Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
203z dziś
4679z ostatnich 7 dni
18660z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: "UZDROWISKO SOLEC-ZDRÓJ" M. CZ. SZTUK SPÓŁKA JAWNA
ul. 1 Maja nr 1
28-131 Solec-Zdrój
powiat: buski
606206214
przetargi@kancelariajiz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60884
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Solec-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: 606206214
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.02-26-0002/20 - "Asystent Uzdrowiskowy" - innowacyjny, sieciowy produkt usług san-uzdrowiskowych z mobilny systemem wsparcia kuracjuszy

Opis
1. W ramach realizacji projektu należy wykonać roboty budowlane zlokalizowane na działkach o numerze ewidencyjnym 673/6, 676 i 582 przy ulicy Leśnej w Solcu- Zdrój. 673/6; 582 - łącznik nad rzeką 676 - łącznik -teren Uzdrowiska - połączenie z Zakładem Przyrodoleczniczym Łazienki. Działka zostanie wykorzystana w ramach projektu pod zabudowę Sanatorium Uzdrowiskowego. Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z uwarunkowaniami urbanistycznymi dla planowania inwestycji wynikającymi z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miasto Solec-Zdrój i zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Solcu-Zdrój z dnia 04.05.2010 r.
1) W ramach realizowanego projektu należy zrealizować;
- Budowa: nowy budynek sanatoryjno-uzdrowiskowy w Solcu- Zdroju przy Ul. Leśnej, na działce nr ewid. 673/6. Teren jest uzbrojony w zakresie wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i gazu. Obiekt będzie dysponował 234 łóżkami dla kuracjuszy, w tym 111 w pokoi 2-osobowych i 12 w pokój jednoosobowe i 3 w dla pokoje o podniesionym standardzie. W ramach zadania planuje się wykonanie układu wewnętrznych dróg dojazdowych i manewrowych, zapewniających dojazd z Ul. Leśnej za pomocą zjazdu publicznego.
- powierzchnia użytkowa całego obiektu - 13309,66 m2
- powierzchnia przeznaczona pod miejsca noclegowe - 3384,65 m2
2) W nowo budowanym budynku należy wykonać prace budowlane związane z wykonaniem nowego zespołu basenów kąpielowych i siarkowych.
3) Zwieńczeniem robót budowlanych będzie wykonanie łącznika nowo wybudowanego budynku z obiektem leczniczym Uzdrowisko ,,Łazienki" realizowanego na działkach nr ewid.:673/6, 582 i 676.
4) W ograniczonym zakresie nabycie urządzeń i wyposażenia wraz z montażem dla nowego obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia (dalej OPZ). Jest to wyposażenie montowane na stałe i związane ze wyposażeniem wykonywanym na ,,miarę"
5) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Okres gwarancji
Wymagane terminy - rękojmi i gwarancji wynoszą; a) Konstrukcja i szczelność obiektu - (120) miesięcy b) Pozostałe roboty budowlane, urządzenia i wyposażenie instalowane w obiekcje - (60) miesięcy

CPV: 43324100-1, 45000000-7, 45111291-4, 45223200-8, 45232410-9, 45262500-6, 45310000-3, 45320000-6, 45331000-6, 45421000-4

Dokument nr: 2021-13743-60884, 1/ZK/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
buski
Gmina
Solec-Zdrój
Miejscowość
Solec-Zdrój
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-05-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
1) Zakończenie robót nastąpi w terminie: do 30.04.2023 r. Przez zakończenie robót w terminie wskazanym należy rozumieć ich faktyczne i pełne wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ustalonym zakresem umownym oraz zgłoszenie do odbioru przez Wykonawcę w sposób wskazany w § 15 umowy.
2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie: do 30.05.2023 r.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, powtarzających się do 10% zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapisami określonymi w zaproszeniu
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1) Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
? dwa zadania inwestycyjne - jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej minimum 8 000m2 i wartości brutto minimum 25 000 000 zł
? drugie zadanie inwestycje, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu przeznaczonego na sanatoria uzdrowiskowe lub kliniki lub szpitale lub hotele SPA o wartości minimum 13 000 000,00 zł brutto;
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać w wykazie informacje o osobach skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
? Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy, w tym kierował jedną budową przez cały okres realizowanej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku o kubaturze minimum 25 000m3 i wartości zrealizowanej inwestycji minimum 25 000 000,00 zł brutto
? kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych.
? kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych.
Nie dopuszcza się łączenia wyżej wymienionych funkcji.
b) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy wskazać, że w okresie wymaganym średnioroczne zatrudnienie wynosiło nie mniej niż 30 osób, oraz nie mniej niż 5 osób było pracownikami kadry kierowniczej, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie.
Do wykazu osób o którym mowa w pkt a) w stosunku do kierownika budowy i kierowników robót
należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż
20 000 000,00 PLN.
b) sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa
i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
Wymagane jest osiągnięcie średnio rocznego obrotu w obszarze działalności gospodarczej objętym przedmiotem zamówieniem za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (Zamawiający wymaga aby obrót, o którym mowa wyżej, odnosił się wyłącznie do przedmiotu zamówienia) w wysokości nie mniejszej niż 35 000 000,00 PLN
c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
1) Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - załącznik nr 1 do SWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przy uwzględnieniu wyceny należy uwzględnić roboty które będą wykonywane - zgodnie z przedmiarem. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt. IV 2. (załącznik nr 3 i 4 SWZ)
3) Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a)
4) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
5) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w ,,Rozdz. IV pkt 6".
6) Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.
2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie Zamawiającego
1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
3) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert
4) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
6) sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa
i zobowiązania
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia że;
Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Z informacją, że Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto 100%
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
- 100 wskaźnik stały

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Alojzy Jakóbik
tel.: 606206214
e-mail: przetargi@kancelariajiz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.