Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
107z dziś
4630z ostatnich 7 dni
17725z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa boiska

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa boiska

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
257595300, faks 257584025
joanna.galazka@umminskmaz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/minsk_maz/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 257595300, faks 2575
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, ogrodzonego i wyposażonego w stały i demontowalny sprzęt sportowy, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę i siatkówkę, przy Szkole Podstawowej Nr 3 na części działki o numerze ewidencyjnym 865/2 w Mińsku Mazowieckim. Zamawiający zaznacza, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym obiekcie szkoły.
Zakres robót obejmuje miedzy innymi:
a) budowę boiska o nawierzchni polipropylenowej,
b) budowę utwardzeń z betonowej kostki brukowej łączących boisko z istniejącymi utwardzeniami,
c) budowę ogrodzenia boiska z furtką i bramą serwisową,
d) montaż stałego wyposażenia sportowego,
e) obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egz.;
f) wykonanie wymaganych przepisami prawa badań sprawdzeń i pomiarów niezbędnych do oddania boiska do użytkowania oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane na koszt wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ, który zawiera:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu Budowa Boiska Wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3;
2) Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Wykonawczy-Techniczny Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3;
3) Przedmiar robót;
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Dokumentację projektową opracowała firma Woźnicki Zdanowicz architekci z Warszawy.

CPV: 45212221-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125469, W.271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/minsk_maz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/minsk_maz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Zamawiający, zgodnie § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
c) Oświadcza że będzie porozumiewał się z Zamawiającym za pośrednictwem platformy
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a) złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"); Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu
b) nie odebranie korespondencji wysłanej za pośrednictwem platformy przez wykonawcę
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców"; na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
"OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip;
b) .7Z
16. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbrs .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
17. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
18. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte zostały w Rozdziale 13-14 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:
zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wymaganą, badaną i ocenianą przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu próbkę, należy oznaczyć zgodnie z instrukcją podaną w Rozdziale 18 SWZ oraz złożyć Zamawiającemu z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. 3. Złożenie próbki, o której mowa w Rozdziale 8 ust. 3 SWZ odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1041 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Próbka powinna być dostarczona pod adres Zamawiającego tj.: Miasto Mińsk Mazowiecki Ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Próbkę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia. Na kopercie należy umieścić informację wg wzoru:
Nazwa (firma) Wykonawcy,
Dokładny adres Wykonawcy,
Adres do korespondencji
Kontaktowy nr telefonu
Miasto Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
Próbka
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3"
Znak postępowania WI. 271.12.2021
Nie otwierać przed dniem 09.08.2021 r. godz. 10:05*
W przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany terminu składania i otwarcia ofert należy wpisać aktualny termin
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy Ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3" Nr WI.271.12.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j), dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione i udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmiotom przetwarzającym;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b. w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.
_____________________
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/minsk_maz/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/minsk_maz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: W.271.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, ogrodzonego i wyposażonego w stały i demontowalny sprzęt sportowy, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę i siatkówkę, przy Szkole Podstawowej Nr 3 na części działki o numerze ewidencyjnym 865/2 w Mińsku Mazowieckim. Zamawiający zaznacza, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym obiekcie szkoły.
Zakres robót obejmuje miedzy innymi:
a) budowę boiska o nawierzchni polipropylenowej,
b) budowę utwardzeń z betonowej kostki brukowej łączących boisko z istniejącymi utwardzeniami,
c) budowę ogrodzenia boiska z furtką i bramą serwisową,
d) montaż stałego wyposażenia sportowego,
e) obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egz.;
f) wykonanie wymaganych przepisami prawa badań sprawdzeń i pomiarów niezbędnych do oddania boiska do użytkowania oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane na koszt wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ, który zawiera:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu Budowa Boiska Wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3;
2) Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Wykonawczy-Techniczny Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3;
3) Przedmiar robót;
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Dokumentację projektową opracowała firma Woźnicki Zdanowicz architekci z Warszawy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z kryteriami oceny ofert - Rozdział 20 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska o nawierzchni polipropylenowej, o wartości co najmniej 190 000 zł netto;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował do realizacji zamówienia osobami z następującymi kwalifikacjami:
- Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) Oświadczenie o aktualności danych - Załącznik nr 9 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z Załącznikiem 5 do SWZ. Przedstawiony przez Wykonawcę wykaz robót powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 ppkt a) SWZ.
4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. - Załącznik nr 6 do SWZ. Przedstawiony przez Wykonawcę Wykaz osób powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 ppkt b) SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
3. Ponadto Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że oferowana nawierzchnia polipropylenowa spełnia wymagania określone w dokumentacji projektowej.
1) W tym celu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przedmiotowe środki dowodowe:
? Atest Higieniczny PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.
? Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne.
? Kartę techniczną potwierdzającą parametry oferowanej nawierzchni z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej.
? Próbkę oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
Wymaganą, badaną i ocenianą przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu próbkę, należy oznaczyć zgodnie z instrukcją podaną w Rozdziale 18 SWZ oraz złożyć Zamawiającemu z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Złożenie próbki do oferty odbywa się na mocy postanowień art. 65 ust 2 ustawy Pzp za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1041 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający podkreśla, iż w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ustawy Pzp
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem 1 do SWZ
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 stanowiące Załącznik 2 do SWZ (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) każdy z Wykonawców składa osobno, natomiast oświadczenie z Załącznika 2a do SWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
4) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej - zgodnie z Rozdziałem 15 ust. 5-7 SWZ
5) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy; w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie z Rozdziałem 12 SWZ
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 3 do SWZ
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z Załącznikiem 10 do SWZ - jeżeli dotyczy
8) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 3 SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem 10 do SWZ
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek:
a) wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności - o czas niezbędny do usunięcia lub ustania przyczyny zewnętrznej;
b) konieczności zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, - o czas niezbędny na wykonanie zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych.
c) konieczności zlecenia robót dodatkowych, które są objęte przedmiotem zamówienia ale nie były przewidziane w przedmiarach robót, które były podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, albo ilość faktycznie wykonanych robót jest inna niż wynika z przedmiaru robót.
d) konieczności usunięcia błędów projektowych stwierdzonych podczas realizacji umowy - o czas niezbędny na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej, licząc od dnia zgłoszenia wady w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę do dnia przekazania dokumentacji zamiennej.
e) ujawnienia w trakcie wykonywania prac urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji - o czas niezbędny na ewentualną zmianę dokumentacji projektowej oraz usunięcie kolizji.
f) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją okoliczności związane z niemożliwością terminowego wykonania umowy z powodu okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zadania w okresie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, w tym z działaniami władz państwowych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, które uniemożliwiają lub utrudniają Wykonawcy terminowe wykonywanie zamówienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić te okoliczności wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawcę.
g) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2) wynagrodzenia w przypadku:
a) wystąpienia tzw. robót zaniechanych. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa ust. 3 pkt 3).
Szczegóły dotyczące zmian umowy zostały zawarte w załączniku 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z kryteriami oceny ofert - Rozdział 20 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.