Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i...

Przedmiot:

Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zabrze - Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
32/37-33-450
sekretariat_so@um.zabrze.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: 32/37-33-450
Termin składania ofert: 2021-08-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zaproszenie do złożenia oferty na:
,,Dostawę i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie w lokalu przy Ul. Młodzieżowej 6 m lw Zabrzu".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia lokalu mieszkalnego. Wyposażenie musi być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski i Unii Europejskiej (tj. posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty) wystawione przez producenta oraz winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonanie aranżacji mieszkania stanowi część kosztów oferty. Dwupokojowe mieszkanie należy dostosować dla starszego małżeństwa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: SO.8133.2.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:15.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty lub według takiego samego schematu (załącznik nr Ido niniejszego Zapytania Ofertowego) i złożyć Zamawiającemu w jeden z następujących sposobów:
o osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. jak podano w punkcie I.
o za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego jw.
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia: 31.08.2021 r. godz.: 9:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021 r. od daty podpisania umowy.

Wymagania:
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena-waga 100%
V. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
o oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:
a. Urząd Miejski w Zabrzu
b. nazwa Wydziału Zamawiającego, zgodna z pkt I Zapytania ofertowego, ul. Wolności 286, 41 -800 Zabrze, pok. 106.
c. nazwę zamówienia:
,,Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie w lokalu przy ul. Młodzieżowej 6 m 1 w Zabrzu".
d. nazwę i dokładny adres Wykonawcy
e. napis o treści: ,,Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert"
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
6. Termin związania ofertą: 45 dni.
VI. WYBÓR OFERTY
1. Złożone oferty muszą być zgodne z opisem zamówienia i warunkami zawartymi w punkcie -V. Oferty niezgodne z w/w punktami podlegają odrzuceniu.
2. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie V. podlegają odrzuceniu.
3. Oferty przekraczające wartością równowartość kwoty 130 rys. zł bez podatku od towarów i usług będą odrzucone.
4. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami wyszczególnionymi w Zapytaniu ofertowym.
5. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia ujęte są we wzorze umowy - załącznik nr 3
2. Przedmiot zamówienia opisany jest w pkt III ,,Opis przedmiotu zamówienia" - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do nin. zapytania ofertowego.
3. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje: Załącznik nr 1 tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 - wzór umowy.
4. Do czasu zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyłonienia Wykonawcy oraz bez podania przyczyny.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Uwagi:
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.), zwanego dalej w skrócie ,,RODO", iż:
A. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
B. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH.
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych".
C. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00.
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych".
D. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
2.1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), w szczególności na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w związku z realizacją zadań ustawowych Miasta Zabrze;
2.2. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
2.3. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
E. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.
F. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
G. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe i tylko w zakresie danych nieobowiązkowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych. Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
H. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
I. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.
2. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować w szczególności brakiem możliwości Pani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
4. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
J. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.