Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja drogi

Przedmiot:

Modernizacja drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JANIKOWO
Przemysłowa 6
88-160 Janikowo
powiat: inowrocławski
+48523514411, faks +48523513519
zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487716
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Janikowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48523514411, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja drogi gminnej nr 150744C Ludzisko-Górki o długości 975,0m
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: "Modernizacja drogi gminnej nr 150744C Ludzisko-Górki o długości 975,0m"

w zakresie:
1.1. Modernizacja drogi gminnej nr 150744C relacji Ludzisko - Górki w m. Ludzisko będzie prowadzona na działkach nr 125 obręb Ludzisko i 48/1 obręb Balice (pas drogowy drogi gminnej nr 150744Cj); od km 0+000 do km 0+975. Droga gminna łączy się z drogą powiatową DP2558C relacji Janikowo - Inowrocław poprzez istniejące skrzyżowanie
i odcinek drogi gminnej w m. Ludzisko i biegnie w kierunku miejscowości Górki do drogi powiatowej nr 2564C relacji Balice Ciechrz. Rozpatrywany odcinek drogi ma długość 975 m
i zlokalizowany jest w całości w pasie drogowym drogi gminnej.
Modernizowana droga stanowi dojazd do gruntów rolnych i zabudowań zagrodowych. Modernizacja polegać będzie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa grub. 10 cm oraz podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm o szerokości 3,7 m i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach o łącznej grubości 6 cm. Pobocza umocnione zostaną warstwą tłucznia. Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego. Obszar oddziaływania mieści się w granicach działek nr 125 obręb Ludzisko i 48/1 obręb Balice.
1.2. Założenia projektowe:
Klasa drogi - gminna: D - dojazdowa
Prędkość projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu - KR 1
Szerokość jezdni - 3,5 m
Spadki poprzeczne jezdni - 2%
Szerokość poboczy - 0,75 m (0,5 m pobocza umocnione KŁSM i 0,25 m pobocza gruntowe)
Spadek poboczy - 8%
Szerokość rozgraniczenia - istniejąca
Mijanki - długości 25 m, szerokość jezdni 5,0m, zakończone skosami 1:2

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125302, RIT.ZP.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Pełną informację o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów zawiera Rozdział III podrozdział 1 SWZ.
7) Zamawiający, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. Poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego").
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo Ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
Pełny tekst w SWZ Rozdział I podrozdział 15

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487716
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 10:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-20

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIT.ZP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: "Modernizacja drogi gminnej nr 150744C Ludzisko-Górki o długości 975,0m"

w zakresie:
1.1. Modernizacja drogi gminnej nr 150744C relacji Ludzisko - Górki w m. Ludzisko będzie prowadzona na działkach nr 125 obręb Ludzisko i 48/1 obręb Balice (pas drogowy drogi gminnej nr 150744Cj); od km 0+000 do km 0+975. Droga gminna łączy się z drogą powiatową DP2558C relacji Janikowo - Inowrocław poprzez istniejące skrzyżowanie
i odcinek drogi gminnej w m. Ludzisko i biegnie w kierunku miejscowości Górki do drogi powiatowej nr 2564C relacji Balice Ciechrz. Rozpatrywany odcinek drogi ma długość 975 m
i zlokalizowany jest w całości w pasie drogowym drogi gminnej.
Modernizowana droga stanowi dojazd do gruntów rolnych i zabudowań zagrodowych. Modernizacja polegać będzie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa grub. 10 cm oraz podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm o szerokości 3,7 m i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach o łącznej grubości 6 cm. Pobocza umocnione zostaną warstwą tłucznia. Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego. Obszar oddziaływania mieści się w granicach działek nr 125 obręb Ludzisko i 48/1 obręb Balice.
1.2. Założenia projektowe:
Klasa drogi - gminna: D - dojazdowa
Prędkość projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu - KR 1
Szerokość jezdni - 3,5 m
Spadki poprzeczne jezdni - 2%
Szerokość poboczy - 0,75 m (0,5 m pobocza umocnione KŁSM i 0,25 m pobocza gruntowe)
Spadek poboczy - 8%
Szerokość rozgraniczenia - istniejąca
Mijanki - długości 25 m, szerokość jezdni 5,0m, zakończone skosami 1:2
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
o Cena (C) - waga kryterium 60%;
o Gwarancja (G) - waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) - waga 40%
Liczba punktów w kryterium ,,gwarancja" zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji.
Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym przedziale od 36 m-cy (najkrótszy możliwy) do 60 m-cy (najdłuższy możliwy).
Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach.
Sposób przyznawania punktów:
a) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium tj. 40 pkt.
b) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
c) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakowy okres gwarancji jakości, wszyscy otrzymają maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.
d) Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem najkrótszym możliwym a najdłuższym możliwym, otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
G=((Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)) x 40 pkt
gdzie:
Go - okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej
Gmin - najkrótszy możliwy okres gwarancji
Gmax - najdłuższy możliwy okres gwarancji

Wykonawca oferujący wydłużoną gwarancję oświadcza, iż zrównuje z jej okresem rękojmi.
Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone.
Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną.
Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowego okresu gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).
???
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości min. 300 000 PLN potwierdzającą, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
1) ilekroć w treści SWZ jest mowa o ,,uprawnieniach budowlanych", ,,budowie", ,,przebudowie", ,,kierowniku budowy", ,,kierowniku robót" należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej,
2) w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt.2
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu po przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Szczegółowy opis zawiera Rozdział II podrozdział 9 pkt.2) SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości min. 300 000 PLN potwierdzającą, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3. Kosztorys ofertowy (uproszczony)
4. Pełnomocnictwo
o Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
o W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje)
o Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
o Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
o Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
o Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale II podrozdziale 9 pkt 1) ppkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
o Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
Szczegółowy opis zawiera Rozdział III podrozdział 6 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
o Cena (C) - waga kryterium 60%;
o Gwarancja (G) - waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) - waga 40%
Liczba punktów w kryterium ,,gwarancja" zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji.
Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym przedziale od 36 m-cy (najkrótszy możliwy) do 60 m-cy (najdłuższy możliwy).
Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach.
Sposób przyznawania punktów:
a) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium tj. 40 pkt.
b) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
c) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakowy okres gwarancji jakości, wszyscy otrzymają maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.
d) Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem najkrótszym możliwym a najdłuższym możliwym, otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
G=((Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)) x 40 pkt
gdzie:
Go - okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej
Gmin - najkrótszy możliwy okres gwarancji
Gmax - najdłuższy możliwy okres gwarancji

Wykonawca oferujący wydłużoną gwarancję oświadcza, iż zrównuje z jej okresem rękojmi.
Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone.
Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną.
Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowego okresu gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).
???
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.