Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ZBIORNIKA WODNEGO I DOSTOSOWANIE DO CELÓW P.POŻ + WYKONANIE...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ZBIORNIKA WODNEGO I DOSTOSOWANIE DO CELÓW P.POŻ + WYKONANIE DOKUMENTACJI

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
powiat: Wrocław
zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ZBIORNIKA WODNEGO I DOSTOSOWANIE DO CELÓW P.POŻ. W GOS WYSOKI KAMIEŃ
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania ekspertyzy stanu technicznego zbiornika
wodnego zlokalizowanego w GOS "Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie Ul. Oficerskiej 4 należącego do Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy Ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ujawnienia obiektu budowlanego w ewidencji obiektów AWL oraz dostosowanie zbiornika do celów przeciwpożarowych zgodnie z zakresem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w SWZ. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji tj.:
1) Opis przedmiotu zamówienia wykonania ekspertyzy zbiornika retencyjnego.
2) Lokalizacja zbiornika wodnego sporządzona na mapie zasadniczej terenu.
3) Dokumentacja zdjęciowa.
4) Szkic rysunkowy zbiornika wodnego, które to załączniki stanowią integralną część niniejszej
SWZ.

CPV: 71312000-8, 71220000-6, 71311300-4

Dokument nr: 2021/BZP 00125034, WNP/426/BN/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje znajdują się w rozdziale
XI SWZ , https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie wskazanej powyżej, dotyczącej przedmiotowego
postępowania. Pozostałe informacje techniczne i organizacyjne zamieszczono w rozdz. XI SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z4.5.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, tel. 261 658 134;e-mail: kancelaria@awl.edu.pl 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: joanna.kubiak@awl.edu.pl 3. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:1) ustawa z 11.9.2019r. - Prawo zamówień publicznych;2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;3) ustawa
z14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WNP/426/BN/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 53658,54 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania ekspertyzy stanu technicznego zbiornika
wodnego zlokalizowanego w GOS "Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie ul. Oficerskiej 4 należącego do Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ujawnienia obiektu budowlanego w ewidencji obiektów AWL oraz dostosowanie zbiornika do celów przeciwpożarowych zgodnie z zakresem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w SWZ. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji tj.:
1) Opis przedmiotu zamówienia wykonania ekspertyzy zbiornika retencyjnego.
2) Lokalizacja zbiornika wodnego sporządzona na mapie zasadniczej terenu.
3) Dokumentacja zdjęciowa.
4) Szkic rysunkowy zbiornika wodnego, które to załączniki stanowią integralną część niniejszej
SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71312000-8 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71311300-4 - Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o poniższe kryteria
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art.
112 ust. 2 PZP dotyczącego:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej -
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli dysponuje następującymi osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności:
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej (kierownik budowy),
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.
Ww. osoby winny wykazać się, że co najmniej raz wykonały ekspertyzę i dokumentację techniczną obiektu budowlanego.
b) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną ekspertyzę
o wartości min. 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), której
przedmiotem była ekspertyza i dokumentacja techniczna dla obiektu budowlanego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykaz wykonanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione (sporządzone) przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykonawca wykaże minimum usług potwierdzających spełnienie warunku określonego
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru); jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z ustawą Pzp; jeżeli dotyczy Przedmiotowe środki
dowodowe; jeżeli dotyczy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
wart. 118 ust. 3 ustawy Pzp; jeżeli dotyczy oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku Nr B do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr B do SWZ (integralna część SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o poniższe kryteria
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-05

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.