Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych: 1. rozbudowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą. 2....

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych: 1. rozbudowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą. 2. budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec
ul.Partyzantów 11
39-300 Mielec
powiat: mielecki
Tel.: +48 177476970, Faks: +48 177476971
mielec@krosno.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487534
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 177476970,
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych: 1. rozbudowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą. 2. budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą.

Numer referencyjny: 270.1.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Roboty budowlane polegające na:

-- część I: rozbudowie zbiornika retencyjnego ,,Lisi borek" w leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych,

-- część II: budowie zbiornika retencyjnego ,,Zajączek" w leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączonej Dokumentacji projektowej w skład której wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej ,,STWiORB") oraz przedmiar robót - stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa zbiornika retencyjnego ,,Lisi borek" w leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03400000 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03419100 Produkty z drewna ciętego
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
44910000 Kamień budowlany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Mielec, Leśnictwo Czajkowa, działki nr 1521, 462/2 obręb 0090 Czajkowa; gmina Tuszów Narodowy, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Rozbudowie zbiornika retencyjnego ,,Lisi borek" w Leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączonej Dokumentacji projektowej w skład której wchodzi Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej ,,STWiORB") oraz Przedmiar robót - stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony ,,Przedmiar robót" stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ, postanowieniami zawartej umowy, Dokumentacją projektową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz sztuką budowlaną. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nie ujęte w ,,Przedmiarze robót", a konieczne do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1) Rozbudowa zbiornika retencyjnego ,,Lisi borek" w Leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

2) Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajączek" w Leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę:oKarczowanie pni koparką podsiębierną,oWywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi,oRęczne ścinanie i karczowanie,oOczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu,oRozebranie podbudowy betonowej,oWywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,oUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej przy pomocy spycharek,oWykonanie i rozbiórka przepustów rurowych na rowie technologicznym,oKonserwacja gruntowa rowu Kozieniec, odmulanie dna wraz z rozbiórką przyhamowań,oOczyszczanie z namułu przepustów rurowych pod koroną drogi leśnej,oOczyszczanie rowu drogowego drogi leśnej z namułu,oWykopy rowów i kanałów melioracyjnych,oWykopy rowu odpływowego ze zbiornika,oWykopy wykonane spycharkami,oPrzemieszczanie spycharkami mas ziemnych,oRoboty ziemne z przewozem gruntu taczkami,oRoboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, wywóz urobku z czaszy zbiornika i rowu odpływowego na odległość do 5 km,oTransportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych,oMechaniczne plantowanie terenu spycharkami,oPlantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie,oOdwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody,oWykonanie podłóż betonowych pod konstrukcje,oWykonanie przepustów rurowych,oWykonanie budowli żelbetonowych o objętości 1,01- 10 m3, doki czołowe,oZbrojenie konstrukcji betonowych,oWykonanie i założenie szandorów,oMontaż łaty wodowskazowej w czasy zbiornika w obrębie przepustu z piętrzeniem od strony odpływu,oWykopy jamiste wykonane koparkami podsiębiernymi, oWykonanie budowli żelbetonowych o objętości 1,01- 10 m3, płyta denna,oWykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie,oRęczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m,oZagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi,oWykonanie bruku z kamienie naturalnego, średniego na skarpach do 4 m,oHumusowanie i obsianie skarp czasy zbiornika, dna i skarp rowu odpływowego ze zbiornika przy grubości warstwy humusu do 5 cm. c.d.III.1.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16. Zamawiający zgodnie z art. 257 unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

-- cena - 60 %,

-- okres gwarancji i rękojmi - 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajączek" w Leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03400000 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03419100 Produkty z drewna ciętego
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
44910000 Kamień budowlany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Mielec, Leśnictwo Ostrowy, działki nr 1340/1, 1341/1 obręb 0003 Ostrowy Baranowskie; gmina Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie zbiornika retencyjnego ,,Zajączek" w Leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych.

Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączonej Dokumentacji projektowej w skład której wchodzi Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej ,,STWiORB") oraz Przedmiar robót - stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony ,,Przedmiar robót" stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ, postanowieniami zawartej umowy, Dokumentacją projektową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz sztuką budowlaną. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nie ujęte w ,,Przedmiarze robót", a konieczne do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:

1) w zakresie doświadczenia

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych lub na usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek i potoków oraz obwałowań o wartości nie mniejszej niż: Dla części 1. zam.: 400 000,00 zł brutto.Dla części 2. zam.: 400 000,00 zł brutto.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

2) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:

Dla części 1. zam.:

-- Minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej. Ponadto Zamawiający wymaga ciągłej obecności kierownika budowy na terenie inwestycji w trakcie realizacji robót budowlanych,

-- Minimum 4 pracownikami, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac objętych zamówieniem w zakresie:

o kierowca samochodów ciężarowych- co najmniej 1 osoba;

o operator spycharek, koparek lub koparko - ładowarek - co najmniej 3 osoby.

Dla części 2. zam.:

-- Minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej

-- Minimum 4 pracownikami, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac objętych zamówieniem w zakresie:

o kierowca samochodów ciężarowych- co najmniej 1 osoba;

o operator spycharek, koparek lub koparko - ładowarek - co najmniej 3 osoby.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. cd. II.2.14)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/10/2021
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16. Zamawiający zgodnie z art. 257 unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cd.II.2.4)-3)W zakresie dysponowania potencjałem technicznym dla części 1. zam.:

-- 1 szt.-samochód ciężarowy- wywrotka o ładowności co najmniej 16 ton,

-- 1 szt.-spycharka gąsienicowa,

-- 1 szt.-koparka o poj. łyżki co najmniej 1,0 m3

-- 1 szt.-koparka o poj. łyżki co najmniej 0,6 m3

-- 1 szt.-koparko-ładowarka o poj. łyżki co najmniej 1 m3

-- 1 szt.-równiarka samojezdna,

-- 1 szt.-walec mech.cd.III.1.1)

CPV: 45112000, 03400000, 03419100, 45112210, 45223210, 45240000, 45246000, 44910000

Dokument nr: 371675-2021, 270.1.3.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi 23.8.2021 r., od godz. 10.30 za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_.mielec w Nadleśnictwie Mielec, Ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec, sala konferencyjna, I piętro. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_.mielec informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_mielec

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487534

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Mielec, Leśnictwo Czajkowa, działki nr 1521, 462/2 obręb 0090 Czajkowa; gmina Tuszów Narodowy, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Mielec, Leśnictwo Ostrowy, działki nr 1340/1, 1341/1 obręb 0003 Ostrowy Baranowskie; gmina Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

WADIUM: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Dla części 1. zamówienia: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

Dla części 2. zamówienia: 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec
ul.Partyzantów 11
Mielec
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
39-300
Polska
E-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl
Tel.: +48 177476970
Faks: +48 177476971

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.