do poziomu 200 mikrometrów
o strata ciśnienia przy przepływie 0,5 m3/ godzinę maksymalnie 0,2 bar
o system pracy - jeden filtr w instalacji
b) uzdatnianie wody do rozlewu (płuczka butelek), 1 szt.
Wymagania minimalne:
o urządzenie podwójne, system duplex
o dwie kolumny pracujące naprzemiennie lub równolegle w zależności od chwilowego zużycia wody
o cyfrowa głowica sterująca,
o automatyczna regeneracja złoża filtrującego
o wydajność 5 hl/ godzinę (0,5 m3 / godzinę)
o objętość złoża minimum 2 x 50 dm3 (jedna kolumna min 50 dm3)
o regeneracja złoża nie częściej niż 1 raz na dobę
o średnica przyłącza 1 1/4 cala
c) Lampa UV,1 szt
Wymagania minimalne:
o wydajność 5 hl/ godzinę (0,5 m3 / godzinę)
o żywotność promiennika minimum 8 tysięcy godzin
o klasa ochrony IP55
o system alarmowy z wyprowadzeniem sygnału na zewnątrz
o licznik czasu pracy
o wskaźnik włączenia urządzenia
o wskaźnik konieczności wymiany lub uszkodzenia promiennika
o zasilanie 220 - 230V
o średnica przyłącza 1 1/4 cala
o zawory odcinające i bypass
Realizacja zamówienia obejmuje:
o dostawę, rozładunek, instalację, uruchomienie urządzeń,
o koszty transportu pracowników Wykonawcy i ich pobytu w czasie niezbędnym do instalacji i uruchomienia urządzeń
o bezpłatne przeszkolenie personelu,
o dostarczenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim
o polskojęzyczne opisy na pulpitach sterujących i urządzeniach
o udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia nie krótszej niż 24 miesięcy od daty ostatecznego odbioru urządzeń
o w przypadku wystąpienia awarii urządzeń w okresie objętym udzieloną gwarancją, zapewnienie w ramach serwisu przywrócenia sprawności urządzeń w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (a w przypadku braku możliwości przywrócenia pełnej sprawności, dostarczenie urządzenia zastępczego o parametrach zbliżonych do zaoferowanej jednostki).

Okres gwarancji
min. 24 miesiące

CPV: 42000000-6, 42122000-0, 42213000-2

Dokument nr: 2021-12714-60912, 12/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
poznański
Gmina
Tarnowo Podgórne
Miejscowość
Rumianek

Planowany termin realizacji zamówienia:
a) planowany termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą: 09.2021 r.
b) termin całkowitej realizacji zamówienia: 15.10.2021 r. (przez całkowitą realizację zamówienia rozumie się realizację zamówienia w zakresie wskazanym w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, potwierdzoną końcowym protokołem bezusterkowego odbioru).

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia, a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu innego zadania, którego ukończenie jest niezbędne dla kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym,
c) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie,
d) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
f) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro - w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
o wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
h) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
o na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
o w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
o w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewnienie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Brak powiązań z zamawiającym.
Przedłożenie szczegółowego opisu przedmiotu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów technicznych.
Przedłożenie listy co najmniej 3 zamówień na stację uzdatniania wody o wartości minimum 8 000,00 zł każde, zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Przedłożenie kopii referencji, wystawionych przez kontrahenta/ów oferenta, potwierdzających należytą realizację co najmniej 1 (jednego) zamówienia na stację uzdatniania wody, wskazanego w załączniku nr 3.
Termin związania ofertą: minimum 45 dni od upływu terminu składania ofert.
o Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w Zapytaniu Ofertowym, podlega odrzuceniu.
o O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji Zapytania Ofertowego.
o Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zastrzeżenia
o Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia w wysokości nie mniej niż 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia (tj. w przypadku braku dostawy) lub odpowiednio dostawie niepełnego/niekompletnego przedmiotu zamówienia (tj. w przypadku gdy wybrany wykonawca dokona niepełnej lub niekompletnej dostawy) lub odpowiednio przedmiotu zamówienia niespełniającego założeń zawartych w zapytaniu ofertowym, na co oferent wyraża zgodę, składając ofertę na niniejsze zapytanie.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, że wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeśli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Oferenta w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
o Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania Ofertowego i załączników do zapytania ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
o poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego,
o poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;
o wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów.
o W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
o Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
o Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
o W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) Złożenie formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) zawierającego co najmniej:
o nazwę, adres, NIP i email,
o datę wystawienia oferty,
o dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
o termin ważności oferty.
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
o Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
o Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
o Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
o Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
o Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
o Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
o Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym (lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy) a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3) Przedłożenie szczegółowego opisu przedmiotu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów technicznych.
4) Przedłożenie listy co najmniej 3 zamówień na stację uzdatniania wody o wartości minimum 8 000,00 zł każde, zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
5) Przedłożenie kopii referencji, wystawionych przez kontrahenta/ów oferenta, potwierdzających należytą realizację co najmniej 1 (jednego) zamówienia na stację uzdatniania wody, wskazanego w załączniku nr 3.
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
6) Pełnomocnictwo do złożenia oferty - jeśli dotyczy.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Jeżeli którakolwiek część oferty jest sporządzona w języku obcym, oferent winien jest załączyć jej tłumaczenie na język polski. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w walucie PLN.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty nie spełniające warunków formalnych oraz oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Skuteczne złożenie oferty oznacza jej dostarczenie przed upływem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert są dopuszczalne.
Sposób składania ofert (do wyboru):
o osobiście pod adres: "BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Skórzewska 37/11, 62-081 Wysogotowo, godz. 9.00-16.00
o pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: "BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Skórzewska 37/11, 62-081 Wysogotowo, decyduje data wpływu,
o pocztą elektroniczną na adres mailowy: tomek@za-miastem.pl
o drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników).

Uwaga! Termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą może ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. W takim przypadku zastrzega się możliwość przedłużenia terminu wskazanego w punkcie b) o czas opóźnienia w zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto (w PLN) będą przyznawane wg następującej formuły:
A n1 = C min / C r x 100 x 80%
C min - cena minimalna spośród wszystkich ofert
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n1 - liczba punktów przyznana ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
b) Punkty w ramach kryterium gwarancji (w miesiącach) będą przyznawane wg następującej formuły:
A n2 = G r / G max x 100 x 10%
G max - maksymalny termin gwarancji spośród wszystkich ofert
G r - termin gwarancji oferty rozpatrywanej
A n2- liczba punktów przyznana ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
c) Punkty w ramach kryterium czasu naprawy serwisowej (w godzinach) będą przyznawane wg następującej formuły:
A n3 = T min / T r x 100 x 10%
T min - minimalny czas naprawy spośród wszystkich ofert
T r - czas naprawy oferty rozpatrywanej
An3 - liczba punktów przyznana ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Brycki
tel.: 601591106
e-mail: tomek@za-miastem.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.