Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
203z dziś
4679z ostatnich 7 dni
18660z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni bitumicznej

Przedmiot:

Remont nawierzchni bitumicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WĄBRZEŹNIE
ul. 1 Maja 61
87-200 Wąbrzeźno
powiat: wąbrzeski
56- 687- 13-86, faks 56- 687- 13-86
zdp@wabrzezno.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Wąbrzeźno
Wadium: 2 000 zł
Nr telefonu: 56- 687- 13-86, faks
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1716 C Płużnica - Dźwierzno w m. Orłowo.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1716 C Płużnica - Dźwierzno w m. Orłowo. Długość remontowanego odcinka wynosi 474 m na powierzchni około 2 607 m2..
Na odcinkach z chodnikami należy zastosować spadki jednostronne dla zapewnienia właściwego odwodnienia jezdni. Regulacja poboczy po robotach bitumicznych na powierzchni 322,5 m2

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125468, ZDP.251.18.2021.WS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://zdp-wabrzezno.rbip.mojregion.info/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zdp-wabrzezno.rbip.mojregion.info/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zdp@wabrzezno.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zdp@wabrzezno.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 12:00
Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie ul.1 Maja 61

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

Wymagania:
Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 zł w pieniądzu na konto :
GETIN NOBLE BANK SA nr 19 1560 0013 2459 3102 0000 0003 z adnotacją Wadium na: ,,Wykonanie nakładki asfaltowej na DP 1716 C".
lub w jednej z form przewidzianych w art. 97 ust.7 ustawy pzp w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) gwarancjach bankowych;
b) gwarancjach ubezpieczeniowych;
c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).(zaleca się w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych).
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.251.18.2021.WS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1716 C Płużnica - Dźwierzno w m. Orłowo. Długość remontowanego odcinka wynosi 474 m na powierzchni około 2 607 m2..
Na odcinkach z chodnikami należy zastosować spadki jednostronne dla zapewnienia właściwego odwodnienia jezdni. Regulacja poboczy po robotach bitumicznych na powierzchni 322,5 m2
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej oraz
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy są zobowiązani spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu
odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej:
o zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty polegające na remoncie, budowie lub przebudowie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej (w technologii porównywalnej) o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każda;
o dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności minimum co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz
- doświadczenie w realizacji minimum 1 zadania (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) obejmującego remont, budowę lub przebudowę drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej (w technologii porównywalnej) o wartości brutto co najmniej 250 000,00 zł, na stanowisku: kierownika robót drogowych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 3, stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne oświadczenia dla każdego z tych podmiotów;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
3) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
4) Dokumenty wskazane w pkt 1 muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 zł w pieniądzu na konto :
GETIN NOBLE BANK SA nr 19 1560 0013 2459 3102 0000 0003 z adnotacją Wadium na: ,,Wykonanie nakładki asfaltowej na DP 1716 C".
lub w jednej z form przewidzianych w art. 97 ust.7 ustawy pzp w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) gwarancjach bankowych;
b) gwarancjach ubezpieczeniowych;
c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).(zaleca się w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych).
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie zał. 3A i zał. 3B składa każdy z Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres i rodzaj ewentualnych zmian określa § 10 projektu umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.