Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup usługi opracowania dokumentacji konstrukcyjnej do wykonania prototypu linii do...

Przedmiot:

Zakup usługi opracowania dokumentacji konstrukcyjnej do wykonania prototypu linii do produkcji słomek z filtrem oraz wykonania prototypu urządzenia na podstawie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Actistraw sp. z o.o
Metalowa 4
10-406 Olsztyn
powiat: Olsztyn
mz@actistraw.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60878
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.01.02-28-0031/20 - Actistraw - słomka z aktywnym filtrem

Opis
Zakup usługi opracowania dokumentacji konstrukcyjnej do wykonania prototypu linii do produkcji słomek z filtrem oraz wykonania prototypu urządzenia na podstawie dokumentacji projektowej.
Tryb udzielania zamówienia:
1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Actistraw - słomka z aktywnym filtrem", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Umowa nr POPW.01.01.02-28-0031/20-00.
2. Niniejsze Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zostało opublikowane na stronie http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
4. Językiem obowiązującym w ramach postępowania jest język polski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań w dwóch etapach:
Etap I: Opracowania dokumentacji konstrukcyjnej do wykonania prototypu linii do produkcji słomek
z filtrem
Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej prototypu linii do automatycznej produkcji słomek z filtrem.
Szacowany czas: maksymalnie 50 dni
Zawartość:
Celem tego zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej prototypu linii do automatycznej produkcji słomek
z filtrem na podstawie poniższych parametrów.
Oczekiwana linia do automatyzacji produkcji powinna umożliwiać następujące procesy- etapy:
1. Mocowanie membrany do jednej ze stron filtra,
2. Napełnianie złożem na bazie węgla aktywnego,
3. Zamykanie membraną drugiej części filtra,
4. Pozycjonowanie filtra w słomce.
Oczekiwane parametry do projektowania i wykonania urządzenia do automatycznej produkcji słomek z filtrem:
1. Wydajność - min. 200 tyś. szt./m-c
2. Obsługa max 2 osoby
3. Materiały ekologiczne używane do produkcji słomek
4. Urządzenie spełniające unijne najwyższe wymogi energochłonności
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji stanowią tajemnicę spółki, w związku z czym szczegóły zostaną przedstawione na pisemne życzenie zainteresowanych
Etap II: Wykonania prototypu urządzenia do produkcji słomek z filtrem na podstawie dokumentacji projektowej
Zadanie: wykonanie, dostawa i uruchomienie prototypu linii do automatycznej produkcji słomek z filtrem na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz przeszkolenie pracowników.
Szacowany czas: maksymalnie 120 dni (liczone od dnia otrzymania dokumentacji projektowej z Etapu 1)
Zawartość:
Celem tego zadania jest wykonanie i dostawa prototypu linii do automatycznej produkcji słomek z filtrem na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Ponadto w ramach zadania wymagane jest uruchomienie linii i przeszkolenie pracowników.
W trakcie realizacji zadania wykonane zostaną testy wytworzenia partii testowej słomek z filtrem.
Oczekiwana linia do automatyzacji produkcji powinna umożliwiać następujące procesy- etapy:
1. Mocowanie membrany do jednej ze stron filtra,
2. Napełnianie złożem na bazie węgla aktywnego,
3. Zamykanie membraną drugiej części filtra,
4. Pozycjonowanie filtra w słomce.
Oczekiwane parametry do projektowania i wykonania urządzenia do automatycznej produkcji słomek z filtrem:
1. Wydajność - min. 200 tyś. szt./m-c
2. Obsługa max 2 osoby
3. Materiały ekologiczne używane do produkcji słomek
4. Urządzenie spełniające unijne najwyższe wymogi energochłonności
Szczegółowe informacje dotyczące urządzenia stanowią tajemnicę spółki, w związku z czym szczegóły zostaną przedstawione na pisemne życzenie zainteresowanych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:" Zapytanie ofertowe".
Okres gwarancji
Minimum 12 miesięcy

CPV: 42921200-0, 73300000-5

Dokument nr: 2021-25556-60878, 2/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-19
Koniec realizacji
2021-10-07
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Etap I: Opracowania dokumentacji konstrukcyjnej do wykonania prototypu linii do produkcji słomek z filtrem.
Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej prototypu linii do automatycznej produkcji słomek z filtrem.
Szacowany czas: maksymalnie 50 dni
Zawartość:
Celem tego zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej prototypu linii do automatycznej produkcji słomek z filtrem na podstawie poniższych parametrów.
Oczekiwana linia do automatyzacji produkcji powinna umożliwiać następujące procesy- etapy:
1. Mocowanie membrany do jednej ze stron filtra,
2. Napełnianie złożem na bazie węgla aktywnego,
3. Zamykanie membraną drugiej części filtra,
4. Pozycjonowanie filtra w słomce.
Oczekiwane parametry do projektowania i wykonania urządzenia do automatycznej produkcji słomek z filtrem:
1. Wydajność - min. 200 tyś. szt./m-c
2. Obsługa max 2 osoby
3. Materiały ekologiczne używane do produkcji słomek
4. Urządzenie spełniające unijne najwyższe wymogi energochłonności
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji stanowią tajemnicę spółki, w związku z czym szczegóły zostaną przedstawione na pisemne życzenie zainteresowanych
Etap 2
Początek realizacji
2021-10-08
Koniec realizacji
2022-02-04
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Etap II: Wykonania prototypu urządzenia do produkcji słomek z filtrem na podstawie dokumentacji projektowej
Zadanie: wykonanie, dostawa i uruchomienie prototypu linii do automatycznej produkcji słomek z filtrem na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz przeszkolenie pracowników.
Szacowany czas: maksymalnie 120 dni (liczone od dnia otrzymania dokumentacji projektowej z Etapu 1).
Zawartość:
Celem tego zadania jest wykonanie i dostawa prototypu linii do automatycznej produkcji słomek z filtrem na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Ponadto w ramach zadania wymagane jest uruchomienie linii i przeszkolenie pracowników.
W trakcie realizacji zadania wykonane zostaną testy wytworzenia partii testowej słomek z filtrem.
Oczekiwana linia do automatyzacji produkcji powinna umożliwiać następujące procesy- etapy:
1. Mocowanie membrany do jednej ze stron filtra,
2. Napełnianie złożem na bazie węgla aktywnego,
3. Zamykanie membraną drugiej części filtra,
4. Pozycjonowanie filtra w słomce.
Oczekiwane parametry do projektowania i wykonania urządzenia do automatycznej produkcji słomek z filtrem:
1. Wydajność - min. 200 tyś. szt./m-c
2. Obsługa max 2 osoby
3. Materiały ekologiczne używane do produkcji słomek
4. Urządzenie spełniające unijne najwyższe wymogi energochłonności
Szczegółowe informacje dotyczące urządzenia stanowią tajemnicę spółki, w związku z czym szczegóły zostaną przedstawione na pisemne życzenie zainteresowanych.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego niniejszego postępowania są możliwe pod warunkiem, że nie wpłyną one negatywnie na realizację przedmiotu umowy oraz są dopuszczalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Jakakolwiek umowa zawarta w konsekwencji niniejszego Zapytania ofertowego, powinna być wynikiem negocjacji i wzajemnej akceptacji warunków umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym m.in. w zakresie terminu realizacji zamówienia, własności intelektualnej, poufności, wyboru prawa, ewentualnego odszkodowania z tytułu roszczeń osób trzecich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym negocjacjom tym i zmianom podlegać nie mogę istotne warunki zamówienia wynikające z treści niniejszego Zapytania ofertowego i oferty złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający zagwarantuje przy tym równe traktowanie kontrahentów.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli
z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego
z Instytucją udzielającą wsparcia, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
4. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, jeśli wystąpi zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (,,siła wyższa"), w wyniku którego nie będzie możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zmiany w umowie mogą zostać dokonane, jeśli nastąpi na tyle istotna zmiana w procesie realizacji przedmiotu zamówienia (np. kwestie związane z łańcuchem dostaw), że realizacja umowy nie będzie mogła się odbyć zgodnie z pierwotną propozycją, a zmian tych nie dało się przewidzieć
w momencie zawarcia umowy.
6. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając
z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
Ponadto dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wskazane jest
w szczególności, gdy:
1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich oceny:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności zgodnie z ustawodawstwem kraju na terenie, którego prowadzą działalność.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację umowy.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający potencjał kadrowy, do realizacji zakresu prac opisanego w etapie 1 i 2.
4. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta w Formularzu ofertowy (Załącznik nr 1).
Brak spełnienia powyższych warunku skutkować może odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnień/wyjaśnień.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto [w PLN] - 80 pkt. (80%)
Okres gwarancji [miesiące] - 10 pkt. (10%)
Wydajność urządzenia - 10 pkt. (10%)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Mirosław Żywicki
tel.:
e-mail: mz@actistraw.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.