Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
4604z ostatnich 7 dni
17700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dachu

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łaskarzew
ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32
08-450 Łaskarzew
powiat: garwoliński
tel. 25/ 6845024 w.24, faks 25/ 6845024 w.13, tel. 25/ 68 45 024 w. 24
inwestycje@laskarzew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łaskarzew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 25/ 6845024 w.2
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zadania pn.: Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipniki
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000zł.
Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na niżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 000zł.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienie jest wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipniki.
2. Zakres prac, technologia oraz warunki realizacji określone w przedmiarze robót, na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego - uproszczonego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
4. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
5. Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Dokument nr: ZF.271.24.2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.07.2021 r. o godz. 10:30.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna zostać przesłana na adres: Urząd Gminy Ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, lub złożona osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy terminie do 30.07.2021 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.
2. Zakończenie realizacji zamówienia: 20.09.2021 r.
Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
IV. Dokumenty jakie należy złożyć w ramach oferty
1. Formularz ofertowy - Zał. nr 1
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Kryteria i sposób oceny ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena-
2
100%
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony https://bip.laskarzew.pl.
2. Kopertę z ofertą należy oznaczyć następująco:
Oferta na: Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipniki.
Nie otwierać przed 30.07.2021r. godz. 10:30.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.
VII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 68 45 024 w. 24, e-mail: inwestycje@laskarzew.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.